نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه‌ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان‌های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه‌گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام‌مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص‌های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای‌کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم‌افزار پی‌ال‌اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص‌های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی‌داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان‌های متولی توسعه ورزش در استان های شمال کشور پیشنهاد می‌شود با توجه به اکوسیستم مشترک و مشابه سه استان، راهبرد همگرایی بین استانی و منطقه‌ای در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در اولویت قرار دهند و از الگوهای علمی مانند نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

 1. Alavi, S., Sanaie, M., & Fakhri, F. (2020). Designing a model for marine sports development in attracting tourists To Mazandaran province. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 7(3), 176-188. (Persian).
 2. Bahrami Paveh, R. (2018). Analysis of the development paradigm and its impact on national convergence in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 6(23), 478-497. (Persian).
 3. Begović, M. (2020). The development of sport policy in Montenegro. International Journal of Sport Policy and Politics, 12(2), 321-330.
 4. Bell, B., & Daniels, J. (2018). Sport development in challenging times: leverage of sport events for legacy in disadvantaged communities. Managing Sport and Leisure, 23(4-6), 369-390.
 5. Benar, N., Dastoom, S., & Khanmohammadi, A. (2018). Analyzing the developmental aspects of sports participation in gilan province: Services, strata, factors, custodians, needs, challenges and solutions. Sport Management Studies, 10(48), 37-66. (Persian).
 6. Bihari, D. T., & Biró, M. (2019). Examining the knowledge of future sport professionals in connection with water rescue and life-saving. Stadium-Hungarian Journal of Sport Sciences, 2(1), 1-12.
 7. Choupani, A. (2014). Developing a strategic plan for women's championship sports in Mazandaran province (Unpublished master's thesis). North University. (Persian).
 8. Cook, D., Biscaia, R., Papadas, K., Simkin, L., & Carter, L. (2021). The creation of shared value in the major sport event ecosystem: understanding the role of sponsors and hosts. European Sport Management Quarterly, 23(3), 881-832.
 9. De Grace, L. A., Knight, C. J., Rodgers, W. M., & Clark, A. M. (2017). Exploring the role of sport in the development of substance addiction. Psychology of Sport and Exercise, 28, 46-57.
 10. Deilami, K., Ghafouri, F., Karghar, Gh., & Shahlaie Bagheri, J. (2022). Model of development of sport for all and championship in the Caspian sea provinces (doctoral dissertation). Allameh Tabataba’i University, Tehran. (Persian).
 11. Farahani, A., Keshavarz, L., Sadeghi, A. (2017). The Design of strategies in development Iran elite sport. Applied Research in Sport Management, 5(3), 127-142. (Persian).
 12. Ferriz-Valero, A., García Martínez, S., Olaya-Cuartero, J., & García-Jaén, M. (2020). Sustainable sport development: The influence of competitive-grouping and relative age on the performance of young triathletes. Sustainability, 12(17), 6792.
 13. GHafouri, F., Memarzadeh, M., alavi, S. (2019). Determining the contribution and role of the executive organizations in development of community sport. Applied Research in Sport Management, 8(1), 11-32. (Persian).
 14. Heidari, M., Saberi, A., & Kargar, G. (2018). Meta-analysis of studies factors and strategies attract people to the development of sport for all in the last 10 years. Research on Educational Sport, 6(14), 111-130. (Persian).
 15. Honarvar, A., Ghafouri, F., & Tatari Hasangavyar, E. (2015). Modeling for traditional sports and games development in Iran. Sport Management Studies, 7(31), 33-48. (Persian).
 16. Huang, Y. W., & Tan, T. C. (2015). Sport-for-all policy in Taiwan: A case of ongoing change? Asia Pacific Journal of Sport and Social Science, 4(2), 85-98.
 17. Javadi Pour, M., Rouhi Dehkordi, M., Rahbari, S., & Taefi, H. (2019). Pathology the process of policy-making in sport for all in iran and presentation the model. Sport Management Studies, 10(52), 17-42. (Persian).
 18. Khatibzadeh, M. (2016). Designing a regular sports participation model (doctoral dissertation). Tarbiat Modares University, Tehran. (Persian).
 19. Leberman, S. (2017). Future sport leaders: Developing young women to lead. In Women in Sport Leadership (pp. 130-143). New York: Routledge.
 20. Melai, M. (2014). Investigating the development level of championship sports in Iran's provinces. Paper presented at The First National Conference of New Achievements in Physical Education and Sports, Chabahar. (Persian).
 21. Mallaei, M., Ramzani Nejad, R., Yasouri, M., & Kavousi, Sh. (2018). The study of factors influencing championship development in provinces of Iran and designing a proposed model. Journal of Sport Management, 10(4), 757-775. (Persian).
 22. Manafi, F., Ramzaninejad, R., Goharrostami, H., Pourkiani, M. & Dastum, S. (2018). A model plan of factors affecting the development of university sports in Iran. Journal of Sports Management, 11(2), 195-217. (Persian).
 23. Mollaie Sefiddashti, A., Hamidi, M., Rajabi, H., & Zolfagharzadeh, M. (2020). Foresight of I.R. Iran’s elite sport development in horizon 2037. Sport Management and Development, 9(2), 84-99. (Persian).
 24. Noudehi, M., Ahmadi, M., Noudehi, G., & Dadashi, M. (2016). Codification of developmental strategy for rural and indigenous sports in Golestan province. Strategic Studies on Youth ans Sports, 15(33), 163-188. (Persian).
 25. Rahbari, S., Khodayari, A., Honari, H., & Amirtash, A. (2021). Sponsorship Pattern design of sport for all in Iran using grounded theory. Research on Educational Sport, 9(23), 235-266. (Persian).
 26. Ramezani nezad, R., Rahmati, M. M., Miryousefi, S. J., & Nejad Sajadi, S. A. (2017). Identification of Factors and Criteria of Cultural Development in Athletic Sport. Sport Management Studies, 8(40), 61-78. (Persian).
 27. Ratten, V., & Jones, P. (2018). Future research directions for sport education: Toward an entrepreneurial learning approach. Education + Training, 60(5), 490-499.
 28. Report of the Sports Section of the Sixth Program (2015). Strategic document of the Ministry of Sports and Youth. Tehran: Strategic Council Secretariat. (Persian).
 29. Rezaei Soufi, M., & Shabani, A. (2017). The analysis of athletic sports in Iran: SWOT analysis. Sport Management and Development, 6(1), 87-103. (Persian).
 30. Saffari, M., & Latifi Fard, M. (2018). The model of physical activity-friendly city with the active cities, active communities, active citizens approach. Sport Management Studies, 10(48), 89-112. (Persian).
 31. Saffari, M. (2012). Design of Iranian public sports model (doctoral dissertation). Tarbiat Modares University, Tehran. (Persian).
 32. Salami, F., Feghehmajidi, A., & Mohammadi, A. (2017). An investigation of income convergence in iran, emphasizing on cluster analysis. Journal of Economic Research and Policies, 24(80), 167-194. (Persian).
 33. Shabani, A., Razavi, S., & Hadavi, F. (2020). Developing an analytical structural model for the development of women's championship sport. Contemporary Studies On Sport Management, 9(18), 53-64. (Persian).
 34. Shabani, A., & Khaje, F. (2017). Prioritizing factors affecting the development of sport for all and sports championship in Iran. Strategic Studies on Youth ans Sports, 16(36), 57-68. (Persian).
 35. Shabani Bahar, G., Neeknejad, M., Farahani, A., & Samadi, A. (2013). Evaluation and comparison among the roles of public sports and championship sports on strengthening national trust. Strategic Studies on Youth ans Sports, 12(21), 71-80. (Persian).
 36. Shahriary, B., Hemmati Nezhad, M., & Malek Akhlagh, E. (2015). Identify of strategic alliances in development sport tourism in northern provinces of Iran. Sport Management Studies, 7(30), 55-70. (Persian).
 37. Sobhani, B., & Hashemi, S. (2017). Social functions of sport for all with an emphasis on social trust. Sport Management Studies, 9(42), 185-202. (Persian).
 38. Sohrabi, L. (2015). The future of Delphi national championship sports research (Unpublished master's thesis). Allameh Tabatabai University, Tehran. (Persian).
 39. Svensson, P. G., & Levine, J. (2017). Rethinking sport for development and peace: The capability approach. Sport in Society, 20(7), 905-923.
 40. Swart, K., & Martín-González, R. (2021). Sport and development in South Africa: Sport in a changing society and economy. In Sport and Development in Emerging Nations (pp. 154-170).  New York: Routledge.
 41. Vafaei, E., Mohammadzadeh, P., Asgharpour, H., & Fallahi, F. (2018). The Analysis of social welfare and welfare convergence in Iran,s provinces for evalution of Iran,s regional development. Economical Modeling, 12(43), 1-23. (Persian).
 42. Vafaei Moghaddam, A., Farzan, F., Razavi, S., & Afshari, M. (2019). Serveing the development causes of sport for all based on grounded theory. Sport Management Studies, 10(52), 43-72. (Persian).
 43. Zeitonly, A., Honari, H., & Farahani, A. (2012). Identification of sports tourism capabilities of Golestan province. Contemporary Studies On Sport Management, 1(1), 71-83. (Persian).