نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تمرین و فعالیت بدنی منظم در تمامی دوره های زندگی به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در تعیین تندرستی و سبک زندگی آتی افراد دارد بدین جهت که شناخت استعدادها و توانایی های بدنی در این دوره شکل گرفته و طی زندگی آتی فرد تکمیل می شود.لذا هدف پژوهش حاضر مدل سازی ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش آموزان به فعالیت ورزشی و کنترل وزن بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران ارشد دفتر تربیت بدنی وزارت و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بودند. نمونه آماری بصورت کل شمار 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و همچنین به منظورتعیین بین متغیرها از طریق آزمون فریدمن از نرم افزار SPSS23 و در بخش آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. براساس نتایج مدل تحقیق مشاهد شد که ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش به فعالیت ورزشی و کنترل وزن برازش مطلوب و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد اولویت ابعاد بازاریابی اجتماعی در گرایش دانش‌آموزان به فعالیت‌های ورزشی و کنترل وزن به ترتیب شامل عموم مردم ، پیشنهاد، قابلیت دسترسی، هزینه مشارکت، ایجاد شرکا، سیاست و خط مشی و ارتباطات اجتماعی می‌باشد. امید است که مربیان و معلمان و عوامل ورزشی کشور از این رویکرد جهت ارتقاء سلامتی دانش آموزان بیشتر استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات