نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش‌های مرتبط با همه‌گیری بیش از راهبردهای مقابله‌ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش‌های استراتژیک مرتبط با همه‌گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله‌ای جهت تعدیل چالش‌های استراتژیک ناشی از این همه‌گیری در فدراسیون‌های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربة آشنایی با مبانی آینده‌پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت‌کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده‌ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه‌ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله‌ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت‌سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به‌روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله‌ای در تعدیل چالش‌های استراتژیک همه‌گیری کووید-19 در فدراسیون‌ها می‌باشند. با توجه به یافته‌ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره‌برداری از آنها در حوزة پژوهش و اجرا می‌تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها