نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ارزشیابی، فرایند منظم و منسجمی برای مشخص‌کردن میزان پیشرفت دانش­آموزان در مسیر رسیدن به هدف­های آموزشی و پرورشی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعة استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت­بدنی در مدارس بود. روش پژوهش کیفی بود که با رویکرد نظریة داده‌بنیاد انجام شده است. گردآوری داده‌ها به روش‌های متعددی مانند مصاحبه و بررسی اسنادانجام شد. صاحب­نظران، مدیران و متخصصان حوزة ارزشیابی و تربیت‌بدنی مدارس جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به استفاده از روش داده­بنیاد و انجام مصاحبه برای گردآوری داده­ها، نمونه­گیری به‌صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد. هم‌زمان با گردآوری داده­ها، کار تحلیل آن‌ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به‌کارگیری نسخۀ 2/5 نرم­افزاراطلس تی.آیانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیت­بدنی تأثیر مثبتی بر روند اجرای درس تربیت بدنی در مدارس دارد و بازتاب گسترده­ای را نیز در جامعه ایجاد می‌کند؛ اما دستیابی به تمام پیامدهای مثبت این طرح درگرو فراهم‌کردن زیرساخت­های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Bohm, A. (2004). Theoretical coding: Text analysis in grounded Theory. In U. Flick, E. Kardorff, & I. Steinke (Eds.), A companion to qualitative research (pp. 270-5). London: Sage.
2. European Commission/ EACEA/Eurydice. (2013). Physical education and sport at school in Europe Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
3. EACEA/Eurydice. (2011). The structure of the European education systems 2011/12: schematicdiagrams. Brussels: Eurydice.
4. EACEA/Eurydice. (2012a). Recommended annual taught time in full-time compulsory education inEurope, 2011/12. Brussels: Eurydice.
5. EACEA/Eurydice. (2012b). Key data on education in Europe 2012. Brussels: Eurydice.EU. Available at: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf [Accessed 12 March 2013].
6. European Commission. (2007a). White paper on sport. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0391:FIN:EN:PDF [Accessed 12 March 2013].
7. European Commission. (2007b). Key competences for lifelong learning – European reference framework. Available at: http://ec.europa.eu/dgs/education_cultur/publ/ pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf [Accessed 12 March 2013].
8. European Commission. (2011). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, developing the European dimension in Sport. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011: 0012:FIN:EN:PDF[Accessed 12 March 2013].
9. The theoretical foundations of fundamental change in the system of formal Basic education in Islamic Republic of Iran (2012), education ministry of Islamic Republic of Iran,350-456 (Persian)
10. National curriculum. (2012). education ministry of Islamic Republic of Iran,45-88 (Persian).
11. Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers: London: Sage.
12. National Association of Physical Education. (2013). Loopholes stalling progress in physical education across the U.S. Reston,Virginia, NASPE.
13. Ontario Government. (2010). The Ontario curriculum (Revised). Grades 1-8. Health and Physical Education, January. Available at: http://www.edu.gov.on.ca/eng/ curriculum/elementary/healthcurr18.pdf [Accessed 11 September 2014].
14. Parvizy, S., Majidi, M., & Adib Haj Bagheri, M. (2010) Qualitative research methods. Tehran: Publishing and Promoting Human. (Persian).
15. Shafinia, P. (2009). Survey of physical education evaluation in viewpoint of teachers and offering a model. Research in Sport Science, 20, 51-61.
16. Strauss, A., & Corbin, J. (1990) Basics of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage.
17. Razavi, S., Rouhani, Z., & Ghanbari, A. (2014). Analysis of factors effectively promoting the status of physical education in schools. Journal of Sport Management and Behavior, 19, 69-80. (Persian).
18. United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). World-wide survey of school physical education, UNESCO Open Access Repository, final report.