نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیاردانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهیدجمران اهواز

چکیده

پذیرش و عملیاتی‌سازی اصول حکمرانی خوب توسط سازمان‌های ورزشی، یک گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ورزش است. در عین حال، حکمرانی خوب با چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی مختلفی مفهوم سازی شده است. همین امر، دیدگاه‌های متکثری را نسبت به این مفهوم پدید آورده است. با این وجود، توسعة درک عمیق از حکمرانی خوب در ورزش، نیازمند تجزیه و تحلیل‌های چند سطحی است که کارهای انجام‌شده در حوزه‌های مختلف را یکپارچه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر یک مرور نظامند است که با هدف توسعة درک جامع از گزاره‌های بنیادین حکمرانی خوب در سازمان‌های ورزشی و ارائه مدل کیفی الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی – تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازة زمانی سال‌های 2010 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. این مرور نظامند از ادبیات حکمرانی خوب، تعداد 215 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال‌گری، 58 سند با گذارندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها، ماهیت سیستمی و چند بعدی حکمرانی را نشان‌ داد. فهرست الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی خوب از طریق تحلیل موضوعی استقرایی، در دو الگوی کلان (ورودی - خروجی) و پنج الگوی کلیدی (الگوی مرتبط با ساختار – عمومیت – ارتباطات – فرآیند و استاندارد - برونداد) و 38 گزارة اولیه مفهوم سازی شد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود مدل کیفی حاضر مبنایی برای توسعة مطالعات تجربی آینده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات