نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات راهبردی بود که با هدف تعیین راهبردهای توسعه فوتبال پایه ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران باشگاه‌ها، مدیران فوتبالی، مربیان، روسای هیات‌ فوتبال استان ها، روسای انجمن فوتبال مدارس استان‌های کشور، کارکنان فدراسیون فوتبال، اساتید دانشگاه، نخبگان، بود. با روش نمونه گیری کل شمار به گردآوری اطلاعات پرداخته شد. در تحقیق حاضر از مدل اسکور استفاده شد و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده‌‌شده است. به این منظور پس از مشخص کردن حوزه های کلیدی عملکرد فوتبال پایه ایران، با استفاده از نظرات صاحب‌نظران در قالب مصاحبه‌های کیفی و نیز برگزاری جلسات شورای راهبردی، ابتدا ، تحلیل محیط شامل شناسایی قوت‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌ها انجام شد. سپس انتظار از هر حوزه کلیدی برای فوتبال پایه تعیین شد. در پایان به منظور دستیابی به انتظار تدوین‌‌شده برای هر حوزه کلیدی یک راهبرد اصلی تعیین شد. به منظور تحقق راهبردهای تدوین‌‌شده پیشنهاد می‌شود با استفاده از تکنیک‌های برنامه‌ریزی زمانی، زمان بندی متناظر با هر راهبرد مشخص شود. همچنین بودجه مناسب هر یک مورد پیش‌بینی و تخصیص یافته و شاخص‌های ارزیابی نیز برای تحقق راهبردها مشخص شود.

کلیدواژه‌ها