نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش امکان سنجی اضافه شدن کتاب کار دانش آموز در بسته های تربیت و یادگیری برنامه درسی تربیت بدنی بود.روش تحقیق کیفی و از نظر هدف کاربردی بود.مصاحبه شوندگان شامل مدیران و کارشناسان برنامه ریزی درسی،مولفین کتابهای راهنمای تربیت بدنی،اساتید دانشگاه فرهنگیان،سرگروه های آموزشی و معلمان خبره درس تربیت بدنی بودند.نمونه گیری به روش هدفمند نظری انجام شد و فرایند مصاحبه با افراد نمونه تا رسیدن به اشباع(35نفر)ادامه یافت.ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.برای اعتباربخشی به فرایند تحقیق از راهبردهای همسوسازی تحلیل گران، اعتباریابی پاسخ دهنده و بررسی توسط همتایان استفاده شد.تحلیل داده ها به روش تماتیک انجام شد.در مجموع 498کد اولیه،80 مفهوم،18مقوله و4مضمون احصا شد.دستاوردها، پشتیبانهای کتاب،فرایند تولید کتاب و تمهیدات اجرایی، چهار مضمون اصلی مستخرج از یافته های تحقیق را تشکیل می دهند.در تم تولید کتاب، مقوله های انتخاب تیم تولید کننده قوی،تبعیت از اصول برنامه ریزی درسی و اسناد تحولی،تناسب با اقتضائات اجرایی،و توجه به ویژگی های فنی و محتوایی کتاب مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در تم تمهیدات اجرایی نیز مقوله های منابع مالی و انسانی،اشاعه و ترویج،ارتقای زیرساخت ها،مشارکت و همکاری،مدیریت زمان و بهره مندی از ساختار و سازماندهی مطلوب باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.در صورت تدارک و در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی لازم،انجام پشتیبانیهای کافی و بهره مندی از فرایندی علمی و اصولی در طراحی و تولید کتاب کار دانش آموز،می توان انتظار داشت دستاوردها و پیامدهای مطلوبی در راستای توسعه درس تربیت بدنی و افزایش سوادبدنی دانش آموزان حاصل شود.بررسی اثربخشی دقیق این امر نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Aljadeff-Abergel, E., & Ayvazo, S. (2011). Workbooks in physical education: A guide to their creation and use. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 82(1), 23-27.
 2. Association, N. W. C. P. E. (2014). World-wide survey of school physical education. Paris: UNESCO Publishing.
 3. Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. Qualitative Psychology, 9(1), 3.‏
 4. Cai, R., & Wang, Q. (2020). A six-step online teaching method based on protocol-guided learning during the COVID-19 epidemic: A case study of the first middle school teaching practice in Changyuan city, Henan province, China. Henan Province, China, 4(2), 529-534.
 5. Donnelly, F. C., Mueller, S. S., & Gallahue, D. L. (2016). Developmental physical education for all children: theory into practice. Champaign: Human Kinetics.
 6. Duncan, S., McPhee, J. C., Schluter, P. J., Zinn, C., Smith, R., & Schofield, G. (2011). Efficacy of a compulsory homework programme for increasing physical activity and healthy eating in children: The healthy homework pilot study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 1-10.
 7. Gallahue, D. L., & Donnelly, F. C. (2007). Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics.
 8. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. London: Routledge.
 9. Haag, H. (2008). The future of school sport (physical education) in today's world: Scientific concepts for practical innovations. Berlin: Logos-Verlag.
 10. Hattie, J. (2020). Visible Learning effect sizes when schools are closed: What matters and what does not. Corwin Connect, 14.
 11. Hertz, M. B. (2012). The flipped classroom: Pro and con. States News Service, July, 10(2012), 1-3.
 12. Horowitz, M., Shilts, M. K., & Townsend, M. S. (2004). EatFit: A goal-oriented intervention that challenges adolescents to improve their eating and fitness choices. Journal of Nutrition Education and Behavior, 36(1), 43-44.
 13. Kohn, A. (2006). Abusing research: The study of homework and other examples. Phi Delta Kappan, 88(1), 9-22.
 14. Lane, C., Reno, K., Predy, M., Carson, V., Wright, C., Morton, K., & Naylor, P. (2020). A real world feasibility trial of the PLAYshop: an intervention to facilitate parent engagement in developing their child’s physical literacy. Available at: https://assets.researchsquare.com/files/rs-23520/v1/4241cacf-4437-40f3-995a-c42da277b195.pdf?c=1631833324.
 15. Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An interactive approach. London: Sage Publications.
 16. McWilliams, S. R., Bulger, S., Keath, A., & Elliott, E. (2020). The fit family challenge: A county-wide, web-based physical activity initiative. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 91(3), 35-39.
 17. Michalsky, T. (2021). Integrating video analysis of teacher and student behaviors to promote Preservice teachers’ teaching meta-strategic knowledge. Metacognition and Learning, 16(3), 595-622.
 18. Moss, C. M., & Brookhart, S. M. (2012). Learning targets: Helping students aim for understanding in today's lesson. Australia: Hawker Broanlow Publishing.
 19. Rhodes, R. E., Guerrero, M. D., Vanderloo, L. M., Barbeau, K., Birken, C. S., Chaput, J.-P., …, & Mâsse, L. C. (2020). Development of a consensus statement on the role of the family in the physical activity, sedentary, and sleep behaviours of children and youth. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 1-31.
 20. Saldaña, J. (2014). Coding and analysis strategies. In The Oxford handbook of qualitative research (pp. 581-605). Oxford: Oxford University Press.
 21. Smith, M., & Madden, M. (2014). Middle school students' reactions to the implementation of active homework in physical education. Global Journal of Health & Physical Education Pedagogy, 3(2), 121-136.
 22. Smith, M. A., & St Pierre, P. E. (2009). Secondary students' perceptions of enjoyment in physical education: An American and English perspective. Physical Educator, 66(4), 209.
 23. Strauss Anselm, L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.
 24. Ten Velde, G., Lubrecht, J., Arayess, L., van Loo, C., Hesselink, M., Reijnders, D., & Vreugdenhil, A. (2021). Physical activity behaviour and screen time in Dutch children during the COVID‐19 pandemic: Pre‐, during‐and post‐school closures. Pediatric Obesity, 16(9), e12779.
 25. Tolentino, J. C. G., & Tacubanza, H. A. (2020). Towards the development of a workbook in Fitness Testing and Basic Exercise Programming. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 8(4), 107-118
 26. Torkzadeh, J., Norozi, N., & Imani, H. (2013). Shiraz instructional supervisor's self-assessment of their supervisory performance as compared to teacher's assessment based on Oliva and Pawla's model of instructional supervision, Journal of Curriculum Research, 2(1), 91-120.
 27. Vahdani, M., Rezasoltani, N., & Jafari, M. (2021). Designing of a pedagogical model to implementation the goals of the physical education curriculum of schools during the Covid-19 pandemic. Research on Educational Sport, 9(22), 14-46. (Persian)
 28. Vatterott, C. (2011). Making Homework Central to Learning. Educational Leadership, 69(3), 60-64.
 29. Wang, W., Tang, J., & Wei, F. (2020). Updated understanding of the outbreak of 2019 novel coronavirus (2019‐nCoV) in Wuhan, China. Journal of medical virology, 92(4), 441-447.
 30. Webster, C. A., D’Agostino, E., Urtel, M., McMullen, J., Culp, B., Loiacono, C. A. E., & Killian, C. (2021). Physical education in the COVID era: Considerations for online program delivery using the comprehensive school physical activity program framework. Journal of Teaching in Physical Education, 40(2), 327-336.
 31. Wolcott, H. F. (2005). The art of fieldwork. Maryland: Rowman Altamira Publishing.
 32. Zhu, X., Chen, A., Ennis, C., Sun, H., Hopple, C., Bonello, M., Bae, M., & Kim, S. (2009). Situational interest, cognitive engagement, and achievement in physical education. Contemporary Educational Psychology, 34(3), 221-229.