نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه تربیت بدنی موسسه آموزش عالی زند شیراز، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی شاخص‌های بهبود هویت قومی از طریق ورزش حرفه­ای ایران بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بود و از روش نظریه داده­بنیاد (گراندد تئوری) به عنوان روش پژوهش استفاده شد. روش گردآوری داده­ها، مطالعة مبانی نظری و مصاحبه­های عمیق و باز با 16 نفر از اساتید برجستة حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة جامعه­شناسی بود. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند از نوع معیاری و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه­شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز پس از محاسبه ضریب توافق، میزان 3/70% مشخص گردید. برای تحلیل داده­ها از روش مقایسة مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد توجه به عوامل علی، زمینه­ای و مداخله­گر می­تواند در کنار پیاده­سازی راهبردها، منجر به شکل­گیری پیامدهایی شامل پیامدهای اجتماعی و غرور ملی گردد. به صورت کلی در جهت دستیابی به پیامدهای اجتماعی و غرور ملی می­بایستی راهبردهایی در چارچوب شکل­گیری منشور هویت قومی اجرایی گردد.

کلیدواژه‌ها