نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

10.22089/res.2023.13077.2279

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توسعة سواد ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها آمیخته بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل معلمان تربیت‌بدنی شهر همدان بود. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده‌های بخش کیفی از کدگذاری مطابق با روش داده بنیاد مبتنی بر رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر در نرم‌افزارهای SPSS نسخه 20 و Smart PLS نسخه 2 انجام گردید. همچنین نتایج نشان داد که راهبردهای این حوزه شامل راهبردهای مدیریتی، اجتماعی و شغلی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در جهت توسعه سواد ارتباطی در میان معلمان تربیت بدنی؛ نیاز است تا عوامل زمینه‌ای شامل توسعه مسائل فردی، محیطی، ماهیتی، تکنولوژی، آموزشی و مدیریتی ایجاد گردد. همچنین پیاده‌سازی این مدل می‌تواند پیامدهای فردی، شغلی و اجتماعی را داشته باشد. ازاین‌رو در جهت توسعه سواد ارتباطی می‌بایستی فعالیت‌های جدی از جمله غنی‌سازی دوره‌های ضمن خدمت بر اساس سواد ارتباطی، ایجاد کرسی‌های مشورتی و همچنین ایجاد دستورالعمل‌های شغلی جهت توسعه سواد ارتباطی معلمان تربیت‌بدنی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات