نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران.

چکیده

پذیرش و عملیاتی‌سازی اصول حکمرانی خوب توسط سازمان‌های ورزشی، یک گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار حاکمیت ورزش است. در عین حال، حکمرانی خوب با چهارچوب‌های نظری و روش‌شناسی مختلفی مفهوم سازی شده است. همین امر، دیدگاه‌های متکثری را نسبت به این مفهوم پدید آورده است. با این وجود، توسعة درک عمیق از حکمرانی خوب در ورزش، نیازمند تجزیه و تحلیل‌های چند سطحی است که کارهای انجام‌شده در حوزه‌های مختلف را یکپارچه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر یک مرور نظامند است که با هدف توسعة درک جامع از گزاره‌های بنیادین حکمرانی خوب در سازمان‌های ورزشی و ارائه مدل کیفی الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی انجام شد. پایگاه‌های اطلاعاتی – تحقیقاتی داخلی و خارجی برای تحقیقات مرتبط منتشر شده در بازة زمانی سال‌های 2010 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. این مرور نظامند از ادبیات حکمرانی خوب، تعداد 215 سند مرتبط را شناسایی کرد که طی فرآیندهای استاندارد غربال‌گری، 58 سند با گذارندن فرآیندهای ارزیابی کیفیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها، ماهیت سیستمی و چند بعدی حکمرانی را نشان‌ داد. فهرست الگوهای معنایی مرتبط با حکمرانی خوب از طریق تحلیل موضوعی استقرایی، در دو الگوی کلان (ورودی - خروجی) و پنج الگوی کلیدی (الگوی مرتبط با ساختار – عمومیت – ارتباطات – فرآیند و استاندارد - برونداد) و 38 گزارة اولیه مفهوم سازی شد. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌شود مدل کیفی حاضر مبنایی برای توسعة مطالعات تجربی آینده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Asgari Gandomani, R., Bagheri, G., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Rahmati, M. H. (2020). Designing and validating of good governance model on Athletic Federation of Islamic Republic of Iran. Sport Management Studies, 12(63), 163-186. (Persian)
 2. Association of Summer Olympic International Federations. (2016). Governance Task Force (GTF) 1st Report to ASOIF Council, Lausanne: Association of Summer Olympic International Federations.
 3. Association of Summer Olympic International Federations. (2018). Second review of international federation governance. Association of Summer Olympic International Federations. Available at: https://www.asoif.com/sites/default/files/download/asoif_2018_second_review_v4_interactive.pdf
 4. Australian Sports Commission. (2015). Mandatory sports governance principles. Australian Sports Commission.
 5. Bahraini, E., Miryousefi, S. J., & Biglari, N. (2021). The role of good governance indicators in explaining Human Resources Development of youth and sport offices. Sport Management Journal, 13(2), 659-686. (Persian)
 6. Chappelet, J. L. (2018). Beyond governance: The need to improve the regulation of international sport. Sport in Society, 21(5), 724-734.‏
 7. Chappelet, J. L., & Mrkonjic, M. (2019). Assessing sport governance principles and indicators. In Research handbook on sport governance (pp. 10-28). New York: Edward Elgar Publishing.
 8. De Dycker, S. (2019). Good governance in Sport: comparative law aspects. The International Sports Law Journal, 19(1), 116-128.‏
 9. Di Marco, A. (2019). The internal governance of sporting organisations: International convergences on an idea of democracy. The International Sports Law Journal, 19(3), 171-183.‏
 10. European Commission. (2016). Promotion of existing good governance principles, European Union Work Plan for Sport 2011–2014. Brussels: European Commission.
 11. European Commission. (2013). Expert group “good governance” deliverable 2: Principles of good governance in sport. European Commission.
 12. Forster, J. (2016). Global Sports Governance and Corruption. Palgrave Communications, 2(15048), 1–4.
 13. Freeburn, L. (2019). The fiction of democracy in FIFA’s governance of football and the case of Football Federation Australia. The International Sports Law Journal, 19(3), 184-204.‏
 14. Geeraert, A. (2015). Sports governance observer 2015: The legitimacy crisis in international sports governance. Copenhagen: Play the Game.‏
 15. Geeraert, A. (2018). Sports governance observer 2018: An assessment of good governance in five international sports federations. Play the Game/Danish Institute for Sports Studies.
 16. Geeraert, A. (2019). The limits and opportunities of self-regulation: Achieving international sport federations’ compliance with good governance standards. European Sport Management Quarterly, 19(4), 520-538.
 17. Geeraert, A., & van Eekeren, F. (2022). Good governance in sport: Critical reflections. New York: Taylor & Francis.‏
 18. Gholami, A., Emami, F., Amirnejad, S., & Sayarnejad, J. (2021). Identifying the factors affecting good governance in the structure of national championship sports. Sport Management Studies, 13(68), 197-229.
 19. Girginov, V. (2022). The numbers game: Quantifying good governance in sport. European Sport Management Quarterly, 1, 1-17.‏
 20. Hoye, R., Parent, M. M., Taks, M., Naraine, M. L., Seguin, B., & Thompson, A. (2020). Design archetype utility for understanding and analyzing the governance of contemporary national sport organizations. Sport Management Review, 23(4), 576-587.
 21. Ghai, K., & Zipp, S. (2020). Governance in Indian cricket: Examining the Board of Control for Cricket in India through the good governance framework. Sport in Society, 24(5), 830-845.
 22. Král, P., & Cuskelly, G. (2018). A model of transparency: determinants and implications of transparency for national sport organizations. European Sport Management Quarterly, 18(2), 237-262.‏
 23. McLeod, J., Shilbury, D., & Zeimers, G. (2021). An institutional framework for governance convergence in sport: The case of India. Journal of Sport Management, 35(2), 144–157.
 24. Mehrabi, G., & Namvar, M. (2019). The role of directors’ board of football clubs from a governance perspective. Sport Management Studies, 11(56), 121-140.
 25. Parent, M. M., & Hoye, R. (2018). The impact of governance principles on sport organisations’ governance practices and performance: A systematic review. Cogent Social Sciences, 4(1), 1503578.‏
 26. Parent, M. M., Hoye, R., Taks, M., Naraine, M. L., & Séguin, B. (2022). Good sport governance and design archetype: One size doesn’t fit all. In A. Geeraert, & F. van Eekeren (Eds.), Good governance in sport: Critical reflections (pp. 180–194). London: Routledge.
 27. Parent, M. M., Hoye, R., Taks, M., Thompson, A., Naraine, M. L., Lachance, E. L., & Séguin, B. (2021). National sport organization governance design archetypes for the twenty-first century. European Sport Management Quarterly, 1, 1-21.‏
 28. Parent, M. M., Naraine, M. L., & Hoye, R. (2018). A new era for governance structures and processes in Canadian national sport organizations. Journal of Sport Management, 32(6), 555-566.
 29. Parliamentary Assembly Council of Europe. (2018). Towards a framework for modern sports governance. Resolution 2199. Strassbourg: Author.
 30. Pielke Jr, R., Harris, S., Adler, J., Sutherland, S., Houser, R., & McCabe, J. (2020). An evaluation of good governance in US Olympic sport National Governing Bodies. European Sport Management Quarterly, 20(4), 480-499.‏
 31. Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(3), 428-440.‏
 32. Rostam Zadeh, N., Afshari, M., Alam, Z., & Ghorbani, S. (2019). Providing a Good Electronic Governance Model at the Ministry of Sports and Youth. Sport Management Studies, 11(56), 43-62.
 33. Skramstad, M. P. (2022). A clean image? A study of Qatar, the human rights violations they are accused of and the strategies the country uses to improve its image (Master's thesis). University of South-Eastern Norway.‏
 34. Tacon, R., & Vainker, S. (2017). Fantasy sport: A systematic review and new research directions. European Sport Management Quarterly, 17(5), 558-589.‏
 35. Thompson, A., Lachance, E. L., Parent, M. M., & Hoye, R. (2022). A systematic review of governance principles in sport. European Sport Management Quarterly, 1, 1-26.
 36. UK Sport. (2016). A code for sports governance. UK Sport. Availble at: https://www.uksport.gov.uk/resources/a-code-for-sports-governance
 37. UK Sport. (2017). A code for sports London. Available at: https://www.uksport.gov.uk/resou rces/governance-code.
 38. Walters, G., & Tacon, R. (2018). The ‘codification’ of governance in the non-profit sport sector in the UK. European Sport Management Quarterly, 18, 482–500.
 39. Yi, P., & Kim, H. J. (2019). Exploring the relationship between external and internal accountability in education: A cross-country analysis with multi-level structural equation modeling. International Journal of Educational Development, 65, 1-9.‏
 40. Zareian, H., & Rasekh, N. (2019). Validation and Standardization of Good Governance Questionnaire in Iran Sport and Youth Ministry. Journal of Sport Management, 11(4), 685-704. (Persian)