نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

5 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه­پذیری افراد، انتقال و نهادینه­سازی ارزش­ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. از این ‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادینه‌سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 13 مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی که بر اساس نمونه­گیری هدفمند ملاک­مدار انتخاب شده بودند، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده‌های به­دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری­ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه‌ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد نهادهای تربیتی همچون خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب چهار تم اصلی و 13 مقوله شامل فرهنگ­پذیری (آموزش فرزندان، خانواده­ها، دانش­آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، شهروندان)، الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی-هواداری (تولید محتوای فرهنگی، آگاهی­بخشی و اطلاع­رسانی، اشاعه و ترویج الگوهای فرهنگی)، ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری (توسعه مطالعات فرهنگی و غنی‌سازی محتوای کتب درسی) و هم‌اندیشی و شبکه‌سازی فرهنگی (تعامل و همکاری متقابل و زمینه‌سازی تحقق اهداف فرهنگی) در شکل‌گیری و نهادینه‌سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم‌های فوتبال نقش دارند. به نظر می­رسد توجه بیشتر نهادهای تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی، تلاش در جهت الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی و هم‌چنین هم­اندیشی و شبکه‌سازی این نهادها با یکدیگر بتواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم­های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم‌ها را کاهش دهد و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbasi Domshari, F. & Daryuosh, Y. (2017). The role of basic education system in institutionalizing social norms from the perspective of primary school teachers in Bandar Abbas. New research in the humanities, 3: 209-232. (Persian)
 2. Abbaszadeh, M., Saadati, M., Kabiri, A. & Ashayeri, T. (2018). Sociological study of factors affecting aggression among soccer spectators. Entezam- E- Ejtemaei, 9(4): 179-194. (Persian)
 3. Andam, R. & Salimi, M. (2016). Presenting a model of factors affecting the positive behavior of spectators of the Iranian handball premier league. Journal of Sport Management Studies, 38: 51-68. (Persian)
 4. BeyramiEigder, , Hatami, S., & Rahimi, S. (2016). The role of the sports media in formation citizenship behavior in fans of the capital's football derby. Sport management studies, 7(34): 37-50. (Persian)
 5. Dimovski, Z., Ilijevski, I., & Babanoski, K. (2017). Developing youth's safety culture in sport, Collection of Papers International Scientific and Professional Conference, security and sport regional experiences and perspectives, Football Association of the Republic of Srpska, Banja Luka, 107-137.
 6. Fathinia, M. (2010). Pathology of TV sports programs in terms of how to deal with the anomalies of the behavior of football spectators. Cummunication Research, 17(64): 105-132. (Persian)
 7. Gheshmi Meimand, A., Pourkiani, M., & Rahmati, M. M (2019). Cultural Policy of Students’ Sports in Iran, Presentation of model. Reaserch on Educatinal Sport, 17(7): 83-100. (Persian)
 8. Hall, S. A., Cooper, W. E., Marciani, L. & McGee, J. A. (2012). Security management for sport and special events: an interagency approach to creating safe facilities. Human kinetics, 1-41.
 9. Hamedi, S., Abdoli, B., & Farsi, A. (2019). The Effect of Observation Learning on Students’ Promoting Metacogn Behavior. Reaserch on Educatinal Sport, 15(6): 17-30. (Persian)
 10. Hasanzadeh, R. (2006). The role and functions of educational institutions in the transmission of socio-cultural values. Quarterly Journal of Educational Innovation, 4(2): 49-64. (Persian)
 11. Hemmatinezhad, M. A., Gholizadeh, M. H., Taylor, T & Faraji, R. (2015). The role of football games’ planning and management on stadiums’ security. Sport Management and Development, 4(2): 1-14. (Persian)
 12. Hemmatinezhad, M. H., Taylor, T., Gholizadeh, M. H., & Faraji, R. (2016). Prioritizing factors affecting the security of Iranian football stadiums using analytical hierarchy process. Journal of Sport Management, 8(1): 19-35. (Persian)
 13. Honari, H., Ahmadi, A. H., & Moradi, M. (2012). To Examine the Effective Factors of Informing, Social Participation, Educational and Culture – Making Roles of Sport Media in Athletic Sport Development. Journal of Sport Management, 4(12): 127-145. (Persian)
 14. Hoseinpoor, E., Niazipoor, M. A., Kashef, S.M., Bagarei, GH. & Mangashti, Y. (2014). The role of social media in developing hooliganistic behavior among football spectators. Communication anagement in Sport Media, 2(5): 10-17. (Persian)
 15. Huang, H. CH., Liu, L. W., Chang, Ch.M., Hsieh, H. H., & Lu, H. Ch. (2019). The Effects of Locus of Control, Agents of Socialization and Sport Socialization Situations on the Sports Participation of Women in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16: 1841-1853.
 16. Kargar, GH. A., Ghafouri, F., MohammadiMoghadam, Y. & Moradisiasar, GH. R. (2018). The model of Iran’s sporting events. Management. Power resource management, 6(3): 157-186. (Persian)
 17. Keivanara, M., Esmaeeli, R. & Yaghini, F. Z. (2016). The role of the family in internalizing cultural values in adolescents 14-18 years old girl of sheikh fazlullah high school in Isfahan. Quarterly Professional Journal Sociology, 5(2): 118-131. (Persian)
 18. Khaghaniavar, F. & Shanavaz, B. (2016). A study of verbal and virtual violence of football spectators in Iran (Causes and Solutions). Physical Education Studies and Sports Science, 1: 40-54. (Persian)
 19. La’lBidari, M., Memari, ZH. & Saadati, M. (2019). Recognition of security spheres in Iranian premier football league competitions. Sport Management and Development, 8(2): 61-80. (Persian)
 20. Lotfabadi, H. (2006). Teaching national and global citizenship along with stabilizing the student’s identity and value system. Quarterly Journal of Educational Innovations, 5(3): 11-44. (Persian)
 21. Melnick, M., Wann, D (2011). An examination of sport fandom in Australia: Socialization, team identification, and fan behavior. International Review for the Sociology of Sport, 46(4): 456–470.
 22. MohammadKazemi, R., Sheikh, M., Shahbazi, M., & Rasekh, N. (2007). Investigating the causes of turbulence among soccer fans after Tehran derby (from viewpoint of spectators). Research in Sport Sciences, 17: 101-114. (Persian)
 23. Piepiora, P., Sikorski, W., & Supiński, J. (2019). Security measures used in Poland during football matches. Journal of education Health and Sport, 9(10):172-188.
 24. Rezaeei Niaraki, M. R., Sajadi, S. N., Ahi, P., & JalaliFarahani, M. (2019). Designing a Model for Securing the Iranian Football Premier League. Quarterly of Order and Security Gaurds, 12(47): 1-24. (Persian)
 25. Rudd, A. (2017). Sport Spectator Behavior as a Moral Issue in College Sport. Journal of Amateur Sport, 3(1): 96-114.
 26. Saeed, Z. & Farahani, M., (2012). Investigating the effect of media on the upbringing of children and adolescents. Journal of Education, 1(2): 38-62. (Persian)
 27. Shafiezadeh, H., & Khalili Kandrood, A. (2011). The strategic role of education in improving consumption patterns. Journal of Research, 72: 107-132. (Persian)
 28. Shahabi, M., Malaki, A. & Akhoundi, M. (2016). A favorable model of police prevention of crime with the police community-oriented approach. Entezam- E- Ejtemaei, 8(3): 83-108. (Persian)
 29. Shajie, K., Talebpour, M., Azimzadeh, S. M., Keshtidar, M., & Jabbari Nooghabi, H. (2020). Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches. Annuals Applied Sport Science, 8(1): 733-746. (Persian)
 30. Shaygan, F. (2016). Mosques' role of social-cultural action in social prevention of crimes in adolescents. Entezam- E- Ejtemaei, 8(3): 25-50. (Persian)
 31. Spaaij, R. (2014). Sports crowd violence: An interdisciplinary synthesis. Aggression and Violent Behavior, 19(2): 146-155.
 32. Zaree, H. (2008). Investigating the Relationship between Attitudes Towards Cultural Policy Making and Tendency to Violence in Iranian Football. Master Thesis in Sociology, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University.(Persian)