نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

2 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش رضایت از تحصیل و امید به تحصیل در پیش بینی سازش‏یافتگی تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 2021-2020 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه ای تعداد 116 دانشجو ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی رضایت از تحصیل، پرسشنامه‏ی امید به تحصیل و پرسشنامه‏ی سازش یافتگی تجصیلی برای جمع‏آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین رضایت از تحصیل و امید به تحصیل و ابعاد ان با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 37 درصد از کل واریانس سازش یافتگی تحصیلی بر اساس رضایت از تحصیل و امید به تحصیل قابل پیش‏بینی است که متغیر رضایت از تحصیل سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رضایت از تحصیل و امید به تحصیل از متغیرهای مرتبط با سازش یافتگی تحصیلی دانشجویان می‏باشند.

کلیدواژه‌ها