نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی امام علی (ع) دانشگاه فنی و حرفه ای

2 استادیار مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین جایگاه ورزش در تامین امنیت پایدار محیط‌زیست بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع کیفی (تحلیل محتوا) بود که بصورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل متخصصین حوزه علوم سیاسی و علوم ورزشی بود که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و بر اساس اشباع نظری با 13 نفر مصاحبه گردید؛ در این پژوهش برای اعتباربخشی به یافته‌ها از دو راهبرد استفاده شده‌است. نخست، بازبینی توسط همکار پژوهشی و در مرحله دوم از راهبرد بازبینی همتایان استفاده گردید؛ یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد ورزش در سه مقوله ادبیات‌سازی، تکنولوژی و ترویج در تقویت امنیت پایداری محیط زیست نقش دارد؛ تصمیمات دفعی و مقطعی اگرچه تا حدودی موجب کم‌رنگ شدن واژه بحران محیط زیست شده اما لزوم توجه مضاعف به پدیده ورزش به عنوان ابزاری پرمخاطب و کم هزینه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل امروز محیط زیست ایران باشد.

کلیدواژه‌ها