نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش‌های مرتبط با همه‌گیری بیش از راهبردهای مقابله‌ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش‌های استراتژیک مرتبط با همه‌گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله‌ای جهت تعدیل چالش‌های استراتژیک ناشی از این همه‌گیری در فدراسیون‌های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربة آشنایی با مبانی آینده‌پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت‌کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده‌ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه‌ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله‌ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت‌سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به‌روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله‌ای در تعدیل چالش‌های استراتژیک همه‌گیری کووید-19 در فدراسیون‌ها می‌باشند. با توجه به یافته‌ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره‌برداری از آنها در حوزة پژوهش و اجرا می‌تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

1-Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. Interactive Learning Environments, 29(2): 1-13.‏
2-Agha Zadeh, A., Ranjbari, S., Najaf Zadeh, F. (2020). Investigating the Factors Affecting the Synchronization of Iran’s Sports Industry with the Prevalence of Covid-19 Virus. Sport Management Studies, 12(62): 17-34. (Persian).
3-Alaydi, S., Buck, T., & Tang, Y. K. (2021). Strategic responses to extreme institutional challenges: An MNE case study in the Palestinian mobile phone sector. International Business Review, 30(3): 101806.
4-Becker-McNabola, T. (2018). An Exploratory Study of the Barriers and Enablers That Influence the Career Advancement of Women to Leadership Roles in Fintech. Doctoral dissertation, Dublin, National College of Ireland: 28-45.
5-Boyatzis, R. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks: Sage publications.
6-Brakhas, H., Boroumand, M., dastoom, S., bozorgpour, B. (2020). Business Management in Crisis Period: Factors, Challenges and Strategies (Study of the sports industry in record conditions caused by Coronavirus). Sport Management Studies. (In press). (Persian).
7-Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3: 77-101.
8-Byers, T., Gormley, K. L., Winand, M., Anagnostopoulos, C., Richard, R., & Digennaro, S. (2021). COVID-19 impacts on sport governance and management: a global, critical realist perspective. Managing Sport and Leisure, 9: 1-9.
9-Carillo, K., Cachat-Rosset, G., Marsan, J., Saba, T., & Klarsfeld, A. (2020). Adjusting to epidemic-induced tele-work: Empirical insights from teleworkers in France. European Journal of Information Systems, 25(1): 1–20.
10-Csató, L. (2020). The incentive (in) compatibility of group-based qualification systems. International Journal of General Systems, 49(4): 374-399.
11-Dašić, D. R., Tošić, M. Z., & Deletić, V. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on the advertising and sponsorship industry in sport. Bizinfo (Blace), 11(2): 105-116.
12-Dwyer, M. J., Pasini, M., De Dominicis, S., & Righi, E. (2020). Physical activity: Benefits and challenges during the COVID‐19 pandemic. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(7): 1291.
13-Eidi, H., Ramezaninejad, R., Yousefi, B., Asgari, B. (2014). The Analysis of Effectiveness Patterns in Sport Federations According to Competing Value Framework (CVF). Journal of Sport Management, 6(2): 361-380. (Persian).
14-Frawley, S. (2015). Organizational power and the management of a mega-event: The case of Sydney 2000. Event Management, 19(2): 247–260.
15-Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8(4): 597-607.
16-Hacker, J., Vom Brocke, J., Handali, J., Otto, M., & Schneider, J. (2020). Virtually in this together–how web-conferencing systems enabled a new virtual togetherness during the COVID-19. European Journal of Information Systems, 25(1): 1–22.
17-Håkansson, A., Moesch, K., Jönsson, C., & Kenttä, G. (2021). Potentially Prolonged Psychological Distress from Postponed Olympic and Paralympic Games during COVID-19—Career Uncertainty in Elite Athletes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1): 2.
18-Horky, T. (2020). No sports, no spectators–No media, no money? The importance of spectators and broadcasting for professional sports during COVID-19. Soccer & Society, 22(1): 1-7.
19-Keshavarz, M., Hamidi, M., Goudarzi, M., Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2014). The comparison of pathological components of organizational performance in successful and unsuccessful sports federations based. Journal of Sport Management, 6(3): 381-398. (Persian)
20-Leung, T., Sharma, P., Adithiyangkul, P. and Hosie, P. (2020). Gender equity and public health outcomes: the covid-19 experience. Journal of Business Research, 116: 193-198.
21-Ludvigsen, J. A. L., & Hayton, J. W. (2020). Toward COVID-19 secure events: Considerations for organizing the safe resumption of major sporting events. Managing Sport and Leisure, 27: 1-11.
22-Mann, R. H., Clift, B. C., Boykoff, J., & Bekker, S. (2020). Athletes as community; athletes in community: covid-19, sporting mega-events and athlete health protection. British Journal of Sports Medicine, 54(18): 1071–1072.
23-Newbold, S. C., Finnoff, D., Thunström, L., Ashworth, M., & Shogren, J. F. (2020). Effects of physical distancing to control COVID-19 on public health, the economy, and the environment. Environmental and Resource Economics, 76(4): 705-729.
24-Norouzi Seyed Hossini, R. (2020). Understanding Lived Experience of Iranian Professional Athletes from COVID-19 Pandemic (A Phenomenological Approach). Sport Management Studies, 12(61): 217-240. (Persian).
25-Ratten, V. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26: 1379–1388.
26-Safania, A., Barahmand, R. (2020). Assessing the effects of corona virus in the sports industry. Educational Psychology, 16(55): 123-135.
27-Samuel, R. D., Tenenbaum, G., & Bar-Mecher, H. G. (2016). The Olympic Games as a career change-event: Israeli athletes’ and coaches’ perceptions of London 2012. Psychology of sport and exercise, 24: 38-47.
28-Samuel, R. D., Tenenbaum, G., & Galily, Y. (2020). The 2020 coronavirus pandemic as a change-event in sport performers’ careers: Conceptual and applied practice considerations. Frontiers in Psychology, 11: 567966.
29-Stambulova, N. B., Schinke, R. J., Lavallee, D., & Wylleman, P. (2020). The COVID-19 pandemic and Olympic/Paralympic athletes’ developmental challenges and possibilities in times of a global crisis-transition. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 19: 1-10.
30Timpka, T. (2020). Sport in the tracks and fields of the corona virus: Critical issues during the exit from lockdown. Journal of science and medicine in sport, 23(7): 634.
31-Toresdahl, B. G., & Asif, I. M. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): considerations for the competitive athlete. Sports health, 12(3), 221-224.
32-Westmattelmann, D., Grotenhermen, J. G., Sprenger, M., & Schewe, G. (2020). The show must go on-virtualisation of sport events during the COVID-19 pandemic. European Journal of Information Systems, 21: 1-18.
33-Wylleman, P. (2019). An organizational perspective on applied sport psychology in elite sport. Psychology of Sport and Exercise, 42: 89–99.