نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود

2 دانشیار دانشگاه شاهرود

3 استادیار دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی ادراک شده دانشجویان ورزشکار بود. این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کلیه ورزشکاران رشته‌های تیمی پسران و دختران (300 نفر) شرکت­کننده در مسابقات منطقه 3 دانشگاهی (1392) تشکیل دادند و 220 پرسشنامه برگشت داده شد و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار (هامرمایستر و همکاران، 2008)، اعتماد به مربی (ژانگ، 2004) و عملکرد ورزشی ادراک شده تیم (گلن، 2003) استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه‌ها از نظرات 10 تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه کمک گرفته ‌شد. پایایی آن‌ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 86/0 و 93/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که از بین زیرمقیاس‌های رهبری خدمتگزار، زیرمقیاس خدمت‌رسانی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی داشت. ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد که به ترتیب 74% و 23% از واریانس متغیرهای اعتماد به مربی و عملکرد ورزشی توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین است. در نهایت، کلیه شاخص‌های مدل برازش مطلوب داشتند. نتایج تحقیق نشان داد ورزشکاران با مربیان دارای سبک رهبری خدمتگزار، سطوح بالاتری از اعتماد را نسبت به مربی نشان می‌دهند. همچنین این سبک رهبری می‌تواند موجب بهبود عملکرد ورزشکاران شود.

کلیدواژه‌ها

1. Gill D L. Psychological Dynamics of Sport and Exercise (2d ed). Champaing. IL: Human Kinetic; 2000. P. 2153- 2186.
 
2. ریموند توماس. روان شناسی ورزش. ترجمۀی محمد حسین سروری. تهران: انتشارات یگانه؛ 1370.
3. Case R W. Leadership in Sport: The Situational Leadership Theory. Journal of Psychology Education, Recreation & Dance. 1984; 55(1).
4. Mc Neillis D. Insight into Leadership Success. Sunday Stare. 1993; P.1.
5. Humphreys J H. Contextual Implications for Transformational and Servant Leadership. Leadership: A Historical Investigation- Management Decision. 2005; 43(10): 1410-1431.
6. Spears L. Reflection on Robert, K. Greenleaf and servant Leadership. Journal of Leadership & Organization Development. 1996; 17 (7): 33-35.
7. Greenleaf R F. Servant leadership: A Journey into Nature of Legitimate Power and Greatnes. Paulist press, Mahwah, NT. 1977; 52.
8. Graham J W. Servant Leadership in Organizations: Inspirational and Moral. Leadership Quarterly. 1991; 2:105-119.
9. Van Dierendonck D. Nuijten I. The servant-leadership survey: Development and validation of a multidimensional. Measure Journal of Business and Psychology. 2011; 26: 249-267. Doi: 10.1007/s10869-010-9194-1.
10. Van Dierendonck D. Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management. 2011; 37: 1228-1261
11. Omoh O. Analysis of Servant Leadership Characteristics: A Case Study of Community College President, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University. 2007. p 15.
12. Sun Y .The servant identity: Influences on the cognition and behavior of servant leaders. Leadership Quarterly. 2013; 24: 557-544.
13. Parris D, Peachey J. A systematic literature review of servant leadership theory in organizational contexts. Journal of Business Ethics. 2013; 113:  377-393.
14. Rieke M, Hammermeister J, Chase M. Servant Leadership in Sport: A New Paradigm for Effective coach Behavior. International Journal of Sports Science & Coaching. 2008; 3(2):227-239.
15. Kim M J, Cho K M, Doyeon W. Servant Leadership and Athletic Performance: The Mediating Effects of Leader Trust and Leader Commitment. NASSM 2012; 209-210.
16. Zand D E. Trust and Managerial Problem Solving. Administra-tive Science Quarterly. 1972; 17 (2): 229–39.
17. Howatson-Jones I L. The servant leader Nursing Management. 2004; 11(3): 20-24.
18. Curtis D. Antecedents of Servant Leadership: A Mixed Methods Study. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2014; 21(3): 299-314.
19. Vitello-Cicciu J. Exploring emotional intelligence: implications for nursing leaders. Jornal of Nursing Administration. 2002; 32 (4): 203-210.
20. Joseph E E, Winston B E. "A correlation of servant leadership, Leader trust, organizational trust. Leadership & Organization Journal. 2005; 26(1):6-22.
21. Horsman J H. Perspectives of servant leadership and spirit in organization, A Dissertation presented for the degree Doctor   of Philosophy, Gonzaga University. 2001.
22. Russell R F, Stone A G. A review of servant leadership attributes: developing a practical model.  Leadership & Organization Development Journal. 2002; 23(3): 145-157.
23. Jacobs G A. Servant Leadership and Follower Commitment. Servant Leadership Research Roundtable. 2005.
24. Cho O, Kim S. The Impact Coach`s Servant Leadership on Athlete`s Performance. 2014 Aahperd National Convention & Expo, Gateway to Success. 2014.
25. Zu Zhang M S. Trust in Leadership in Sport: It`s antecedents and Its consequences. Published doctoral dissertation, University of Ohio. 2004.
26. Dirks K T. Trust in leadership and team performance: evidence from NCAA basketball. Journal of Applied Psychology. 2000; 85: 1004-1012.
27. Mach M, Dolan S, Tzaffrir S. The differential effect of team members` trust on team performance: The mediation role of team cohesion. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2010; 83: 771-794.
28. Heidari M, Ghasemi Sh, Heidari R. Relationship between Servant Leadership and Empowerment in Successful and Unsuccessful National Sport Team of Islamic Republic of Iran. International Research Journal of Management Sciences. 2013; 1 (3): 68-73.
29. Sullivan P, kent A. Coaching Efficacy as A Predictor of Leadership Style in Intercollegiate Athletics. Journal of Applied Sport Psychology. 2003; 15: 1-11.
30. Amorose A J, Butcher D A. Autonomy-Supportive Coaching and Self-determined Motivation in High School and College Athletes: A Test of Self- determination Theory. Psychology of Sport and Exercise. 2006; 8: 654-670.
31. Carthen J D. Transactional Leadership in Professional Football: Is Servant Leadership the Prefer Alternative? <http://www. Regent. Edu/ sis/ publications/ conference/ proceedings/ servant leadership roundtable/ 2002/. 2005.
32. Atwater L, Spangler W. Transformational leadership and team performance. Journal of organizational change management. 2004; 17(2): 93-177.
33. شمسایی نبی، خانی نادر، یوسفی بهرام. رابطه بین ابعاد رفتار رهبری مربیان با انسجام گروهی و عملکرد تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان ایران. پژوهش در علوم ورزشی. 1385؛ 22: 151-131.
34. کلاین پل. راهنمای آسان تحلیل عاملی. مترجمان: جلال صدرالسادات، اصغر مینایی. تهران: انتشارات سمت؛ 1380.
35. لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن، گارینو ا جی. پژوهش چند متغیری کاربردی. مترجمان: حسن پاشاشریفی. ولی‌الله فرزاد. سیمین‌دخت رضاخانی و همکاران. تهران: انتشارات رشد؛ 1390.
36. Owens B P. Hekman D R. Modelling how to grow: An inductive examination of humble leader behaviors, contingencies, and outcomes. Academy of Management Journal. 2012; 55: 787–818.
37. Northouse P G. Leadership: Theory and practice Thousand Oaks, CA: Sage. 2010.
38. Dennis R S. Servant Leadership Theory: Development of the Servant Leadership Theory Assessment Instrument. A Dissertation Presented for the Degree Doctor of Philosophy. 2004.
39. Sen S, Ander P. Servant Leadership as Antecedent of Trust in Organizations. Leadership & Organization Development Journal. 2010; 31 (7)