الویت فرایند داوری مقالات با موضوع کووید19

 مقالات با موضوع بیماری کوید 19 (کرونا)، فرایند بررسی و داوری شان در حداقل زمان ممکن انجام خواهد گرفت و در صورت پذیرش، فرایند چاپ با قید فوریت صورت خواهد گرفت.