همکاری با انجمن علمی حقوق ورزشی ایران

این فصلنامه به موجب تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، از همکاری با این انجمن برخوردار است.