نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نشاط حرفه ای بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ جمع آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری کلیه دبیران تربیت‌بدنی استان سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند (240 نفر). روش نمونه‌گیری، در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد نشاط حرفه ای اسکوهولت (2011)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) و عملکرد شغلی پاترسون (1922) بود. پایایی پرسشنامه‌ها با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و دبیران تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازۀ پرسشنامه ها با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت. پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد که نشاط حرفه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار هستند. نشاط حرفه ای نیز بر تعهد سازمانی دبیران تربیت‌بدنی به صورت معنادار و مثبت تأثیرگذار است. همچنین تعهد سازمانی در رابطۀ بین نشاط حرفه ای و عملکرد شغلی، نقش میانجی را ایفا می‌کند. بنابراین به منظور اینکه عملکرد دبیران تربیت‌بدنی ارتقاء یابد، بهتر است ابتدا بر تقویت نشاط حرفه ای آنها تمرکز کرد که به طور همزمان به کمک نشاط حرفه ای، تعهد آنها به سازمان بهبود می یابد و این خود منجر به بهبود عملکرد شغلی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

 1. Abedi, E., Razavi, S. M. H., & Farzan, F. (2016). Investigating the relationship between empowerment and organizational commitment of physical education Teachers in North Khorasan province. Sports Management Studies, 28, 218-197. (Persian)
 2. Abolghasemi, A., Moradi Soroush, M., Narimani, M., & Zahed, A. (2012). Investigating the relationship between personal initiative, religious orientation and organizational social capital with job performance of production center employees. Knowledge and Research in Applied Psychology, 1, 86-94. (Persian)
 3. Ahmadi Baladeh, S. M., Babaei Kachpi, E., & Taheri, N. (2020). The role of organizational vitality in improving the level of productivity of Golestan police command staff. Golestan Police Knowledge Quarterly, 1, 103-126. (Persian)
 4. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.‏
 5. Azarniushan, M., Mashayekh, M., & Mohammadi Shirmahleh, F. (2019). The relationship between organizational innovation and job performance and job satisfaction of teachers. Scientific Quarterly, Innovation and Creativity Research in Humanities, 3, 75-94. (Persian)
 6. Bagheri, M. A. (2017). Investigating the relationship between happiness and employee performance in Shahroud University of Medical Sciences. Journal of Knowledge and Health in Basic Medical Sciences, 11, 54-59. (Persian)
 7. Bagheri, M., Jajarmizadeh, M., & Benafi, M. (2018). Investigating the role of mediating organizational vitality in the relationship between organizational spirituality and organizational commitment (Case study: Shiraz University). Culture in Islamic University, 1, 2-19. (Persian)
 8. Baruch, Y., Grimland, S., & Vigoda-Gadot, E. (2014). Professional vitality and career success: Mediation, age and outcomes. European Management Journal, 32(3), 518-527.
 9. Bye, N. (2018). Investigating the relationship between perceived organizational support and job performance of physical education teachers in Golestan province. Human Resource Management in Sport, 2, 189-199. (Persian)
 10. Carmeli, A.(2009). Positive work relationships, vitality, and job performance. In Härtel, C. E. J.Ashkanasy, N. M., & Zerbe, W. J. (Eds.) Emotions in groups, organizations and cultures (Research on emotion in organizations) (Vol. 5, pp. 45-71). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 11. Cesário, F., & Chambel, M. J. (2017). Linking organizational commitment and work engagement to employee performance. Knowledge and Process Management, 24(2), 152-158.‏
 12. Chavosh Bashi, F., & Dehghan Afifi, N. (2014). Identifying and measuring the factors affecting the organizational vitality of employees in the Islamic Azad University, West Tehran branch. Journal of Behavioral Sciences, 5(16), 43-66. (Persian)
 13. Dargahi Kordkandi, H., & Taghipour, E. (2021). The effect of burnout on organizational commitment of law enforcement employees. Islamic Humanities, 6 (22), 122-130. (Persian)
 14. Darvishi, A., & Kalateh Seifri, M. (2017). The effect of organizational exhilaration on the productivity of employees in sport and youth general office of Mazandaran province. New Trends in Sport Management, 3(5), 9-19. (Persian)
 15. Eivazi, G., Khodayari, A., & Nourbakhsh, M. (2021). Modeling the relationship between organizational performance and commitment with the mediating role of strategic thinking. Quarterly Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 50, 205-220. (Persian)
 16. Elliott, K. (2015). Teacher performance appraisal: More about performance or development? Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 102-116.‏
 17. Gholipour, R., & Khazaei, M. (2018). Study of the effect of perceiving talent management strategy on employees' job performance with the mediating role of emotional intelligence, Improvement and Transformation Management Studies, 87, 1-28. (Persian)
 18. Hennekam, S. (2016). Vitality of older workers and its relationship with performance, career satisfaction and career success. Management Avenir, (1), 15-32.‏
 19. Hosseinpour, F., Fazl Elahi Ghomshi, S., & Mohammadi, M. (2020). The relationship between job performance and self-efficacy with professional development of secondary school Teachers in Qom district 2. Teacher Professional Development, 4, 1-13. (Persian)
 20. Hoveida, R., Jamshidian, A., & Mokhtarifar, H. (2011). The relationship between organizational socialization and organizational commitment among secondary school teachers in Hamadan. Applied Sociology, 22, 82-63.
 21. Jalalzadeh, M., & Nasirian, Z. (2019). Investigating the relationship between job stress and job performance of primary school teachers. A Scan in Educational Sciences and Counseling, 6(12), 115-132. (Persian)
 22. Keshavarz, A., Hemmati Rad, F., & Momeni, H. (2019). Investigating the relationship between police organizational commitment and social vitality. Scientific Quarterly of Social Security Studies, 9, 273-302. (Persian)
 23. Khosravi, H., Taherpour, F., & Pourshafei, H. (2020). The role of cheerfulness in innovative behavior with regard to the mediation of psychological capital in primary school teachers in Birjand. Educational Psychology Studies, 36, 29-50. (Persian)
 24. Loan, L. (2020). The influence of organizational commitment on employees’ job performance: The mediating role of job satisfaction. Management Science Letters, 10(14), 3307-3312.
 25. Makhsosi, A., Seyed Naqavi, M. A., Salehi Sadeghiani, J., & Jahangirfard, M. (2021). Investigating the role of various employee commitments in improving the level of performance in the insurance industry (Case study: Iran Insurance Company). Business Management Quarterly, 50, 622-653.
 26. Masoudi Maraghi, M., Ostovar, R. (2015). Investigating the relationship between ambiguity and conflict of role and job performance: Case study in the National Company for Southern Oilfields. Oil and Gas Exploration and Production Quarterly, 116, 8-16. (Persian)
 27. Montazeri, M., & Ferdowsipour, L. (2018). The impact of organizational health on employee job performance, management studies. Improvement and Transformation, 27(90), 64-45. (Persian)
 28. Mizan News Agency. (2021). School sports and shortage of specialized manpower. One sports teacher for 560 students. (2021, November 19). (Persian)
 29. Nazari, Sh., Diokan, B., & Kowsaripour, M (2021). Explaining the performance evaluation indicators of physical education teachers in Tehran. Quarterly Journal of Education, 141, 124-107. (Persian)
 30. Nazari, Sh. (2020). Analysis of the relationship between institutional trust and job motivation and performance of physical education teachers in the cities of Tehran province. 17(49/4), 83-98. (Persian)
 31. Osareh, A., Ozai, N., & Azimpour, E. (2022). The relationship between job motivation and academic optimism with teachers' job performance. Family and Research Quarterly, 1, 27-46. (Persian)
 32. Op den Kamp, E. M., Tims, M., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2018). Proactive vitality management in the work context: Development and validation of a new instrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 27(4), 493-505.‏
 33. Paterson, D. G. (1922). The Scott Company graphic rating scale. Journal of Personnel Research, 1, 361–376.
 34. Ramezani, R., Keshtidar, M., Azimzadeh, M., & Mirzazadeh, Z. (2021). Designing a personal brand model for Iranian physical education teachers. Research in Educational Sports. 10(27), 51-80. (Persian)
 35. Ramzghuyan, Gh. A., & Hassanpour, K. (2014). Investigating the relationship between commitment and performance of employees in the Ministry of Economic Affairs and Finance. Economic Journal (Bi-Monthly Review of Economic Issues and Policies), 13(3 & 4): 33-48. (Persian)
 36. Ratnasari, S. L., No, P. S., & Aji, B. (2019). Employee performance: Organizational culture, organizational commitment, and job satisfaction. Paper presented at the 1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019) (pp. 69-75). Atlantis Press.
 37. Rafiei, M., Amini, M., & Foroozandeh, N. (2014). Studying the impact of the organizational commitment on the job performance. Management Science Letters, 4(8), 1841-1848.
 38. Ranjbar, N., Ahmadi, E., & Ojinejad, A. R. (2015). The relationship between organizational intelligence and happiness and job satisfaction of Marvdasht Branch of Islamic Azad University. A New Approach in Educational Management, 6 (3), 1-15. (Persian)
 39. Shafighi, F., Kalantari, M., & Zolfaghari Zafarani, R. (2019). The effect of professional ethics on job performance with regard to the mediating role of religiosity in work (Case study: Education teachers in Hamadan province). Research in Educational Systems, 12, 985-1008.
 40. Shokouhi, M., & Rahmani Koushkaki, B. (2022). How to improve the motivation and job performance of physical education teachers? Development of Physical Education, 21(3), 8-9.
 41. Skovholt, T. M. (2011). Skovholt practitioner professional resiliency and self-care inventory: Burnout prevention and self-care strategies for therapists, counselors,  teachers, and health professionals (2nd). New York: Routledge.‏
 42. Tamer, G. (2021). The role of ethical leadership in increasing employees’ organizational commitment and performance: the case of healthcare professionals. Journal of Life Economics, 8(1), 133-146.
 43. Tharanya, V., Gajenderan, V., & Nawaz, N. (2020). Effect of employee engagement on organizational commitment and job performance. Journal of Critical Reviews, 7, 4051-4062.
 44. Vaezi, R., Hosseinpour, D., & Sohrabi, F. (2019). Investigating the relationship between professional vitality and job success in organizations. Two Scientific Journals of sustainable Human Resource Management, 1, 95-111. (Persian)
 45. Van Waeyenberg, T., Peccei, R., & Decramer, A. (2020). Performance management and teacher performance: The role of affective organizational commitment and exhaustion. The International Journal of Human Resource Management, 1-24.
 46. Yeh, H., & Hong, D. (2012). The mediating effect of organizational commitment on leadership type and job performance. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 8(2), 50.

Zovar, T., Shabaneh Basim, F., & Mehdizadeh, J. (2022). Predicting teachers' job performance based on psychological empowerment and leadership style of managers. The Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 161-182. (Persian)