نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت ورزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

در جوامع امروزی، ورزش پدیدة مقبولی است که می‌تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به‌کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی‌های مقیم استان قم انجام شد. جامعة آماری همة شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن‌ها به‌صورت تصادفی ساده به دو پرسش‌نامة پژوهش‌گرساختة مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش‌نامه‌ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش‌نامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص‌های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی‌های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی‌های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی‌های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی‌های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می‌تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به‌طورکلی، می‌توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین‌کنندة قوی‌تری برای انسجام درونی است.

کلیدواژه‌ها

 1. Andrei, D. (2016). The efficiency of physical education and sport in the social integration of pupils with CES. Euromentor Journal, 7(1), 57-80.
 2. Carron, A. V., Brawley, L. R., & Widmeyer, W. N. (1998). The measurement of cohesiveness in sport groups. Advances in Sport and Exercise Psychology Measurement, 2(3), 213-226.
 3. Carron, A. V., Bray, S. R., & Eys, M. A. (2002). Team cohesion and team success in sport. Journal of Sports Sciences, 20(2), 119-126.
 4. Dehganpoor, Z., & Bayat, A. (2011). Social consequences of Arab tribes immigration to Iran. The Journal of Islamic History and Civilisation, 7(14), 3-23. (Persian).
 5. Duman, S., & Kuru, E. (2010). Social integration levels of Turkish students doing sports, not doing sports and living in Germany. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4991-4995.
 6. Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S. (1983). Participation motivation in youth sports. International Journal of Sport Psychology, 14(1), 1-14.
 7. Habibi, A. (2012). SPSS guide to data analysis (Vol. 2). Tehran: Parsmodir. (Persian).
 8. ISNA. (2007). Independent: The largest mass migration after World War II is taking place in Iraq.  Available at: http://www.isna.ir/news/8605-04305 [Accessed 10 May 2017] (Persian).
 9. Javanmard, K., & Navabakhsh, M. (2104). Sociological study of sport function on social integrity in Iran in the 1980s (Case study: Kerman). Quarterly Journal of Specialized Social Science, 11(2), 1-36. (Persian).
 10. Keshavarz, Y. (2014). Structural equation modeling with using AMOS. Tehran: Mehraban Nashr. (Persian).
 11. Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140.
 12. Lotfi, S., Mehdi, A., & Mahdavi Bahnamiri, M. (2013). Measuring the attitude of residents of the Quadruple areas of Qom to sports and physical activity. Journal of SPORT Management AND Action behavior, 9(17), 75-94. (Persian).
 13. Mehr News Agency. (2010). The presence of foreigners in 90 countries in Qom / Confidential confidentiality statement. Available at: http://www.mehrnews.com/news/1411187 [Accessed 2 May 2017] (Persian).
 14. Mohammadi Zeidi, I., Pakpour Hajiagha, A., & Mohammadi Zeidi, B. (2012). Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 21(1), 102-113. (Persian).
 15. Moharrami, T. (2016). Occupation of the land and its cultural implications - Case study: The occupation of Iraq. Scientific Journal Management System, 16(31), 199-223. (Persian).
 16. Moradi, S., Khalediyan, M., & Mostafayi, F. (2014). The role of sport in developing cross-cultural and social communications. Communication Management in Sports Media, 1(4), 55-60. (Persian).
 17. Motevasseli, M., & Zobeiri, H. (2013). Social cohesion: Origins of economic development. Community Development (Rural and Urban Communities), 5(2), 49-7.  (Persian).
 18. Mozafari, A. A., & Poor Soltani Zarandi, H. (2012). Principles and philosophy of physical education. Tehran: Bamdad Ketab. (Persian).
 19. Parsamehr, M., Rasooli Nezhad, S. P., & Nik Nezhad, M. R. (2015). A Survey on sport performance in social integration (Case study: People in Talesh). Journal of Sport Management and Action Behavior, 12(23), 237-250. (Persian).
 20. Patterson, M. M., Carron, A. V., & Todd, M. L. (2005). The influence of team norms on the cohesion–self-reported performance relationship: a multi-level analysis. Psychology of Sport and Exercise, 6(1), 479–493.
 21. Rafiey, H., Mousavi, M. T., & Ghasemzadeh, D. (2016). Validity and reliability of bonding and bridging between social capital. Social Welfare, 16(61), 141-157. (Persian).
 22. Rafiyian, M., Ahmadiyan, R., & Qezel, A. (2010). Investigating the criteria of locally effective social integrity of Turkmen Bandar. Geography Quarterly, 4(16), 68-84. (Persian).
 23. Rahimzadeh, S. (2005). Sports and psycho-social transformation. Evolutionary Psychology: Iranian Psychologists, 1(3), 11-25. (Persian).
 24. Schulenkorf, N. (2010). Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to create social change between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka. International Review for the Sociology of Sport, 45(3), 273-294.
 25. Statistical Center of Iran. (2017). Detailed results of the general census of population and housing in 1395 (total country). Available at: https://www.amar.org.ir [Accessed 12 April 2017] (Persian).