اعضای محترم شورای معاونان، روسای محترم دانشـگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و موسسات وابسته به وزارت متبوع

آیین نامۀ نشریات علمی، که در 10ماده و 16 تبصـره به تایید و توشـیح مقام محترم وزارت رسـیده است برای اسـتحضار و دسـتور اجرای مفـاد آن ایفـاد می‌شود و از این تاریخ جایگزین آیین نامۀ تعیین اعتبار علمی نشریات، مصوّب 08/11/1390 است.

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاه‌ها، مراکز پژوهش و فناوری وانجمـن هـای علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـای نقش سـیاست‌گـذاری وبرنامه ریزی برای ارتقای کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به‌منظور تسـهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جای دسـته بندی نشریات به "علمی-پژوهشـی" یا "علمی-ترویجی" همۀ نشـریاتِ مشـمول این آیین‌نامه با عنوان "نشریۀعلمی" شـناخته می‌شوند. همچنین به جـای صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین "علمی-پژوهشی" یا "علمی-ترویجی" همۀ نشـریات علمی‌ای که تاکنون از کمیسـیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده‌انـد و آنهایی که از این پس بر اساس آیین‌نامه نشـریۀ علمی خواهنـد شـد، در صورت احراز شـرایط، در فرآینـد ارزیابی قرار می‌گیرند و هر ساله بر اساس شاخص‌هایی (مطابق بند 10-3 آیین نامه اعلام می‌شود) ارزیابی و رتبۀ آنها اعلام می‌شود. رتبۀ نشریه در کلیۀ ارزشیابی‌ها ملاک عمل خواهد بود.

در آیین نامـۀ جدید سـیاست‌ها، اسـتانداردها، ضوابط کلی و شـرایط تأسـیس نشـریه، همچنین فرآیند ارزیابی نشـریات علمی اعلام شده است. بنابراین، مراحل اجرایی تأسیس نشریه، انتخاب عنوان، تأیید سردبیر و اعضای هیئت تحریریه با رعایت ضوابط آیین نامه بر عهدة دانشگاه، مرکز پژوهشـی یـا انجمن علمی، به مثابـۀ صـاحب امتیـاز، است. نشـریات علمی پس از تصویب در دانشـگاه، مرکز پژوهشـی یـا انجمن علمی و گرفتن مجوّز انتشار از مراجع مربوطه منتشـر و درصورت آمادگی وارد فرآیند ارزیابی کمیسیون نشریات علمی می‌شوند.

شایان ذکر است بر اساس آیین نامـۀ نشـریات علمی نشـریاتی که انجمن‌های علمی منتشـر می‌کنند یا با مشارکت آنها منتشر می‌شود از امتیاز خواهند بود.

لینک خبر