نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف تحقیق حاضر؛ طراحی الگوی توسعه کیفی آموزش مربیان استان آذربایجان غربی براساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی بود. روش پژوهش کیفی بوده که براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین است. جامعه آماری تحقیق: کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مجرب و صاحب‌نظر در حوزه تحقیق در اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی، مربیان ورزشی نخبه و فعال شاغل زیر نظر باشگاهها و هیئت های ورزشی استان و همچنین اساتید مجرب و صاحب نظر دانشگاهی می‌باشند. نمونه آماری نیز به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 27 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده تحقیق مصاحبة نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه کیفی آموزش مربیان بود که از شرایط علی، مقولة محوری، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد ذکرشده از کدهایی در مرحلة اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی‌های شخصیتی، اخلاق حرفه‌ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی و نهایتاً عوامل مدیریتی بدست آمده اند. همچنین در مرحلة دوم کدگذاری نیز، کدگذاری محوری توسعه کیفی آموزش مربیان و سطوح فرعی نظیر مهارت‌های عملکردی-رفتاری فردی، تخصصی-شغلی و عمومی-سازمانی شناسایی شد. نتیجه اجرای راهبردهای تحقیق حاضر در سه سطح تخصصی، فردی و عمومی، باعث توسعه کیفی آموزش مربیان و مشخصاً استقرار نظام توانمند سازمان دانش بنیان مربیان و هویت و شخصیت بخشی به حرفه مربیگری و افزایش مربیان نخبه در سطح و کلاس جهانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Araya, J., Bennie, A., & O’Connor D. (2015). Understanding performance coach development:Perceptions about a postgraduate coach education program. International Sport CoachingJournal, 2(1), 3-14.
 2. Bolter, N. D., Petranek, L. J., & Dorsch, T. E. (2018). Coach, parent, and administrator perspectives onrequired coaching education in organized youth sport. International Journal of SportsScience & Coaching, 13(3), 362-372.
 3. Ciampolini, V., Milistetd, M., Brasil, V., & Nascimento, J. (2019). Teaching strategies adopted incoach education programs: Analysis of publications from 2009 to 2015. Journal of PhysicalEducation, 30(1), 1-14.
 4. Davies, K. M. (2013). Measuring the service quality of International Tennis Federation coacheseducation courses (Doctoral dissertation). University of Pretoria.
 5. Dehghan Qahfarokhi, A., Tayebi, B., & Jesmani, M. (2019). Compilation of qualitative development strategies for the training of sports coaches in Golestan province. Sports Management, 12(2), 581-600. (Persian).
 6. dos Santos, A. L. (2019). The development of coach education: the sports confederations'programs in Brazil. Journal of Advances in Sports and Physical Education, 2(2), 38-49.
 7. Farahani, A., Ghasemi, H., & Mohammadi, N. (2013). Investigating environmental factors affecting the entrepreneurial spirit of physical education graduates. Applied Research in Sports Management, 2(3), 61-74. (Persian).
 8. Gearity, B. T., Callary, B., & Fulmer, P. (2013). Learning to coach: A qualitative case study of PhillipFulmer. Journal of Coaching Education, 6(2), 65-86.
 9. Hamidi, M., Memari, J., & Hamidi, M. (2011). The evaluation dimension of the performance of the national trainers of the country-presentation of the measurement scale. Researches of Sports Management and Movement Sciences, 2, 49-68. (Persian).
 10. Jacksan, R. (2014). Sport Administration manual. International Olympic Committee, EdituraOlympic Solidarity, 385-405.
 11. Khosravizadeh, E., Elahi, A., Bahrami, A., Nastohi, T., & Haghdadi, A. (2013). Studyingthe Arak men sport coaches’ problems and to find ways to resolve theirs. SportManagement Studies, 5(3), 173-184. (Persian).
 12. Larkin, P., Barkell, J., & Oconnor, D. (2022). The practice environment—How coaches may promote athlete learning. Journal of the Frontiers in Sports and Active Living, 4, 1-8.
 13. Memari, Z., Hamidi, M., & Seyfi, T. (2013). Program study, evaluation and development of sports coaches in selected countries and suggestions. Applied Research in Sport Management, 2(1), 99-112. (Persian).
 14. Ministry of Sports and Youth. (2014). Vice chancellor of culture, education and research. Educational Planning Office. Directive on Holding Short-Term Coaching Courses and Executive Instructions. (Persian).
 15. Nukabadi, A. (2022). Identifying themes of Iranian sports coaching with mixed method approach. Strategy Study on Sport and Youth, 21(56), 169-198.
 16. Resende, R., Sequeira, P., & Sarmento, H. (2019). Coaching and coach education in Portugal. International Sports Coaching Journal, 3(2), 178-183.
 17. Sahebkaran, M. A., Ramezani Nejad, R., Shavandi, N., Sadeghi, M., & Reyhani, M. (2015). Performance evaluation indicators of female volleyball coaches in Iran. Journal of Physiology and Management Researches in Sports, 8(1), 89-104. (Persian).
 18. Sayadi, M. A., Farahani, A., Ghorbani, L., & Ghasemi, H. (2020). Model designing for empowering indicators of physical education training based on the modern educational technology. Research in Educational Sports, 8(20), 73-92. (Persian).
 19. Shafiei, M., Godarzi, M., Hamidi, M., & Yadollahi, J. (2017). Designing and explaining the selection criteria for national swimming, diving and water polo team coaches from the point of view of the coaches of this discipline. Harekat Journal, 32, 19-36. (Persian).
 20. Shoja, S., Shahlai, J., Honari, H., & Mandalizadeh, Z. (2014). Evaluation of the degree of fulfillment of the educational goals of physical education master's degree on the career success of working graduates. Sport Management, 6(3), 511-529. (Persian).
 21. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research (B. Mohammadi, Trans). Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication. (Persian).
 22. Tony, B. (2019). Advanced speed reading skills (Z. Masti, Trans). Tehran. (Persian).
 23. Tozetto, A. V., Galatti, L. R., Nascimento, J. V., & Milistetd, M. (2019) Strategies for coaches’ developmentin a football club: A learning organization. Motriz: Revista de Educação Física, 25(2), e101997.