نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از انجام پژوهش، تعیین اولویت های راهبردی تربیت بدنی در مدارس بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای است که به روش آمیخته انجام گردید. در بخش کیفی سیزده عضو شورای راهبردی در تعیین مولفه های اصلی پرسشنامه مشارکت داشتند. در بخش کمی نیز، نمونه آماری متشکل از 120نفر از معاونین تربیت بدنی و سلامت، روسا و کارشناسان حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش در استان ها و ستاد بودند. ابزار پژوهش، از پرسشنامه تعیین وضعیت موجود، ماتریس های عوامل بیرونی و درونی برای تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبرد و درنهایت از ماتریس اولویت بندی راهبردها، استفاده شد. یافته ها نشان داد که تربیت بدنی در مدارس ایران دارای شش قوت، شش ضعف ، شش فرصت و شش تهدید است. پس از تجزیه و تحلیل ماتریس ها، در کل نُـه راهبرد تعیین و این راهبردها اولویت بندی گردید. بر اساس اولویت بندی راهبردها، یافته ها نشان داد که بایستی ارتقاء سطح سواد حرکتی دانش آموزان و ترویج سبک زندگی سالم و پویا به عنوان اصلی ترین برنامه ها، مورد توجه تدوین کنندگان سیاست های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دستیابی به دانش آموز مدنظر سندتحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان نیروی انسانی آتیه ساز کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها