نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

3 دانشیار دانشگاه جهرم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی راهبردی مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی بود. پژوهش حاضر به‌صورت کیفی اجرا شد و داده های مورد نظر با بهره گیری از رویکرد نظریه زمینه ای و الگوی استراس و کوربین (1990) گردآوری و تحلیل شد. در این پژوهش، جامعه آماری شامل 19 نفر از متخصصین و خبرگان ورزش همگانی بود که با روش نمونه گیری نظری و الگوی گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا دستیابی به اشباع نظری انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق اجرای سه فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. الگوی نهایی تحقیق از چهار عامل علی؛ پنج عامل زمینه ای، پنج عامل مداخله گر؛ نُه عامل راهبردی و سه پیامد تشکیل شد. نهادهای متولی ورزش دانشجویی می توانند از این مدل به عنوان الگویی راهبردی و کلان برای سیاست گذاری و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان بهره گیرند. پیشنهاد می شود اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها با گسترش آموزش و پژوهش در این زمینه راهکارهای تشویقی برای افزایش مشارکت و جذب منابع مالی برای توسعه زیرساخت ها را ایجاد نمایند. پیشنهاد می شود اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با تکیه بر راهبردهای توسعه آموزش، توسعه پژوهش، ایجاد انگیزه، تبلیغ و ترویج، جذب حامی، مدیریت فرایندها، توسعه زیرساخت ها، مدیت مالی و مشاوره ورزشی برای مشارکت دانشجویان در ورزش همگانی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

 1. Aghakhanbabaei, M., & Poorsoltani Zarandi, H. (2017). The role of self-efficacy as a mediator between perceived environment and social support with physical activity participation among students. Research on Educational Sport, 5(12), 171-188. (Persian).
 2. Asefi, A. A., & Asadi Dastjerdi, H. (2017). An investigating of developmental barriers of sport for all in state universities of Tehran city and presenting developing strategies. Journal of Sport Management, 8(6), 823-844. (Persian).
 3. Diehl, K., Fuchs, A. K., Rathmann, K., & Hilger-Kolb, J. (2018). Students’ motivation for sport activity and participation in university sports: A mixed-methods study. BioMed Research International, 9, 44-51.
 4. Domegan, C. T. (2018). Social marketing: Implications for contemporary marketing practices classification scheme. Journal of Business & Industrial Marketing, 23(2), 135-141.
 5. Faraji, R., Latifi, H., & Manour Sadeghi, M. (2015). Survey of the physical activity motives among Iranian academic community. Research on Educational Sport, 3(7), 99-115. (Persian).
 6. Ferns, B. H., & Walls, A. (2012). Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: A structural model analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), 27-35.
 7. Figueroa, C. A., Deliu, N., Chakraborty, B., Modiri, A., Xu, J., Aggarwal, J., & …, Aguilera, A. (2022). Daily motivational text messages to promote physical activity in university students: Results from a Microrandomized trial. Annals of Behavioral Medicine, 56(2), 212-218.
 8. Ghafouri, F., Rahman Seresht, H., Koozehchian, H., & Ehsani, M. (2003). Study and examining of the attitude of physical education specialists to the role of mass media (radio, television and publications) in the tendency of people to championship and public sports. Harakat, 16(1), 58-78. (Persian).

 

 

 1. Gharakhanlou, R., Ghorbani, M., Bayati, M., & Shams, A. (2020). Developing a strategic plan for monitoring the well-being and physical activity of students in Iranian governmental universities. Research on Educational Sport, 8(19), 17-38. (Persian).
 2. Ghareh, M., Gholipour, N., & Anet, Z. (2013). Examine the role of mass media to attitudes to sport for all in students of Alzahra University. Communication Management in Sport Media, 1(2), 40-47. (Persian).
 3. Ghareh, M. A., & Zardi, N. (2018). Students participation pattern in sport for all based on theory of planned training behavior Quarterly Ethical Research, 31, 93-110. (Persian).
 4. Ghorbani, M. H., Emami, F., & Safari Jafarlo, H. R. (2021). Analysis of sports interests and physical activity: motivators and barriers among Iranian students. Journal of Exercise and Health Science, 1(2), 1-18. (Persian).
 5. Ghorbani, M. H., Safari Jafarloo, H. R., & Esmaeili, M. R. (2020). Sustainable Development through sport: Barriers and strategies. Sport Management Studies, 12(60), 83-102. (Persian).
 6. Goodarzi, M., Farahani, A., & Goodarzi, M. (2013). Designing and developing a strategy for the development of student sports of the General Department of Physical Education of Payame Noor University. Research in University Sports, 5, 117-134. (Persian).
 7. Hoseini, S. E., Poor Kiani, M., Jami Alahmadi, A., & Afroozeh, A. (2017). Determine affecting factors on increasing students’ physical activity participation. Research on Educational Sport, 5(12), 97-114. (Persian).
 8. Javier, F. (2014). The sport for all ideal: A tool for enhancing human capabilities and dignity. Physical Culture and Sport, 63(1), 20-28.
 9. Kirakosyan, L. (2019). Sport for all and social inclusion of individuals with impairments: A case study from Brazil. Societies, 9(2), 44-58.
 10. Lipošek, S., Planinšec, J., Leskošek, B., & Pajtler, A. (2018). Physical activity of university students and its relation to physical fitness and academic success. Annales Kinesiologiae, 9(2), 89-104.
 11. Lunn, P., Kelly, E., & Fitzpatrick, N. (2013). Keeping them in the game: Taking up and dropping out of sport and exercise in Ireland. Economic and Social Research Institute (ESRI) Research Series.
 12. Manafi, F., RamezaniNezhad, R., GoharRostami, H., & PourKiyani, M. (2016). The sport participation development in the Iran's public universities. Research on Educational Sport, 4(9), 65-90. (Persian).
 13. McArthur, L. H., & Raedeke, T. D. (2009). Race and sex differences in college student physical activity correlates. American Journal of Health Behavior, 33(1), 80-90.
 14. Mehdizadeh, R., & Andam, R. (2015). Developing strategies of "Sport for All" in Iran Universities. Sport Management Studies, 6(22): 15-38. (Persian).
 15. Mirzazadeh, Z. S., & Shajie, K. (2017). Designinig and development strategic plan of university sport (case study: Physical Education Office of ferdowsi University). Research on Educational Sport, 5(12), 61-78. (Persian).
 16. Musa, T. H., Li, W. E. I., Li, X. S., Pu, Y. P., & Wei, P. M. (2016). Prevalence of Overweight and Obesity among Students Aged 7–22 Years in Jiangsu Province, China. Biomedical and Environmental Sciences, 29(10), 697-705.
 17. Snedden, T. R., Scerpella, J., Kliethermes, S. A., Norman, R. S., Blyholder, L., Sanfilippo, J., ..., & Heiderscheit, B. (2019). Sport and physical activity level impacts health-related quality of life among collegiate students. American Journal of Health Promotion, 33(5), 675-682.
 18. Sparling, P. B. (2003). College physical education: An unrecognized agent of change in combating inactivity-related diseases. Perspectives in Biology and Medicine, 46(4), 579-587.
 19. Sport England. (2014). Active universities 18month report. London, United Kingdom: Sport England.
 20. Stewart, S. E., & Mitchell, M. F. (2003). Instructional variables and student knowledge and conceptions of fitness. Journal of Teaching in Physical Education, 22(5), 533-551.
 21. Taherzadeh Nooshabadi, J., Nazari, R., & Hemmati, J. (2020). Presenting the development paradigmatic model of sport for all in Islamic Azad University. Sport Management Studies, 12(61), 85-108. (Persian).
 22. Tondnevis, F. (1999). The status of sports in the leisure time of the Iran's students. Harakat Journal, 1(12), 87-104. (Persian).
 23. Vafaei Moghaddam, A., Farzan, F., Razavi, S. M. H., & Afshari, M. (2019). Serveing the development causes of sport for all based on Grounded Theory. Sport Management Studies, 10(52), 43-72. (Persian).
 24. Wang, J. (2019). The association between physical fitness and physical activity among Chinese college students. Journal of American College Health, 67(6),
  602-609.
 25. Wunsch, K., Fiedler, J., Bachert, P., & Woll, A. (2021). The Tridirectional relationship among physical activity, stress, and academic performance in university students: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 739-757.