نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر مدل پذیرش فناوری توسعه‌یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت‌بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام بودند که از بین آن‌ها 324 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسشنامه‌های استاندارد شرایط تسهیل‌کننده، سودمندی درک‌شده، سهولت درک‌شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری واریانس محور انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط تسهیل‌کننده بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده تاثیر معناداری دارد که تاثیر شرایط تسهیل کننده بر سهولت درک شده بیشتر بود. همچنین سهولت درک شده بر سودمندی درک شده و نگرش به استفاده تاثیر معناداری دارد که تاثیر سهولت درک شده بر نگرش به استفاده بیشتر بود. سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده و نیت رفتاری تاثیر معناداری دارد که تاثیر سودمندی درک شده بر نیات رفتاری بیشتر بود و در نهایت نگرش به استفاده بر نیت رفتاری و نیت رفتاری بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت‌بدنی تاثیر معناداری دارند. براساس نتایج پیشنهاد می‌شود دانشگاه های دارای رشته تربیت بدنی در آموزش برخط شرایط تسهیل‌کننده، سودمندی درک‌شده و سهولت درک‌شده را افزایش دهند تا نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط را دانشجویان این رشته ارتقا دهند.

کلیدواژه‌ها