نحوه ارتباط با دفتر نشریه

از کاربران محترم نشریه تقاضا می شود جهت طرح هرگونه سئوال و ابهام و یا پیگیری وضعیت مقاله خود فقط از طریق لینک تماس با ما با دفتر نشریه ارتباط برقرار نمایند. 

ایمیل نشریه: res@ssrc.ac.ir