نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران/تهران/ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه نقش تربیتی ورزشکاران نخبه و چهره‌های معروف ورزش بر تغییر رفتار مردم در دوران عالم گیری کرونا بود. برای انجام این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. انتخاب جامعه تحقیق که عبارت بودند از ورزشکاران نخبه جهان و چهره‌های معروف ورزش با استفاده از رتبه‌بندی مشاهیر ورزشی ایی اس پی ان، و همچنین وب‌سایت بازی‌های المپیک و پارالمپیک، و المپیک جوانان و همچنین وب سایت‌های کمیته‌های ملی المپیک 205 کشور استفاده گردید (8000 =N). حجم جامعه نمونه مطابق جدول تعیین حجم نمونه کرجسای- مورگان 367 نفر بود و برای پیشگیری از ریزش تعداد نمونه، 400 ورزشکار با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با جمعیت ورزشکاران هر کشور بطور تصادفی انتخاب شدند. تمام صفحات ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک بررسی شد. به این ترتیب 511 صفحه طی 21 ژانویه تا 19 آوریل 2020 بررسی شد و در کل، 2315 پیام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان دهنده نقش‌های پنجگانه ورزشکاران در شبکه اجتماعی اینستاگرام در قالب مربی ورزش، مربی سبک زندگی، مربی مهارت‌های اجتماعی، مربی بهداشت و ناظران ساکت و بی‌تفاوت بود. با شناخت نحوه اثرگذاری ورزشکاران در بحران کرونا می‌توان در برنامه‌ریزی آتی سازمان‌ها برای بهره‌برداری از پتانسیل ورزشکاران در تأثیرگذاری بر رفتار جامعه اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها