تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)

فصلنامه  پژوهش در ورزش تربیتی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار  (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.