نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونة پژوهش به‌صورت تمام‌شمار و برابر با جامعة آماری بود. برای گردآوری داده‌ها، اسناد و مدارک بالادستی و ادبیات پژوهش بررسی شدند، به بررسی نظرهای خبرگان پرداخته شد و همچنین، از پرسش‌نامة عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد دفتر مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه استفاده شد. برای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، برای تحلیل محیطی از ماتریس سوات و برای تدوین راهبردها از ماتریس تاوس استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه‌کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای اولویت‌بندی راهبردها نشان داد که توسعة برنامه‌های ورزش همگانی، توسعة ورزش تربیتی و توسعة ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، به‌ترتیب سه راهبرد اول مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه هستند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان اذعان کرد که مدیریت تربیت‌بدنی با تکیه بر راهبردهای ضعف-فرصت خواهد توانست به اهداف متعالی خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Arabnarmi, B., Goodarzi, M., Sjjadi, S., N., & Khabiri, M. (2017). TV and public sport development: A grounded theory. Sport Management Studies, 8(40), 17-38. (Persian).
2. Asefi, A., & Asadi, H. (2017). An investigating of developmental barriers of sport for all in State Universities of tehran city and presenting developing strategies. Journal of Sport Management, 8(6), 823-44.
3. Boyne, G. A., & Walker R. M. (2010). Strategic management and public service performance: The way ahead. Public Administration Review, 70(s1): 185–92.
4. Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (1). New jersey: John Wiley & Sons.
5. Devecioglu, S., Sahan, H., Yildiz, M., Tekin, M., & Sim, H. (2012). Examination of socialization levels of university students engaging in individual and team sports. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 326-30.
6. Foruzandeh, L., Amini, M., & Khabbazi, S. (2013). Strategic planning and management based strategic planning. Tehran: Payamnoor University Press. (Persian).
7. Gebhardt, A., & Eagles, P. F. (2014). Factors leading to the implementation of strategic plans for parks and recreation. Managing Leisure, 19(5), 321-44.
8. Grant, R. M. (2015). Contemporary strategy analysis 9e text only. John Wiley & Sons.
9. Hadavi, F., & Mehdipour, A. (2005). Developing models to evaluation of the curriculum in physical education and Sport Sciences in higher education institutions and governmental centers, journal of Olympic,2(30),59-74
10. Hamidi, M. (2013). Designing of strategic plan in national university sports federation I.R. Iran. (Doctoral dissertation). University of Tehran, Kish International Campus, Kish. (Persian).
11. Hasanbeygi, E. (2011). Strategic management. Tehran: Samt Press. (Persian).
12. Hoseini, G., Hamidi, M., & Tojjari, F. (2013). The design of student sport strategy of Islamic Azad University. Journal of Sport Management, 4(15), 15-33. (Persian).
13. Hoye, R., Smith, A. C., Nicholson, M., & Stewart, B. (2015). Sport management: Principles and applications. New york: Routledge.
14. Longo, F., & Rotolo, A. (2014). Promoting programme gap awareness as a method of effective public strategic management. Public Management Review, In press, 1-20.
15. Melitski, J., & Manoharan, A. (2014). Strategic information system plans in nations around the world. International Journal of Public Administration, 37(12), 846-55.
16. Nazari, R., & Pakdelian, P. (2015). The relationship between communication skills with application management styles and organizational effectiveness Isfahan's sport managers and present model. Journal of Communication Management in Sports Media, 3(4), 15-23. (Persian).
17. Ramezani, M., Andam, A., & Aghaei, A. (2015). Designing strategic plan of physical education office of Shahrood University. Research on Educational Sport, 3(7), 15-40.
18. The Theoretical Foundations of Fundamental Change in the System of Formal Basic Education in Islamic Republic of Iran. (2011). Education Ministry of Islamic Republic of Iran, 350-465. (Persian).
19. Vahdani, M. (2016). Achievement active and health life style using with development of physical literacy. Sport and Value Journal, 175, 21-2. (Persian).
20. Website of Kentucky High School Athletic Association. (2013). Strategic plan, Kentucky high school athletic association 2012-2017. Available at: khsaa.org/general/day-to-day/strategic-plan [Accessed 15 February 2017].
21. Website of Kentucky High School Athletic Association. (n.d). Strategic plan Kentucky high school athletic association (2007-2011). Available at: https://khsaa.org/httpdocs/strategicplan.
22. Website of Leeds Trinity University. (2014). Leeds trinity university sport strategy (2014-2019). Available at: www.leedstrinity.ac.uk [Accessed 25 February 2017].
23. Website of Ontario Federation of School Athletic Associations. (n.d). Strategic plan OFSAA 2014 – 2017, Available at: www.ofsaa.on.ca/sites/default/files/PDFs/
Strategicplan 2014-17.
24. Website of School Sport Australia. (2012). Strategic plan, school sport Australia (2011-2014). Available at: www.schoolsport.edu.au/lib. [Accessed 15 February 2017].
25. Website of Worcester University. (2013). Worcester University joint strategy for student sport 2013-18 at the University of Worcester. Available at: www.worcester.ac.uk [Accessed 25 February 2017].
26. Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faced by athletes. In M. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 507-27). Morgantown, WV: American Psychological Association.