نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
روند کاربرد ورزش و فعالیت‌بدنی در دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار از جمله هدف سلامت و تندرستی، برای سالیانی متمادی در دستورکارهای مختلف توسعه دیده می‌شود. این روند، با دستورکار ۲۰۳۰ سازمان ملل و دستورکارهای پس از آن؛ شکل تازه‌ای به خود گرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی دستیابی به هدف اطمینان از زندگی سالم و تندرستی برای همه و در همه سنین و ارایه‌ی مدلی برای دستیابی به این هدف، از طریق ورزش و فعالیت‌بدنی است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای است که در آن با ۱۳ نفر از صاحب‌نظران حوزة‌ توسعۀ ورزش و سلامت از مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، فدراسیون ورزش همگانی و اساتید دانشگاهی ایران و دانشگاه لیل فرانسه، مصاحبه‌هایی صورت گرفت و تعداد ۶۶ کد مستقل اولیه در قالب ۱۲ مفهوم، ۶ سازة اصلی مدل را تشکیل دادند. اعتبار یافته‌های تحقیق از طریق بازنگری مداوم متن و کدها بوسیله صاحب‌نظران و اعضای تیم تحقیق در برهه‌های زمانی مختلف انجام گرفت. در نهایت، مدل نهایی پژوهش ارائه شد که در آن عوامل علی (نقش پیشگیری و درمان)، شرایط زمینه‌ای (موانع سطح خرد و کلان)، شرایط مداخله‌ای (عدالت اجتماعی)، راهبردها (توسعه سیستم‌های فعال، توسعه محیط فعال و رشد فردی) و پیامدها (کاهش هزینه‌های سلامت، ترویج سبک زندگی فعال) شناسایی شدند. مدل نهایی پژوهش نشان می‌دهد دستیابی به پیامدهای سلامتی و تندرستی از طریق ورزش، نیاز به برطرف ساختن موانع فردی و سطح کلان؛ از طریق هم‌افزایی و همکاری متقابل آژانس‌های ورزش و تندرستی و سیاست‌های کلان توسعه کشور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Asefi, A. A., & Ghanbarpour Nosrati, A. (2018). The model of effective factors in institutionalizing public sports in Iran. Bi-Quarterly Journal of Research in Sports Management and Motor Behavior, 16, 29-46 (Persian).
 2. Conrad, D., & White, A. (2016). Sport-based health intervention: Case studies from around the world. New York: Springer.
 3. Darbani, H., Beuglo, N., Ghasemi, H., & Sarreshtedari, M. (2013). Strategies for the development of public sports in Zanjan province. Journal of Research in Sports Management, 6, 89-106 (Persian).
 4. Edwards M., B., & Rowe, K. (2019). Managing sport for health: An introduction to the special issue. Sport Management Review, 22, 1-4.
 5. Ghorbani, M. H. (2019). Development of a comprehensive model of sports and physical education functions for the sustainable development of Iran. The project of the Institute of Physical Education and Sports Sciences. (Persian).
 6. Hasanzade, A. (2007). Theoretical foundations of justice in health. Social Security Quarterly, 28, 3-32. (Persian).
 7. Hermens, N., Verkooijen, K. T., & Koelen, M. A. (2019). Associations between partnership characteristics and perceived success in Dutch sport-for-health partnerships. Sport Management Review, 22, 142–152.
 8. Hozhabri, K., Ramzaninejad, R., & Hematinejad, M.A. (2013). The survey of priority of physical education course between other middle school courses. Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development, 2, 73-89. (Persian).
 9. Hozhabri, K., Ramzaninejad, R., & Abedinzade, R. (2019). Sustainable development through sport: An Analysis of the 2030 Agenda. Paper presented at the 3rd National Congress on Sport & Health science Achievements, Rasht. (Persian).
 10. Islamic Parliament Studies Research Center. (2019). Analyzing the status of public sports participation in Iran and explaining the major challenges and obstacles. Subject code 270, Serial Number: 16780. (Persian).
 11. Javadipour, M., Rouhi Dehkordi, M., Rahbari, S., & Tayefi, H. (2018). Pathology of the existing policy-making process in Iranian public sports and model presentation. Sports Management Studies, 52, 17-42, (Persian).
 12. Karimi, H., Saberi, A., & Bagheri Ragheb, GH. (2020). The strategies of development of physical activity in the elderly: A social marketing approach. Research on educational sport, 8(18), 179-204, (Persian).
 13. LeCrom, C. W., Martin, T., Dwyer, B., & Greenhalgh, G. (2019). The role of management in achieving health outcomes in SFD programmes: A stakeholder perspective. Sport Management Review, 22, 53-67.
 14. Lindsey, I., & Chapman, T. (2017). Enhancing the contribution of sport to the sustainable development goals. London: Commonwealth Secretariat.
 15. McCormack, G. R., & Shiell, A. (2011). In search of causality: A systematic review of the relationship between the built environment and physical activity among adults. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8, 2–11.
 16. Mirzarah Koshki, M. H., Zaree, A., & Khodayari, A. (2019). The codification of health development strategies based on physical activity and sports approach. Sport Management, 11(4), 807-878. (Persian).
 17. Poureslami, M. (2003). Empowerment in health promotion. Medicine and Cultivation, 12(1), 9-21. (Persian).
 18. Ramzaninejad, R., Hozhabri, K., & Vaghar, M. S. (2019). Sustainable development in championship and public sport. Paper presented at The First International Conference of Sport and Sustainable Development, University of Kurdestan, Sanandaj. (Persian).
 19. Saberi, A., Bagheri, G. H., Khabiri, M., Yazdani. H. R., & Alidoust, E. (2019). Understanding the process of formation of social marketing for the development of sport for all. Research on educational sport, 6(15), 293- 316 (Persian).
 20. Schulenkorf, N., & Schlenker, K. (2017). Leveraging sport events to maximize community benefits in low- and middle-income countries. Event Management, 21, 217–231.
 21. Schulenkorf, N., & Siefken, K. (2019). Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model. Sport Management Review, 22, 96–107.
 22. Shafee, Sh., Boromoand, M. R., Hozhabri, K., & Salkhi, S. (2016). The relationship between some factors of socialization with the growth of youth sports participation. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 8(3), 113-126. (Persian).
 23. Sherry, E., Schulenkorf, N., & Phillips, P. (2016). Managing sport development: An international approach. London: Routledge.
 24. Sirizi Ebrahimi, P., Hasani Darmian, Gh., & Sirizi Ebrahimi, M. A. (2018). Investigating the relationship between physical activity and health of Ferdowsi University students. Paper presented at the Second National Conference on Achievements in Sports and Health Sciences, Khuzestan, Ahvaz. (Persian).
 25. Sori, A., Shabani Moghadam, K., & Sori, R. (2016). Relationship between physical activity and quality of life of elderly women in Kermanshah province. Applied Research in Sports Management, 4(4), 75-84. (Persian).
 26. United Nations General Assembly (UNGA). (2018). Strengthening the global framework for leveraging sport for development and peace. Report of the Secretary-General, A/73/325. Available at: https://undocs.org/A/73/325
 27. World Health Organization. (2014). Global status report on noncommunicable diseases 2014. Available at: http://www.who.int/nmh/publications/ncd- status-report-2014/en/
 28. World Health Organization (WHO). (2008). A framework to monitor and evaluate the implementation of the global strategy on diet, physical activity and health. Available at: http://www.who.int/dietphysicalactivity/ DPASindicators/en
 29. World Health Organization (WHO). (2010). Global Recommendations on physical activity for health. Available at: http://whqlibdoc.who.int/ publications/2010/9789241599979_eng.pdf
 30. World Health Organization (WHO) (2018a). Noncommunicable diseases: Key facts. Available at: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ noncommunicable-diseases
 31. World Health Organization. (WHO). (2018b). Global action plan on physical activity 2018–2030: More active people for a healthier world. Geneva, Switzerland.