نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس نظارت و ارزیابی /بنیاد ملی نخبگان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

3 استاد گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مدیریت استعداد ورزشی در مدارس متأثر از شرایط نابسامانی است و در نتیجه خروجی آن در ورزش مدارس چندان مطلوب نیست. از این رو هدف مطالعه حاضر طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد ورزشی در مدارس براساس نظریه داده ‌بنیاد بود. این تحقیق کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بود. مشارکت‌ کنند گان در تحقیق صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و معلمان ورزش بودند که به‌صورت هدفمند با 15 نفر از آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته انجام شد. در این تحقیق جهت ارزیابی کیفیت و اعتبار نتایج از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) استفاده شد. سرانجام جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کد گذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. با اقتباس از کد های احصاء شده از متن مصاحبه در مرحلۀ کد گذاری باز تعداد 89 مفهوم و یافته‌های حاصل از کد گذاری محور 20 مقوله فرعی ایجاد شد و در نهایت براساس یافته‌های کد گذاری گزینشی این مقوله ‌ها در پنج منظر مدل نظامند نظریه داده بنیاد دسته‌ بندی شدند. مشخص گردید که مدیریت استعداد ورزشی در مدارس تابع شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌ گر است و وضعیت نابسامان و نامناسب این شرایط سیستم را ملزم به این می‌کند که به مدیریت کارآمد، هدایت استعداد، رعایت اصول استعداد یابی، هدف‌ گزینی مناسب، فراهم‌سازی تجهیزات و امکانات، توسعه سرمایه اطلاعاتی، توسعه سرمایه‌های سازمانی و توانمند سازی معلمان متوصل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات