نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 مربی دانشگاه گیلان

چکیده

شناخت انگیزه­های ورزش و فعالیت بدنی در افراد و گروه‌های مختلف به برنامه‌ریزان کمک خواهد کرد تا تدابیرلازمبرایرفعموانع و ایجاد انگیزه، جهت انجام این گونه فعالیت‌ها را اتخاذ نمایند. بنابراین، هدف این پژوهش نیز مطالعه انگیزه‌های فعالیت بدنی در جامعه دانشگاهی ایران به منظور توسعه ورزش همگانی دانشگاه­ها و ارائه الگوی مناسب بود. این پژوهش توصیفی بوده و نمونه‌ای متشکل از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسری ایران (779=n) به پرسشنامه محقق ساخته انگیزه‌های فعالیت بدنی پاسخ دادند. داده‌های حاصل از پرسشنامه 30 گویه‌ای انگیزه‌های فعالیت بدنی دانشگاهیان، تحلیل عاملی اکتشافی شده و 29 گویه با داشتن بار عاملی مناسب در پنج عامل پیشرفت و موفقیت، فواید فیزیولوژیک، تعامل اجتماعی، علاقه به فعالیت‌بدنی و بهداشت و سلامتی طبقه بندی شدند. در تحلیل عاملی تأییدی داده‌ها، عامل پیشرفت و موفقیت بیشترین ارتباط را با انگیزه‌های فعالیت بدنی دانشگاهیان داشت (92/0=بارعاملی). تعامل اجتماعی نیز با داشتن کمترین بار عاملی (68/0) در ردۀ آخر قرار گرفت. به نظر می‌رسد آشنایی مسئولان ورزش دانشگاه‌ها با عوامل انگیزشی شناسایی شده در این پژوهش و نیز به‌کارگیری راهکارهای ارائه شده بتواند زمینه مناسبی جهت ایجاد انگیزه فعالیت‌های بدنی و مشارکت ورزشی دانشگاهیان ایران را فراهم کرده و نیز موجب جهت دهی بهتر منابع مالی در این بخش شود.

کلیدواژه‌ها

 1. مظفری، سید امیراحمد؛ کلاته آهنی، کامیار؛ شجیع، امیررضا؛ هادوی، فریده. توصیف نگرش و گرایش مردم به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه المپیک؛ 1389؛ 1(49): 81-69.
 1. گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، محمود. طراحی و تدوین راهبرد توسعه دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور. پژوهش در ورزش دانشگاهی؛ 1392، شماره 5، 134-117.
 2. مهدی‌زاده، رحیمه؛ اندام، رضا. راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران. مطالعات مدیریت ورزشی؛ 1393؛ 22: 38-15.
 3. نوربخش، مهوش؛ فرخی، احمد؛ خاکپور، سعیده؛ فراهانی، همایون. مقایسه انگیزه شرکت زنان و مردان سالمند شهر تهران در فعالیت بدنی، رشد یادگیری حرکت؛ 1389؛ 5: 69-49.
 4. رمضانی­نژاد، رحیم؛ رحمانی­نیا، فرهاد؛ تقوی تکیار، سید امید. بررسی انگیزه­های شرکت­کنندگان در ورزش­های همگانی در فضاهای روباز. مدیریت ورزشی؛ 1388؛ 2: 19-5.
 5. امامی، صدیقه سادات؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ شفیع نیا، پروانه. تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فوق برنامه ورزشی دانشگاه. پژوهش در ورزش دانشگاهی؛ 1392؛ 5: 80-65.
 6. قدرت­نما، اکبر؛ حیدری­نژاد، صدیقه؛ داودی، ایران؛ رایگان، ایوب. رابطه وضعیت اقتصادی-اجتماعی (SES) با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. آذر ماه 1390. تهران.
 7. رمضانی خلیل آبادی، غلامرضا. بررسی انگیزه‌های افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران، 1373، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
  1. Gill, D. L; Psychological dynamics of sport and exercise. Journal of Human Kinetics. 2000, 2: 112-118.
 8. صفانیا، علی­محمد؛ نیک­بخش، رضا. بررسی انگیزه­های مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیت­های جسمانی. فصلنامۀ تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 1388؛  2(8): 12-5.
  1. El-Gilany, A. H; Badawi, K; El-Khawaga, G; Awadalla, N. Physical activity profile of students in Mansoura University, Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal; 2011. 17(8): 694-702.
 9. گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن. تحلیل میزان و نوع فعالیت­های فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران. نشریه حرکت؛ 1379؛ 4: 36-21.
 10. حیدری چروده، مجید. نیازسنجی شهروندان تهرانی به ورزش همگانی: به تفکیک سن، جنس، منطقه، فضا و زمان. دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران؛ 1388.  
  1. Lovell, P. G., El Ansari, W., & Parker, J. K. Perceived Exercise Benefits and Barriers of Non-Exercising Female University Students in the United Kingdom, International Journal of Environmental Research and Public Health; 2010. 7: 784-798.
 11. عزیزی، بیستون؛ جلالی فراهانی، مجید؛ خبیری، محمد. بررسی نگرش دانشجویان ساکن خوابگاه­های دانشگاه تهران به ورزش همگانی. مدیریت ورزشی؛ 1390؛ (8): 91-75.
  1. Lerner, J; Burns, C; DeRoiste, A. Correlates of Physical Activity among College Students. Recreational sports journals; 2009. 35(2): 95-106.
 12. عطارزاده حسینی، سیدرضا؛ سهرابی، مهدی. توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت‌های حرکتی و ورزش. فصلنامه المپیک؛ 1386؛ 1(37): 47-37.
 13. مهرابی، قاسم؛ عیدی، حسین؛ مهنانی، هدی. شناسایی و اولویت بندی انگیزه‌های تماشاگران و ورزشکاران کشتی چوخه. مطالعات روان‌شناسی ورزشی؛ 1392؛ 5: 114-101.
  1. Grubbs, L; & Carter, J. The relationship of perceived benefits and barriers to reported exercises behaviour in college undergraduates. Family and Community Health; 2002. 25: 76-85.
  2. DeLang, L. L. College Student’s Motivation for Physical Activity. Unpublished doctoral dissertation of Doctor of Philosophy (PhD). Faculty of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College; 2006.
 14. بخشنده، محمد. ارتباط شرکت در فعالیت­های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد فعال میانسال. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال؛ 1387.
 15. نبی­پور، مجتبی. بررسی میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه­های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت­های ورزشی-تفریحی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال؛ 1387.
  1. Kilpatric, M; Hebert, E; Bartholomew, J. College students motivation for physical activity: Differentiation men’s and women’s motives for sport participation & exercise. Journal of American College of Health; 2005. 54(2): 87-94.
  2. Allender, S; Cowburn, G; Foster, C. Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. Health Education Research; 2006. 21(6): 826-835.
 16. معتمدین، مختار؛ مددی، بهمن؛ عسکریان، فریبا. توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. پژوهش در علوم ورزشی؛ 1388؛ 23: 98-75.
  1. Powell, A. Psychosocial Correlates of Physical Activity in university students. San Diego State University (SDSU) McNair Journal; 2004. 6(2): 35-44.
  2. Zunft et al. Perceived benefits and barriers to physical activity in a nationally representative sample in European Union. Public Health Nutrition; 1999. 2: 153-160.
 17. کشکر، سارا؛ احسانی، محمد. بررسی اهمیت عوامل بازدارنده­ی زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی. مطالعات زنان؛ 1386؛ 2: 134-113.
  1. Biddle, S. J. H; Fox, K. R; Boutcher, S. H. Physical activity and psychological well-being. Research Quarterly for Exercise and Sport; 2007. 71: 114-120.
  2. Tumusiime, D. K. Perceived benefits of barrier and helpful cues to physical activity among tertiary institution students in Rwanda. Unpublished Thesis of Master of Science degree in Physiotherapy. University of Western Cape; 2004.
 18. مهدی‌زاده، رحیمه؛ اندام، رضا؛ روزبهانی، شهناز. موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌ها. پژوهش در ورزش‌های دانشگاهی؛ 1392. 3: 126-109.