نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه­ای با میانجی هویت‌سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت­بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش­نامه‌ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها استفاده ‌گردید. نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنا‌داری بر تعهد حرفه­ای و هویت‌سازمانی دارد. همچنین هویت‌سازمانی به‌طور مستقیم اثر مثبت و معنا‌داری بر تعهد حرفه­ای داشت. اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه­ای نیز به‌طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت‌سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی­های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا‌داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا‌داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می­شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت­بدنی، زمینه ارتقای هویت‌سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت‌بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aranya, N. Pollock, J. & Amernic, J. (2006). An examination of professional commitment in public accounting. Organizations and Society, 6: 271-280.
 2. Hakimi, R., & Roudbari, M. (2006). Comparison of Social Position of Primary, Secondary and Secondary Teachers of Sistan and Baluchestan Province. Journal of Educational Sciences and Psychology, 1(1): 1-14. (Persian)
 3. Hassani, Mohammad; Mustafa Nejad, Helaleh; Mustafa Nejad, Chiman; Shohoudi, Maryam .(2015). The effect of experience and organizational factors on teachers ‘professional commitment: the Mediating Role of Teacher Efficacy and organizational Identity. Journal of New Approaches in Educational Administration, 6(21), 1-20. (Persian).
 4. Islamiyya, F., Davoodi, M., & Hossein, A. (2014). Assessment of the level of competencies and professional skills of primary school principals and their relationship with the commitment and commitment of teachers, Academic Journal of Education and Evaluation, 7 (27): 103-116. (Persian)
 5. Kaab omeir, F., Haidari, G. (2016). Construct and validate a questionnaire Social Position Knowledge and Information Science profession. Sciences and Techniques of Information Management, 2(1), 99-122. (Persian).
 6. Kim, A. Y., Sinatra, G. M., & Seyranian, V. (2018). Developing a STEM identity among young women: A social identity perspective. Review of Educational Research, 88(4), 589-625.
 7. Luo, Z., Marnburg, E., & Law, R. (2017). Linking leadership and justice to organizational commitment: The mediating role of collective identity in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management.
 8. Mitchell, R., Boyle, B., & Von Stieglitz, S. (2019). Professional commitment and team effectiveness: a moderated mediation investigation of cognitive diversity and task conflict. Journal of Business and Psychology, 34(4), 471-483.
 9. Mostafa Nejad, H. (2013). Investigating the Relationship Between Individual and Organizational Forecasts with Professional Commitment of Primary Teachers in the City of Piranshahr. (Persian)
 10. Naderiyan Jahromi, M., & Jaberi, A. (2012). Factors Affecting the Social Position of Physical Education Teachers from the Viewpoint of High School Students in Isfahan. Quarterly journal of sport management, 2(3): 24-31. (Persian)
 11. Nili Pour Tabatabaei, A., & Biglari, M. (2013). The Relationship between Organizational Identity, Job Satisfaction and Citizenship Behavior in Nurses. Quarterly Journal of Nursing Management, 3 (3): 61-67. (Persian)
 12. Qing, M., Asif, M., Hussain, A., & Jameel, A. (2020). Exploring the impact of ethical leadership on job satisfaction and organizational commitment in public sector organizations: The mediating role of psychological empowerment. Review of Managerial Science, 14(6), 1405-1432.
 13. Rahman Sarsht, H., & Saghranani, S. (2013). The Impact of Organizational Identity and Value Trend toward Employee's Affective Affiliation, Research Transformation Management, 5 (1), 9: 52-67. (Persian)
 14. Ramezani Nejad, Rahim; Shafiee, Shahram, Rasouli, Rahim, Loghmani, Mohsen (2017). Relationship between Job Characteristics and Satisfaction among Iranian Soccer Referees: the Mediate Role of Professional Commitment. Applied Research in Sport Management, 6(1), 21-32.
 15. Ridlo, M. R., Widodo, S. E., & Elianasari, E. (2020). The Effect of Power and Motivation in Teacher Organizational Citizenship Behavior (OCB) at Madrasah Aliyah in Central Lombok District. International Journal for Educational and Vocational Studies, 2(2).
 16. Sadeghian Soraki, M., Jamshidian, A., & Hoveyda, R. (2010). Organizational Identity and Commitment in Educational Centers, Case Studies: Education Centers in Chaharmahal & Bakhtiari Province. Quarterly Journal of Consulting Cultures, 1 (4): 25-42. (Persian)
 17. Sam Aram, E., & Ghaempour, M. A. (2011). Measuring social status of teachers among students, Journal of Social Development Studies, 3 (4): 76-87. (Persian)
 18. Subba, D. (2019). Antecedent and consequences of organizational identification: a study in the tourism sector of Sikkim. Future Business Journal, 5(1), 1-9.
 19. Terhart, H. (2022). Teachers in transition. A biographical perspective on transnational professionalisation of internationally educated teachers in Germany. European Educational Research Journal, 21(2), 293-311.
 20. Waring, M. (2018). Social pressures and curriculum innovation: A study of the Nuffield Foundation Science Teaching Project. Routledge.
 21. Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Blegind-Jensen, T. (2021). Unpacking the difference between digital transformation and IT-enabled organizational transformation. Journal of the Association for Information Systems, 22(1), 102-129.
 22. Zheng, J., & Wu, G. (2018). Work-family conflict, perceived organizational support and professional commitment: A mediation mechanism for Chinese project professionals. International journal of environmental research and public health, 15(2), 344.