نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی ایران

2 دانشیار برنامه ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، ایران

4 دانشیار روش ها و برنامه های آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدفاینپژوهش،شناسایی و تحلیلبرنامةدرسیدورة پیش‌دبستانیکشورهای آمریکا، استرالیا،انگلستان،کانادا،چینوایران، ازمنظر درس تربیت‌بدنیبود. دراینپژوهش،شباهت‌هاوتفاوت‌هایعناصربرنامةدرسی دورة پیش‌دبستانیکشورهایذکرشده ازمنظر درس تربیت‌بدنی، با هدف ارائة پیشنهادهاییبرای بهبودبخشیدن بهبرنامةدرسی ایندوره و تدوین برنامة درسی تربیت‌بدنی دورة پیش‌دبستانی ایرانبررسیومقایسهشدند. اینپژوهش،پیمایشی-تطبیقیبود. اطلاعاتموردنیازازطریقاسنادومدارککتابخانهای (سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ایران، 1390؛ برنامة درسی ملی ایران، نگاشت 1389؛ اساس‌نامة دورة پیش‌دبستانی و کتاب راهنمای برنامه‌ها و فعالیت‌های دورة پیش‌دبستانی، 1392)، مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته با مربیان، کارشناسان و صاحب‌نظران کلیدی و همچنین،جست‌وجودرشبکةجهانیاینترنتوسایت هایوزارتآموزشوپرورشکشورهایموردمطالعهگردآوریشد. نتایجنشاندادکههمة کشورهای موردمطالعه اقدام به تدوین برنامة جامعی برای درس تربیت‌بدنی دورة پیش‌دبستانی کردند. آن‌ها در برنامة درسی تربیت‌بدنی خود عناصر برنامة درسی را به‌خوبی تبیین کردند. درمقابل، ایران فاقد یک برنامة درسی جامع تربیت‌بدنی برای دورة پیش‌دبستانی بود؛ بنابراین، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و با هدف کیفیت‌بخشی به برنامة درسی این دوره پیشنهاد شد تا برنامة درسی جامعی برای درس تربیت‌بدنی دورة پیش‌دبستانی ایران تدوین شود. همچنین، پیشنهاد شد که در تدوین این برنامه به اصول و مبانی،اهداف، نتایج، محتوا، روش‌های تدریس و ارزشیابی، زمان، فضا و تجهیزات مناسب برای درس تربیت‌بدنی و آموزش و جذب مربیان کارآزموده توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1. Almasi, A. M. (2003). Comparative education. Tehran: Rosd Press. (Persian).
2. Clark, J., Clements, R., Guddemi, M., Morgan, D., Pica, R., Pivarnik, J., et al. (2009). Active start: A statement of physical activity guidelines for children from birth to age 5 (2nd ed.). Sewickley, PA: National Association for Sport and Physical Education.
3. Educational Development in China. (2010–2011). Available at: http://www.ibe.unesco.org [Accessed 31 July 2015].
4. Flavell, J. H. (1988). Cognitive development. New Jersey: NJ, Prentice-Hall.
5. Government of Newfoundland and Labrador, a Curriculum Guide (2010). Physical education, kindergarten. Available at: http://www.ed.gov.nl.ca/pdf/ pdf [Accessed 23 January 2014].
6. Kindergarten in California Public Schools. (2011). Available at: http://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/allfwks.asp [Accessed 1 August 2015].
7. Lever, J. (1987). Sex differences in the complexity of children’s play and games. American Sociological Review, 43, 471-483.
8. Janz, K., Letuchy, E. M., Eichenberger Gilmore, J. M., Burns, T. L., Torner, J. C., Willing, M. C., …, & Levy, S. M. (2010). Early physical activity provides sustained bone health benefits later in childhood. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42, 1072–1078.
9. Mofidi, F. (2008). Pre-school education program. Tehran: The School. (Persian).
10. Personal Development, Health and Physical Education K-6. Board of studies New South Wales. (2014). Available at: http://www.boardofstudies.nsw.edu.au [Accessed 28 July 2015].
11. Safi, A. (2000). Education, elementary, middle and high school, Tehran: Samt Press. (Persian).
12. Talebzadeh Nobarian, M. (2006). Children preschool education program. Tehran: Jahad of Daneshgahi. (Persian).
13. The document on the fundamental transformation of education in Iran. (2011). Available at: http://www.tehranedu12.ir/Default.aspx?page=660 [Accessed 9 February 2013]. (Persian).
14. The National Curriculum in England, Framework Document: For Teaching. (2015). Available at: http://www.gov.uk/dfe/nationalcurriculum [Accessed 31 October 2015].
15. The National Curriculum Islamic Republic of Iran (2010). Secretariat of the national curriculum. Availabel at: http://www.medu.ir [Accessed 23 January 2014]. (Persian).
16. The Research and Educational Planning Organization. (2013). Program guide and pre-school activities, school education. The Department of Education Office of Planning and Writing Textbooks. (Persian).