نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و وعلوم ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل عوامل موثر در اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی عمومی در شرایط همه گیری کرونا انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید رشته علوم ورزشی بودند که 15 نفر به صورت هدفمند به عنوان مشارکت کننده انتخاب و از آنها مصاحبه گرفته شد. پس از انجام مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز (44 کد)، محوری (31 مقوله) و انتخابی هشت عامل شامل شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارایه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیت بدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان بندی تمرینات و کلاس ها، توجه به نحوه ارایه مطالب و محتوای الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنلاین، توجه به ماهیت اصلی دروس تربیت بدنی به عنوان عوامل موثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت بدنی معرفی شدند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که ماهیت برگزاری کلاس های تربیت بدنی عمومی تغییر کرده است و اساتید این دروس را به دلیل نداشتن یک روش اثر بخش برای تدریس با مشکلات زیادی روبرو هستند، بنابراین لازم است برای اثربخشی تدریس خود از یک مدل جامع استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

1.Ahmed, H., Allaf, M., & Elghazaly, H. (2020). COVID-19 and medical education. The Lancet Infectious Diseases, 20(7): 777-778.
2.Atashk, M. (2007). Theoretical and practical foundations of e-learning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13 (1): 135-156. (Persian).
3.Asghari, M. Alizadeh, M. Kazemi, AH. Safari, H. Asghari, F. Bagheri Asl, HM. Heidarzadeh, S. (2012). Challenges of e-learning in medical sciences from the perspective of faculty members. Journal of Yazd Center for the Study and Development of Medical Education, 7 (1): 26-34. (Persian).
4.Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2): 77-101.
5.Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The lancet, 395(10227): 912-920.
6.Ghafouri Fard, M. (2020). Virtual education boom in Iran: The potential of the Corona virus. Iranian Journal of Medical Education, 20: 33-34. (Persian).
7.Goad, T., & Jones, E. (2017). Training online physical educators: A phenomenological case study. Education Research International, 2017: 1-9.
8.Hamidi, M. Najafi Joybari, L. (2020). The pattern of development of educational sport in education in the event of health crises: a case study of the Covid pandemic 19. Research in educational sport, 8 (20): 17-32. (Persian).
9.Levinson, M., Cevik, M., & Lipsitch, M. (2020). Reopening primary schools during the pandemic. 981-985.
10.Mian, A., & Khan, S. (2020). Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC medicine, 18(1): 1-2.
11.Naderi, S. Bahrami, Sh. Esmaeeli, M. (2020). Presentation the Model of Strategies for Improving the Effectiveness of Sports Teaching Methods in Primary Schools in Iran with a Grounded Theory Approach. Research on Educational Sport, 8(20): 159-78. (Persian).
12.Norouzi Seyed Hossini, R. (2020). Understanding Lived Experience of Iranian Professional Athletes from COVID-19 Pandemic (A Phenomenological Approach). Sport Management Studies,12 (61):217-40. (Persian).
13.O’Brien, W., Adamakis, M., O’Brien, N., Onofre, M., Martins, J., Dania, A., ... & Costa, J. (2020). Implications for European physical education teacher education during the COVID-19 pandemic: a cross-institutional SWOT analysis. European Journal of Teacher Education, 43(4): 503-522.
14.Rezaei, MA. (2020). Evaluating what students have learned during the Corona: Challenges and solutions. Journal of Educational Psychology, 16 (22): 179-214.
15.Sadati, A.K.B., Lankarani, M. H., & Bagheri Lankarani, K. (2020). Risk society, global vulnerability and fragile resilience: Sociological view on the coronavirus outbreak. Shiraz E Medical Journal, 21(4): 102263.
16.Salimi, S. Fardin, MA. (2020). The Role of Corona Virus In Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 8(2): 49-60.
17.Sajed, A. N., & Amgain, K. (2020). Corona virus disease (COVID-19) outbreak and the strategy for prevention. Europasian Journal of Medical Sciences, 2(1): 1-3.
18.Shirvani, H. Rostamkhani, F. (2020). A Review of Considerations for Exercise during the Outbreak of Covid Disease - 19. Journal of Military Medicine, 22 (2): 161-168. (Persian).
19.Vahdani, M. Reza Soltani, N. Jafari, M. (2020). Designing a pedagogical model to implement the goals of school physical education curriculum during the Quaid outbreak 19. Research in educational sports. In Press. (Persian).
20.Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C. & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5): 397-404.
21.Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 395(10228): 945-947.
22.World Health Organization. Laboratory testing of human suspected cases of novel coronavirus (‎‎‎nCoV)‎‎‎ infection: interim guidance, 10 January 2020. World Health Organization; 2020.
23.Yu, J., & Jee, Y. (2021). Analysis of Online Classes in Physical Education during the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 11(1): 3.