نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 معلم تربیت بدنی در آموزش و پرورش

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه‌ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) که در نمونه‌گیری کل شمار 215 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تائید شد. از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها استفاده ‌گردید. نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد حرفه‌ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنی‌داری بر تعهد حرفه‌ای داشت. اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه‌ای نیز به‌طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی معنی‌دار بود که از اثر مستقیم بیشتر بود. براساس یافته‌های پژوهش هر چند جایگاه‌ اجتماعی و برنامه‌های برندسازی شغلی می‌توانند به میزان قابل توجهی تعهد حرفه‌ای را ارتقا دهند اما مداخله از طریق متغیرهای میانجی مانند هویت سازمانی اثر بیشتری دارد. بنابراین به مدیریت منابع انسانی در سیستم تربیت‌بدنی و ورزش آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود که تنها به برنامه‌های موردی در این زمینه‌ها اکتفا نکند بلکه به هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی برنامه‌های مختلف در این زمینه بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات