نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی در دانشگاه‌های تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه‌های تهران (1100N=) بوده که با استناد به جدول کرجسی و مورگان از بین آنها 270 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی آمریکا (2003) و پرسشنامه استاندارد قابلیت کارآفرینی دانشگاه دورهام انگلستان (1991) بود. براساس نتایج بدست‌آمده، بین ابعاد سواد اطلاعاتی و قابلیت کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، سواد اطلاعاتی توانایی پیش‌بینی قابلیت کارآفرینی را دارد. به‌علاوه از بین مولفه‌های سواد اطلاعاتی، "توانایی دسترسی موثر به اطلاعات" و "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" به ترتیب بیشترین توانایی پیش‌بینی معنادار را برای قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی دانشگاه‌های تهران داشتند. با توجه به نقش اثرگذار "توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات" در پیش‌بینی قابلیت کارآفرینی دانشجویان، لازم است دانشگاه‌ها در جهت ارائه اطلاعات ویژه و تخصصی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال به دانشجویان علاقمند به کارآفرینی در حوزه ورزش اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmadpour Dariani, M., & Moghimi, M. (2006). The basics of entrepreneurship. TehranL Farandish Publishing. (Persian).
 2. Ashrafi, H., Ramezani, A., Aghagani, H., & Kazempour, Z. (2013). Studying the media and information literacy of students of medical sciences Isfahan University. Quarterly Journal of Information Systems and Services, 2(6), 17-34. (Persian).
 3. Association of Library and Research Faculties. (2003). Guidelines for educational programs in college libraries. (A. H. Ghasemi & F. Danesh, translators). Available at: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/is_al10 farsi. pdf. (30 Dec 2015).
 4. Azami, Z., & Salahinia, H. (2014). The information literacy status of students at the faculty of management and information science of medical sciences Tehran University. Journal of Medical Education, 14(7), 633-640. (Persian).
 5. Bakhtiarzade, A. (2002). Studying the information literacy of Alzahra university students. (Unpublished master's thesis). Iran University of medical sciences, Tehran. (Persian).
 6. Bardestani, M. (2004). Studying the information literacy of students at Shahid Chamran university of Ahvaz in teaching users and developing information literacy in libraries and information centers (proceedings of the conference). Paper presented at Organization of libraries, Museums and Astan Qods Razavi Documentation Centers, Mashhad. (Persian).
 7. Bawden, D. (2001). Information and digital literature, a review of concepts. Available at: http://gti.edcs.um.es.8080/jgomes/hei/intt anet/bawden pdf (21 September 2012).
 8. Chery, P., Delwar, H., & Kaye, C. (2008). Nursing students' information literacy skills prior to and after information literacy instruction. Paper presented at the 5th International Lifelong Learning Conference: Reflecting on successes and framing futures, 16-19 Jun 2008, Yeppoon, Australia. Avalable at: http:// eprints .Usq. Edu. Au /1/4182/ Perrin_ Hossain _Cumming. Pdf (25 Aug 2016).
 9. Durham County Council, (2006), Available at: http://www.durham.gov.uk/ durhamcc/usp.nsf/pws/2C2D45476FC3E94E80256CC5004EEC2A?opendocument, 06/04/2006.
 10. Ghasemi, A. (2006). Study of the information literacy status of graduate students and their compliance with ACRL information literacy standards. (Unpublished doctoral dissertation). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. (Persian).
 11. Ghasemi, A., & Diani, M. H. (2007). Standardization of information literacy capabilities for Iranian university community. Journal of Faculty of Educational Sciences and Psychology, 8(3), 75-98. (Persian).
 12. Hisrich, R. D., & Peters, M. (2002). Entrepreneurship (6th ed.). Boston: McGraw- Hill.
 13. https://www.tasnimnews.com/fa/news
 14. Krejcim, R., Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30, 607-610.
 15. Mader, S. (2012). Transforming students into scholars: Creating MIL competencies through communicating research. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.
 16. Mirzasafi, A., Rajaeipour, S., & Gamshidian, A. (2011). The relationship between information literacy and entrepreneurship capacity of graduate students of Isfahan University. (Unpublished master's thesis). Isfahan University, University. (Persian).
 17. Momeni, M., Valizade, S., & Ghorbani, R. (2014). Study of information literacy among students of medical sciences Semnan University, Koomesh, 15(4), 502-510. (Persian).
 18. Mueller, S. L., & Thomas, A. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of Iocus of control and innovativeness. Journal of Business Venturing, 26(2), 185-194.
 19. Nazari, M. (2005). How to become literate, library and information science. Library and Information Quarterly. Library and Information Quarterly 2(30), 27-58. (Persian).
 20. Nemati, M. (2013). Studying the entrepreneurial personality characteristics of Tehran state University students. Journal of Innovation and Value Creation, 3, 47-64. (Persian).
 21. Nozari, H., Karimi, A. (2017). The role of formal and informal relationships (social relations network) in students’ employment (case study: Kharazmi University), Social Welfare Quarterly, 17 (64), 159-194. (Persian).
 22. Patterson, A. (2009). A needs analaysis for information literacy provision for research: A case study in University College Dublin, [on-line] Available at:
  Journal of information literacy, 3 (1), pp. 5-18.
 23. Rahimi, H., Yazdekhsti, A., & Feizi, Z. (2014). Information literacy status of high school secretaries. Quarterly Journal of Information Systems and Services, 2(9), 91-102. (Persian).
 24. Salari, M., & Hasanabadi, A. (2004). Identification and analysis of predicting the need for information literacy skills in user education and development of information literacy in libraries and information centers (Proceedings). Paper presented at the Organization of Libraries, Museums and Astan Quds Razavi Documentation Centers, Mashhad. (Persian).
 25. Siamak, M. (2011). Impact of academic life on information literacy of LIS undergraduate students. National studies on librarianship and information organization. National Studies on Librarianship and Information Organization, 21(4), 54-71. (Persian).
 26. Siamak, M., Alipour, K., & Khaleghi, N. (2013). Measuring the information literacy level of students of medical sciences Qom University. Journal of Medical Sciences Qom University, 7(2), 23-30. (Persian).
 27. Singh, J. (2012). Placing media and information literacy at the core of instruction. Paper presented at the International Conference on Media and Information Literacy For knowledge Societies, Moscow, Russian Federation.
 28. Sun, P. (2002). Information literacy in Chinese higher education. Library Trends, 51(2), 210-217.
 29. Tabarsa, Gh., Sharifi, S., & Hosseini, A. (2016). Investigating the effect of information literacy of employees on organizational agility. Journal of Human Resource Management Researches, 2(24), 113-136. (Persian).
 30. Thirion, P. (2009). Information literacy in students entering higher education in the French speaking community of Belgium: Lessons learned from an evaluation. IFLA Journal, 35(2), 152-170.
 31. Tuamsuk, K. (2013). Information literacy instruction in higher education. Social and Behavioral Sciences, 73, 145-150.
 32. UNESCO. (2003). World declaration on higher education for the 21 at century: Vision and action. Available at: www. Cepes.ro/hed/meeting/Gelsenkirchen/ pdf. (10 Aug 2008).