نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 4697-19395، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش‌آموزی ایران بودند و از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله‌های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش‌آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش‌گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه‌ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله‌گر در دو بعد موانع و تسهیل‌گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه فرهنگ داوطلبی، مشارکت فعال و مسمتر دانش‌آموزان در رویدادهای ورزشی و در نهایت پیامدها در پنج بعد فردی، اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی احصا شده‌اند. توجه و زمینه‌سازی برای شرکت فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های داوطلبی ورزشی منجر به رشد اخلاقی و تحصیلی، دانش‌اندوزی و هم‌چنین لذت بردن از زندگی در سایه‌ی ارتباط با دیگران می‌شود و رفتار فرد در روابط اجتماعی بهبود پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 1. Alipour, A., Enayati, T., & Niaz Azari, K. (2018). A model for spin-off in order to commercialize academic research. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 23(1), 115-136. (Persian).
 2. Amini, M., Atghia, N., & Norouzi Seyed Hosseini, R. (2020). Identifying components and levels of knowledge-based economy in sport (A qualitative approach). Sport Management Studies, 12(60), 41-60. (Persian).
 3. Amiri, S., Mohammadi Far, Y., & Naderi, N (2020). Identifying and prioritizing barriers to the development of spin-off. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(1), 27-50. (Persian).
 4. Baines, N., & Smith, H. L. (2020). Knowledge and capabilities for products/services development: the UK spin-off Firms context. Journal of Knowledge Management, 24(4), 941-962.
 5. Bazargan, A. (2017). Introduction to qualitative and mixed research methods, common approaches in behavioral sciences (3rd ed.). Tehran: Didar Publications.
 6. Bizri, R., Hammoud, J., Stouhi, M., & Hammoud, M. (2019). The entrepreneurial university: a proposed model for developing nations. Journal of Management Development, 38(5), 383-404.
 7. Conceição, O., & Rodrigues, V. (2022). Academic Entrepreneurship in Portugal: Case Study of Academic Spin-Off Companies. In Research Anthology on Business Continuity and Navigating Times of Crisis,1017-1035, IGI Global.
 8. Da Silva, V. L., Kovaleski, J. L., & Pagani, R. N. (2019). Technology transfer in the supply chain oriented to industry 4.0: a literature review. Technology Analysis & Strategic Management, 31(5), 546-562.‏

9.       Fallah Haghighi, N., Ramezanpour Nargesi, Gh., Mirtorabi, M., & Bijani, M. (2020).

10.     Strengths, weaknesses, opportunities and threats of launching knowledge-based

11.     companies by faculty members at Iranian Research Organization for Science and

12.         Technology (IROST). Technology Development Management, 8(1), 47-91. (Persian)

 

 1. Ferri, S., Fiorentino, R., Parmentola, A., & Sapio, A. (2019). Patenting or not? The dilemma of academic spin-off founders. Business Process Management Journal,‏ 25(1), 84-103.
 2. Ferreira, J. J., Fernandes, C., Ratten, V., & Miragaia, D. (2020). Sports innovation: A bibliometric study. Sport Entrepreneurship and Public Policy: Building a New Approach to Policy-making for Sport, 153-170.
 3. ‏- Fuster, E., Padilla-Meléndez, A., Lockett, N., & del-Águila-Obra, A. R. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia. Technological Forecasting and Social Change, 141, 219-231.
 4. -Giviyan, A. (2017). Coding guide for qualitative researchers. Tehran. Scientific and Cultural Publiations. (Persian)
 5. González-Serrano, M. H., Valantine, I., Hervás, J. C., Pérez-Campos, C., & Moreno, F. C. (2018). Sports university education and entrepreneurial intentions. Education+ Training, 60(5), 1-18.
 6. Guercini, S., & Milanesi, M. (2019). Newness and heritage in business networks: Case analysis of university spin-off. Industrial Marketing Management, 80, 139-148.‏
 7. Hafezian, M., & Salehi, M. (2016). Effective components of the service dimension in university incubators and its role in creating spin-off. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 7(1), 1-20. (Persian).
 8. -Kalmakova, D., Bilan, Y., Zhidebekkyzy, A., & Sagiyeva, R. (2021). Commercialization of conventional and sustainability-oriented innovations: a comparative systematic literature review. Problems and Perspectives in Management, 19(1), 340-353.
 9. Li, X., Yang, D., & Zhao, W. (2021). Scholars’ identity transition and its impact on spin-offs’ R&D i Sustainability, 13(4), 1-14.‏
 10. Mandalizadeh, Z., Ehsani, M., & Honari, H. (2017). Designing a sustainable entrepreneurship model with grounded theory. Journal of Sport Management, 8(5), 709-725. (Persian).
 11. Morris, M. H., Shirokova, G., & Tsukanova, T. (2017). Student entrepreneurship and the university ecosystem: A multi-country empirical exploration. European Journal of International Management,11(1), 65-85.‏
 12. Noy, N., Gao, Y., Jain, A., Narayanan, A., Patterson, A., & Taylor, J. (2019). Industry-scale knowledge graphs: lessons and challenges. Communications of the ACM, 62(8), 36-43.‏
 13. Rahimi, A., Ehsani, M., Norouzi Seyed Hoseini, R., & Saffari, M. (2020). Designing the model of research commercialization requirements in sport sciences. Journal of Motor and Behavioral Sciences, 3, 421-430. (Persian).
 14. Rodríguez-Gulías, M. J., Rodeiro-Pazos, D., & Fernández-López, S. (2017). The growth of university spin-offs: a dynamic panel data approach. Technology Analysis & Strategic Management, 29(10), 1-15.‏
 15. Roumezi, H., Hosseinpour, M., Bahmee, L., & Nasiri, M. (2020). Designing a Model for the Creation and development of knowledge-based companies in human sciences’ fields. Library and Information Sciences, 22(4), 119-151.‏
 16. Sutopo, W., Astuti, R. W., & Suryandari, R. T. (2019). Accelerating a technology commercialization; with a discussion on the relation between technology transfer efficiency and open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(4), ‏-1-28.
 17. Simon, K., & Owojaiye, S. O. (2019). Sports Administrators’ health watch for young athletes’ participation in sports for commercialization in nigeria. KIU Journal of Social Sciences, 5(2), 227-232.‏
 18. Terra, B., de Oliveira, A. R., Almeida, M., Batista, L. A., dos Santos, J. A. N., Nogueira, J. A., & Martins, L. L. A. (2020). Sport innovation: An opportunity for technology-based companies stimulated by the Brazil olympics. Sport Entrepreneurship and Public Policy, 41-68.‏
 19. Toshomali, Gh., Mohammadzadeh, Kh., Maher, A., Hoseini, M., & Bahadori, M. (2020). Conceptualization of entrepreneur university and model design of third generation university. Scientific Magazine Job Health in Iran, 17(1), 1-22. (Persian).
 20. Wallis, L., Walmsley, A., Beaumont, E., & Sutton, C. (2020). Just want to surf, make boards and party: how do we identify lifestyle entrepreneurs within the lifestyle sports industry? International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3), 917-934.‏
 21. Zheng, Z. (2021). Research on the operation and guarantee construction of innovation and entrepreneurship education of sports training major in sports colleges. Journal of Contemporary Educational Research, 5(2), 103-107.