نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
روند کاربرد ورزش و فعالیت‌بدنی در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار از جمله هدف سلامت و تندرستی، برای سالیانی متمادی در دستورکارهای مختلف توسعه دیده می‌شود. این روند، با دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل و دستورکارهای پس از آن؛ شکل تازه‌ای به خود گرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی دستیابی به هدف اطمینان از زندگی سالم و تندرستی برای همه و در همه سنین و ارایه‌ی مدلی برای دستیابی به این هدف، از طریق ورزش و فعالیت‌بدنی است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای است که در آن با ۱۳ نفر از صاحب‌نظران حوزة‌ توسعۀ ورزش و سلامت از مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، فدراسیون ورزش همگانی و اساتید دانشگاهی ایران و دانشگاه لیل فرانسه، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و تعداد ۶۶ کد مستقل اولیه در قالب ۱۲ مفهوم، ۶ سازة اصلی مدل را تشکیل دادند. اعتبار یافته‌های تحقیق از طریق بازنگری مداوم متن و کدها بوسیله صاحب‌نظران و اعضای تیم تحقیق در برهه‌های زمانی مختلف انجام گرفت. در نهایت، مدل نهایی پژوهش ارائه شد که در آن عوامل علی (نقش پیشگیری و درمان)، شرایط زمینه‌ای (موانع سطح خرد و کلان)، شرایط مداخله‌ای (عدالت اجتماعی)، راهبردها (توسعه سیستم‌های فعال، توسعه محیط فعال و رشد فردی) و پیامدها (کاهش هزینه‌های سلامت، ترویج سبک زندگی فعال) شناسایی شدند. مدل نهایی پژوهش نشان می‌دهد دستیابی به پیامدهای سلامتی و تندرستی از طریق ورزش، نیاز به برطرف ساختن موانع فردی و سطح کلان؛ از طریق هم‌افزایی و همکاری متقابل آژانس‌های ورزش و تندرستی و سیاست‌های کلان توسعه کشور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات