نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان

2 تهران

3 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش غیرخطّی هندبال بر خلّاقیت‌حرکتی دانش‌آموزان دختر شهرستان رباط‌کریم بود. در این پژوهش، ابتدا 30 دانش‌آموز کلاس ششم (گروه‌های تجربی و کنترل) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد، ولی متأسفانه با شیوع کووید 19 و افزایش نگرانی خانواده‌ها از احتمال ابتلاء فرزندان به این بیماری، عده زیادی از آزمودنی‌ها از پژوهش خارج شدند و تنها 8 نفر (12-11سال) باقی ماندند. روش این پژوهش نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بود که با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون انجام شد. ابزار پژوهش، آزمون خلّاقیت حرکتی برچ شامل4 ایستگاه (پرتاب، موازنه، جابه‌جایی و حمل حلقه هولاهوپ) بود. آزمودنی‌های پژوهش مبتدی بودند و تجربه بازی هندبال نداشتند. آنها جهت آشنایی با مهارت‌های اولیه‌ هندبال، به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هر جلسه 60 دقیقه‌ آموزش دیدند. سپس وارد فرایند آموزش غیرخطی شدند و به مدت 8 هفته، هر هفته دو جلسه، و هرجلسه 60 دقیقه‌ با استفاده از اصول بازی‌های زمین‌کوچک (تغییر در تعداد بازیکنان) به بازی هندبال پرداختند. نتایج آزمون ویلکاکسون، تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه‌های مکرر و تحلیل واریانس تک‌متغیره با اندازه‌های مکرر نشان داد که آموزش غیرخطّی بر خلّاقیت حرکتی تأثیرمعناداری ندارد. در واقع رویکرد غیرخطّی نتوانست زمینه‌ پویایی برای ادراک مستقیم فراهم کند و در شرایط متغیر خلاقیت حرکتی را توسعه دهد. به‌عبارتی این رویکرد تحت تأثیر شرایط قرنطینه، غیرفعال شدن افراد و افت آزمودنی قرار گرفته است و پیشنهاد می‌شود سایر قیود نیز دستکاری و اثر آنها برخلاقیت حرکتی دانش‌آموزان مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Angulo, A. G., & Angulo, F. J. G. (2018). Perception of the difficulty of analytical tasks against global tasks for youth soccer players. Sportis: Revista Técnico-Científica del Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad, 4(2), 306-330.
 2. Baer, J., & Kaufman, J. C. (2005). Bridging generality and specificity: The amusement park theoretical (APT) model of creativity. Roeper Review, 27(3), 158-163.
 3. Barsingerhorn, A. D., Zaal, F. T. J. M., De Poel, H. J., Pepping, G.-J. (2013). Shaping decisions in volleyball An ecological approach to decision-making in volleyball passing. International Journal of Sport Psychology, 44(3), 197-214.
 4. Caso, S., & van der Kamp, J. (2020). Variability and creativity in small-sided conditioned games among elite soccer players. Psychology of Sport and Exercise, 48, 101645.
 5. Canton, A., Torrents, C., Ric, A., Guerrero, I., Hileno, R., & Hristovski, R. (2021). Exploratory behavior and the temporal structure of soccer small-sided games to evaluate creativity in children. Creativity Research Journal, 33(1), 16-25.
 6. Clemente, F., Couceiro, M. S., Martins, F., & Mendes, R. (2012). The usefulness of small-sided games on soccer training. Journal of Physical Education and Sport, 12(1), 93-102.
 7. Chow, J. Y., Teo-Koh, S. M., Tan, C. W. K., Button, C., Tan, B. S. J., Kapur, M., ..., & Choo, C. Z. Y. (2020). Nonlinear pedagogy and its relevance for the new PE curriculum. Office of Education Research, National Institute of Education, Singapore.
 8. Castañer, M., Torrents, C., Dinušová, M., & Anguera, M. (2010). Influence of task constraints in creative dance depending on the kind of instruction. International Journal of Sport Psychology, 41(4), 51.
 9. Davids, K., Araújo, D., Correia, V., & Vilar, L. (2013). How small-sided and conditioned games enhance acquisition of movement and decision-making skills. Exercise and Sport sciences Reviews, 41(3), 154-161.
 10. Domínguez, A., Díaz-Pereira, M. P., & Martínez-Vidal, A. (2015). The evolution of motor creativity during primary education. Journal of Human Sport and Exercise, 10(2), 583-591.
 11. Davids, K., Button, C., & Bennett, S. (2008). Dynamics of skill acquisition: A constraints-led approach. Champaign: Human Kinetics.
 12. Grehaigne, J.-F., Godbout, P., & Bouthier, D. (1997). Performance assessment in team sports. Journal of teaching in Physical Education, 16(4), 500-516.
 13. Gorostiaga, E., Granados, C., Ibanez, J., & Izquierdo, M. (2005). Differences in physical fitness and throwing velocity among elite and amateur male handball players. International Journal of Sports Medicine, 26(3), 225-232.
 14. Hristovski, R., Davids, K., & Araújo, D. (2006). Affordance-controlled bifurcations of action patterns in martial arts. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 10(4), 409-444.
 15. Lee, M. C. Y., Chow, J. Y., Komar, J., Tan, C. W. K., & Button, C. (2014). Nonlinear pedagogy: An effective approach to cater for individual differences in learning a sports skill. PloS One, 9(8), e104744.
 16. Milić, N. S. (2014). The influence of motor experience on motor creativity (fluency) of preschool children. Kinesiology, 46, 81-86.
 17. Maker, C. J., Jo, S., & Muammar, O. M. (2008). Development of creativity: The influence of varying levels of implementation of the DISCOVER curriculum model, a non-traditional pedagogical approach. Learning and Individual Differences, 18(4), 402-417.
 18. Hossein, S. M., Mehdi, R., & Mohammad, J. V. (2018). The effect of two months of handball training on the creativity of male students aged 7 to 8 in Dezful. Journal of Motor and Behavioral Sciences, 1(3), 183-195. (Persian).
 19. Ortega-Toro, E., Blanca-Torres, J. C., Giménez-Egido, J. M., & Torres-Luque, G. (2020). Effect of scaling task constraints on the learning processes of under-11 badminton players during match-play. Children, 7(10), 164.
 20. Orangi, B. M., Yaali, R., Bahram, A., van der Kamp, J., & Aghdasi, M. T. (2021). The effects of linear, nonlinear, and differential motor learning methods on the emergence of creative action in individual soccer players. Psychology of Sport and Exercise, 56, 102009.
 21. Ormrod, J. E. (2017). How we think and learn: Theoretical perspectives and practical implications. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Pagona, B., & Costas, M. (2008). The development of motor creativity in elementary school children and its retention. Creativity Research Journal, 20(1), 72-80.
 23. Práxedes, A., Moreno, A., Gil-Arias, A., Claver, F., & Del Villar, F. (2018). The effect of small-sided games with different levels of opposition on the tactical behaviour of young footballers with different levels of sport expertise. PloS One, 13(1), e0190157.
 24. Práxedes, A., Del Villar, F., Pizarro, D., & Moreno, A. (2018). The impact of nonlinear pedagogy on decision-making and execution in youth soccer players according to game actions. Journal of Human Kinetics, 62, 185-198.
 25. Richard, V., Lebeau, J. C., Becker, F., Boiangin, N., & Tenenbaum, G. (2018). Developing cognitive and motor creativity in children through an exercise program using nonlinear pedagogy principles. Creativity Research Journal, 30(4), 391-401.
 26. Serra-Olivares, J., Gonzalez-Villora, S., & Garcia-Lopez, L. M. (2015). Effects of modification of task constrains in 3-versus-3 small-sided soccer games. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 37(2), 119-129.
 27. Serpell, B. G., Young, W. B., & Ford, M. (2011). Are the perceptual and decision-making components of agility trainable? A preliminary investigation. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(5), 1240-1248.
 28. Torrents Martín, C., Ric, Á., & Hristovski, R. (2015). Creativity and emergence of specific dance movements using instructional constraints. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 9(1), 65-74.
 29. Tinning, R., & Rossi, A. (2013). Thinking about complexity thinking for physical education. In Complexity thinking in physical education (pp. 220-234). London: Routledge.
 30. Travassos, B., Araujo, D., Davids, K., Vilar, L., Esteves, P., & Vanda, C. (2012). Informational constraints shape emergent functional behaviours during performance of interceptive actions in team sports. Psychology of Sport and Exercise, 13(2), 216-223.
 31. Venditti, S., Verdone, L., Pesce, C., Tocci, N., Caserta, M., & Ben-Soussan, T. D. (2015). Creating well-being: Increased creativity and proNGF decrease following Quadrato Motor Training. BioMed Research International, 2015, 1-13.
 32. van rossum, j. h. (1990). schmidt's schema theory: the empirical base of the variability of practice hypothesis: a critical analysis. human movement science, 9(3-5), 387-435.
 33. Wyrick W. (1968). The development of a test of motor creativity. Research Quarterly American Association for Health, Physical Education and Recreation, 39(3), 756-765.