نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و وعلوم ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید رشته علوم ورزشی بودند که 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب و از آنها مصاحبه گرفته شد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز (44 کد)، محوری (31 مقوله) و انتخابی هشت عامل شامل شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارایه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیت بدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان بندی تمرینات و کلاس ها، توجه به نحوه ارایه مطالب و محتوای الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنلاین، توجه به ماهیت اصلی دروس تربیت بدنی به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی معرفی شدند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ماهیت برگزاری کلاس های تربیت بدنی عمومی تغییر کرده است و اساتید این دروس را به دلیل نداشتن یک روش اثر بخش برای تدریس با مشکلات زیادی روبرو هستند، بنابراین لازم است برای اثربخشی تدریس خود از یک مدل جامع استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها