نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین جایگاه ورزش در تامین امنیت پایدار محیط­زیست بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده­ها توصیفی از نوع کیفی (تحلیل محتوا) بود که بصورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل متخصصین حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی بود که با استفاده از نمونه­گیری گلوله برفی و بر اساس اشباع نظری با 13 نفر مصاحبه گردید؛ در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته‌ها از دو راهبرد استفاده شده‌است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید؛ یافته­های پژوهش حاضر نشان داد ورزش در سه مقوله ادبیات­سازی، تکنولوژی و ترویج در تقویت امنیت پایداری محیط زیست نقش دارد؛ مضافا 15 مفهوم استفاده از سیستم­های بازیافتی مناسب، توسعه حمل ونقل عمومی عاری از آلاینده­های فسیلی، استفاده از فناوری­ها و تجهیزات ورزشی همسو با حفظ محیط زیست، کاهش مصرف انرژی­های تجدید پذیر، ادبیات­سازی با برگزاری کنفرانس­های علمی، نشست­ها و هم اندیشی­ها، استفاده از انرژی پاک در تامین سرمایش،گرمایش و روشنایی اماکن، استفاده از برنامه­های کاربردی تقویت پایداری، معرفی نخبگان ورزشی به عنوان سفیران زیست­محیط، ترویج و توسعه ورزش­های سازگار با محیط زیست، پرهیز از شعارزدگی، آموزش حفظ زیست­محیط، ارایه جشنواره­های ملی، جهت­دهی به افکار عمومی از طریق رویدادهای ورزشی، استفاده از نمادهای خاص محیط زیستی و در نهایت استفاده از فلسفه ورزش و آمیختگی روح ورزش با محیط زیست به ترتیب مهمترین کارکردهای ورزش در توسعه امنیت پایدار محیط زیست بود. تصمیمات دفعی و مقطعی اگرچه تا حدودی موجب کم­رنگ شدن واژه بحران محیط زیست شده اما لزوم توجه مضاعف به پدیده ورزش به عنوان ابزاری پرمخاطب و کم هزینه می­تواند گره­گشای بسیاری از مسائل امروز محیط زیست ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. AKHAVAN KAZEMI, M., Sadat Hoseini, T., Bahramipoor, F. (2019). Analysis of the Impact of Climate Change on International Security. Research Letter of International Relations, 12(46), 9-39. (Persian)
 2. Alam, M., Fawzi, A. M., Islam, M., & Said, J. (2021). Impacts of COVID-19 pandemic on national security issues: Indonesia as a case study. Security Journal, 1-20.
 3. Alizadeh, Omran & Pishgahifar, Zahra. (2011). Evolution of the concept of environmental security and security in the 21st century. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(14), 107-119. (Persian)
 4. Bácsné-Bába, É., Ráthonyi, G., Pfau, C., Müller, A., Szabados, G. N., & Harangi-Rákos, M. (2021). Sustainability-Sport-Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1455.
 5. Badri, A. Y., SEDGHI, S., KHODADADI, M. R., & Shajie, R. (2021). Factors Affecting the Environmentally Sustainable Development of Sport Events in Iran: A Thematic Analysis.
 6. Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria. Journal of agribusiness, 23(345-2016-15096), 75-91.
 7. Boozhmehrani, S., & Razavi, M. (2015). Identify and Prioritize the Strategies of Developing Environmental Culture. Strategic Studies on Youth and Sports, 14(29), 129-142. (Persian)
 8. Dingle, G. (2016). Sport, the natural environment, and sustainability. SAGE handbook of sport management, 531-558.
 9. Farahani, Sh. & Mirzaei, M. (2017). The impact of environmental security threats to the national security of Iran. Political and International Researches Quarterly, 7(29), 171-191. (Persian)
 10. Hoepfl, M. C. (1997). Choosing qualitative research: A primer for technology education researchers. Volume 9 Issue 1 (fall 1997).
 11. Kaboodani, S., Azad Fada, S., Zareian, H. (2021). Strategies for Infrastructure of Green Sports Facilities. Strategic Studies on Youth ans Sports, 20(53), 285-308. (Persian)
 12. Khorsandi, M., Kafi, N., Amadeh, H. (2017). Foreign Trade and Environmental Security of the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly, 19(74), 115-138. (Persian)
 13. Loland, S. (2006). Olympic sport and the ideal of sustainable development. Journal of the Philosophy of Sport, 33(2), 144-156.
 14. Mallen, C., & Dingle, G. (2020). Conclusions: Envision the future in sport environmental sustainability (sport-ES). In Sport and Environmental Sustainability (pp. 261-267). Routledge.
 15. Mallen, C., Stevens, J., & Adams, L. J. (2011). A content analysis of environmental sustainability research in a sport-related journal sample. Journal of Sport Management, 25(3), 240-256.
 16. Mashadi, A., salem, B., Niaghi, O. (2019). Environmental Terrorism: A Deconstructive Analysis of Its Types and Perpetrators. Journal of Defense Policy, 27(106), 113-141. (Persian)
 17. Menshikov, V., Volkova, O., Stukalo, N., & Simakhova, A. (2017). Social economy as a tool to ensure national security. Journal of Security & Sustainability Issues, 7(2).
 18. Millington, R., Giles, A. R., van Luijk, N., & Hayhurst, L. M. (2021). Sport for Sustainability? The Extractives Industry, Sport, and Sustainable Development. Journal of Sport and Social Issues, 0193723521991413.
 19. Mohammadpour, A. (1398). Anti-method: Philosophical contexts and practical procedures in qualitative methodology. Publications: Logos. (Persian)
 20. Moustakas, L., & Işık, A. A. (2020). Sport and sustainable development in Botswana: towards policy coherence. Discover Sustainability, 1(1), 1-12.
 21. Ogunrinde, J. O. (2018). Routledge Handbook of Sport and the Environment. Journal of Sport Management, 32(5), 486-487.
 22. Perić, M., Đurkin, J., & Vitezić, V. (2018). Active event sport tourism experience: The role of the natural environment, safety and security in event business models. International Journal of Sustainable Development and Planning, 13(5), 758-772.
 23. Preuss, H. (2013). The contribution of the FIFA World Cup and the Olympic Games to green economy. Sustainability, 5(8), 3581-3600.
 24. Qasimi, M. (2008). Relationship between Human Security and Sustainable Development. Strategic Studies Quarterly, 11(41), 527-544. (Persian)
 25. Ranjbar Heidari, V., & Jamshidi, Ebrahim. (2015). Investigating the concept of environmental security with a look at the challenges of environmental security in Iran, Socio_Cultural Research Journal of Rahbord, 5(21), 199-231. (Persian)
 26. Suderman, R. J. (2016). Re-imagining the Church: Implications of Being a People in the World. Wipf and Stock Publishers.
 27. Trendafilova, S., McCullough, B., Pfahl, M., Nguyen, S. N., Casper, J., & Picariello, M. (2014). Environmental sustainability in sport: Current state and future trends. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 3.