نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی مقطع دکترای مدیریت ورزشی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، دبیر تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش شهرستان تنکابن و مدرس مدعو دانشگاه‌پیام‌ نور مرکز رامسر

چکیده

هدف پژوهش تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی در ایران می‌‌باشد. نوع پژوهش آمیخته و مبتنی بر تحلیل محتوا برای ارزیابی محتوای مقالات بود. نمونه‌ی آماری کل‌شمار و شامل، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ شده و مرتبط در نشریات علمی- پژوهشی ایران تا پایان سال 1396، برابر 843 مقاله است. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ در فصلنامه‌ی رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران با 87 مقاله ﻣﻨﺘﺸﺮ‌گردید. محور اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ، در حوزه‌های مدیریت ورزشی: عوامل رفتار سازمانی دبیران تربیت‌بدنی و دانش‌آموزان، در روانشناسی: مسائل مربوط به انگیزش، اعتماد به نفس دانش‌آموزان، در رفتار حرکتی: مرتبط با یادگیری حرکتی و عملکرد ادراکی- حرکتی، در فیزیولوژی: مربوط به علم تمرین، تغذیه و ترکیب‌بدنی، در طب ورزشی: مرتبط با توانبخشی و اصلاح ناهنجاری‌های قامتی ﺑﻮد. در %55 ﭘﮋوﻫﺶ‌‌ﻫﺎ از روش نیمه‌تجربی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ بیش از %97 آنها دارای هدف کاربردی و گروه دانش‌آموزان با %62 ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ بودند و %72 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی دانش‌آموزان، ﺻﻮرت ﮔﺮفت. %98/5 ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ از داده‌ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ اﺑﺰار پروتکل تحقیق %55/5 انجام شد. از داده‌ﻫﺎی ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده نشد. %15 ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ در تهران و %10 بطور ملی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ 3 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه %70/5 ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. %55 ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دارای یک ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‌ی زن ﺑﻮدﻧﺪ. از ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در این حوزه، رﺷﺪ ﭼﺸﻢ‌ﮔﻴﺮی دارد. بنابراین، انتظار می‌رود این پژوهش‌ها ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖهای ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺬﺷﺘﻪ، روﻳﻜﺮدی آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ جهت ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖدﻫﻲ کارکنان اجرایی و ستادی به ‌ﺳﻮی سلامت، ﺧﻠﻖ ارزش‌های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی در ورزش دانش‌آموزی ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Afshar, A. A. (2012). The necessity and importance of research and its place in the society. Available at: http://www.tabnak.ir/fa/news/290998. (Accessed: 13 December 2012). (Persian).
 2. Akhani, H. (2018). Year of support for Iranian elites? Shargh Daily. News Code: 3125. Available at: http://www.sharghdaily.ir/fa/main/archive. (Accessed: 17 April  2018). (Persian).
 3. Ashori, T., Dosti Pasha, M., Razavi Seyed M. H., & Hoseini, A. H. (2018). Content analysis of the sports entrepreneurial researches in Iran. Applied Research of Sport Management, 6(3), 75-86. (Persian).
 4. Full text of the constitution of the Islamic Republic of Iran along with the reforms of 1989. Available at: (rc.majlis) Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN. (Accessed: 20 March 2017).  https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution. (Persian).
 5. Ghaffari, A. R. (2012). Research: The first step in support of national production. The economics expert. Ettelaat (The information) newspaper. Wednesday, No. 25285. Available at: https://www.ettelaat.com/ . News Code: 25285.   (Accessed: 11 April  2012). (Persian).
 6. Ghasemi, H., Keshkar, S., Rasekh, N., & Karami, A. (2017). Handbook of content analysis of communication messages. Tehran: Andisheh  Ara Publishing. (Persian).
 7. Helalizadeh, M., Taghizadeh, M. R., Afshari, M., & Irani, R. (2017). Content analysis of sport physiology. Journal of Physical Education and Sport Sciences Institute, 9(34), 17-34. (Persian).
 8. Kahan, D., & McKenzie Thomas, L. (2017). School and neighborhood predictors of physical fitness in elementary school students. Journal of American School Health. 87(6),  448-456.
 9. Pitts, B. G., & Pedersen, P. M. (2005). Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management. Sport Management and Related Topics Journal, 2 (1), 33-52.
 10. Ranani, M. (2018). Removing the Sampad exam is a great test for the state.  Shargh Daily, News Code: 3127.   Available at: http://www.sharghdaily.ir/fa/main/archive. (Accessed: 19 April  2018). (Persian).
 11. Sajjadi, N.A., Hashemi, Z., Behnam, M., Ahmadi, H. R., & Bakhshandeh, H. (2016). Evaluation of scientific research articles about sports management in specialized journals of Iran. Physiology and Sports Management Studies, 8(1), 35-50. (Persian).
 12. Smucker, Michael. & Grappendorf, Heidi. (2008). A content analysis of sport management faculty collaboration: Since versus multiple authorship. The SMART Journal. 4(2), 47-57.
 13. Specialized assembly department of physical education and health. (2017). Available at: http://www.medu.ir/fa/news/item/818759/. (Accessed: 12 October 2017). . (Persian).
 14. Tape Rashi, Giti (2010). Content Analysis of Physical Education Research Reports with Emphasis on Management", Master's Thesis, Physical Education Faculty, Islamic Azad University-Karaj Branch. (Persian).