نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

حاضرازنوعتوصیفی ـ پیمایشیاستکهتمامدانشجویاندانشگاه‌های آزاداسلامیاستان زنجان،جامعۀآماریآنبوده‌اند. این تحقیق با استفاده از یکپرسشنامۀ خودگزارش‌دهیواستانداردشدهبررویششصددانشجویپسرودختربهروشخوشه‌ایانجامگرفت.پساز حذفپرسشنامه‌های ناقص،تعداد 555 پرسشنامه کدگذاری شد و در دو سطح توصیفی (میانگین‌ها،جداولمتقاطعوتوزیعفراوانی) و استنباطی (آزمون‌های تحلیل واریانس و معادل‌های ناپرامتریک آنوتحلیلرگرسیونگام‌به‌گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در کل 7/17درصد (98 نفر) از نمونه‌های تحقیق، مصرف حداقل یک مادۀ نیروزا در طول عمر خود تجربه کرده‌اند که البته میانگین میزان شیوع مصرف مواد نیروزا در دانشجویان دختر 6/8درصد و در دانشجویان پسر 3/26درصد بود. همچنین 1/6 درصد (34 نفر) از دانشجویان از داروهای دوپینگ و 8/16 درصد (93 نفر) از مکمل‌ها استفاده کرده بودند. میانگیننمرۀآگاهیکلیدانشجویان،6از13 ومیانگیننمرۀشناختمواد نیروزا3/12از45بود. اینتحقیقنشاندادکه مواد نیروزا در بین دانشجویان امری شناخته‌شده است، آگاهی از دوپینگ بسیار کم است و میزان شیوع مصرف موادنیروزادربیندانشجویان ایرانی در مقایسه با تحقیقات خارج از کشور در حد بالایی استودرصورتبی‌توجهیمسئولانوبرنامه‌ریزاندر تغییر نگرش و افزایش آگاهی این دانشجویان،هرروزشاهدآسیب‌های بیشترجوانانمیهناسلامی‌مانخواهیمبود

کلیدواژه‌ها

1. Donovan RJ, Egger G, Kapernick V, Mendoza JA. Conceptual framework for achieving performance enhancing drug compliance in sport. Sport Medicine. 2003; 32(4):269-284.
2. Tokish JM, Kocher MS, Hawkins RJ. Ergogenic aids: A review of basic science performance, side effects, and status in sports. American Journal of sports medicine. 2003;32(6):1543-1553.
3. Tymowski G, Somerville C. The use of performance-enhancing substances by New Brunswick students: pilot study report .A collaborative venture Between: Faculty of Kinesiology ,university of New Brunswick and Royal Canadian mounted police.2001.
4. Momaya A, Fawal M, Estes R. Performance-Enhancing Substances in Sports: A Review of the Literature. Sports Medicine. 2015; 45(4): 517-531
5. Laber MP. Adolescent boys and the muscular mole body ideal. Journal of adolescent health.2002; 30(4): 233-242.
6. Nilsson S, Baigi A, Marklund B, Fridlund B. The prevalence of androgenic-anabolic steroids by adolescent in county of Sweden. European Journal of Public Health. 2001; 11(2):195-197.
7. Peters MA, Phelps L. Body image dissatisfaction and distortion, steroid use, and sex differences in college age body builders. Psychology in the schools. 2001; 38(3): 283-289.
8. Irving LM, Wall M, Neumark D, Story M. Steroid use among adolescents: Journal of Adolescent Health. 2002; 30(4): 243-252.
9. David R Mottram. Drug in sport. Spoon press. School of Pharmacy, Liverpool John Moores University Liverpool. 1996; UK PP.18-28.
10. Karila T, Hovatta O, Seppala T. Concomitant abuse of anabolic androgenic steroid and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sport Medicine. 2004; 25(4):257-263.
11. Christiansen K. Behavioral effects of androgen in men and women. Journal of Endocrinology. 2001; 170(1): 39-48.
12. Peretti-watel P, Guagliardo V, Verger P. Attitudes toward doping and recreational drug use among French elite student-athletes. Sociology of Sport Journal. 2004; 21(1): 1-17.
13. Van Eenoo P, Delbeke FT. The Prevalence of doping in Flanders in comparison to the prevalence of doping in international sports. International journal of sports medicine. 2003; 24(8): 565-570.
14. Jmaharaj VR, Dookie T, Mohammed S, Ince S, Marsang BL, Rambocas N. Knowledge, attitudes and practices of anabolic steroid usage among gym user in Trinidad. West Indian Medical journal. 2000; 49(1): 55-58.
15. Avery P, Leonard D, Pouglas E, Micheli G, and Lyle J. Anabolic steroid use by male and female middle school student. Pediatrics. 1998; 101(5): 6-16.
16. Martin, K., Ryna, L. M., Susan, B. and Anne, F. (2005). Dietary Supplement use by Varsity Athletes at a Canadian university. International Journal of exercise metabolism. 15:195-210.
17. Arazi H, Saeedi T, Mansour Sadeghi M, Mohammadi N, Mohammadi M. Prevalence of supplements use and knowledge regard to doping and its Side effects in iranian athlete university students participated in sports Olympiad competitions at summer 2012. Acta Kinesiologica. 2014; 2: 76-81
18. کاشی، علی، مهدی کارگرفرد، حسین مولوی و زهرا سرلک. «مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران رشتۀ بدنسازی: شیوع، شناخت و آگاهی از عارضه‌های جانبی»، المپیک: 1385؛2 (34): 81-72.
19. سرلک، مریم. «شیوع مصرف مواد نیروزا در بین زنان ورزشکار نخبۀ ایرانی». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه اراک: 1386.
20. سرلک، زهرا و علی کاشی. «بررسی عوامل مؤثر در مصرف داروهای ممنوعه و مکمل‌های نیروزا در دانش‌آموزان دبیرستانی»، یافته: 1388- 11 (3): 114-101.
21. کارگرفرد، مهدی، علی کاشی و زهرا سرلک. «شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آن‌ها در ورزش‌کاران استان لرستان»، اصول بهداشت روانی: 1388، 11 (42): 123-134.
22. کارگرفرد، مهدی، مجید غیاث، احمدرضا کریم‌زادگان و علی کاشی. «شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و آگاهی آنها از عوارض جانبی مصرف این مواد»، اصول بهداشت روانی: 1385 31 و 32: 73-80.
23. Askari A, Askari B, Fallah Z, Kashi A. The Awareness, Understanding, Attitude and P revalence of Using Stimulant Substances among the Students University. technics technologies education management. 2011; 6 (3): 776-773.
24. شیخ، محمود، علی کاشی و زهرا سرلک. «بررسی شیوع مصرف مواد روانگردان و عوامل مرتبط با مصرف این مواد در دانش‌آموزان ایرانی»، طرح تحقیقی صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری: 1392.
25. کاشی، علی، مهدی کارگرفرد و زهرا سرلک. «عوامل خطرزای مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایرانی». اولین همایش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های جهان اسلام، تهران: 1386. ص 42 .
26. سرلک، زهرا، علی کاشی و مهدی کارگرفرد. «آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی از دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش»، حرکت: 1386؛ 31: 179-192.
27. کاشی علی. شیوع مصرف مواد نیروزا در بین ورزشکاران بدنساز کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه اصفهان. 1384.
28. کاشی، علی، مهدی کارگرفرد و زهرا سرلک. مواد نیروزا، یافته‌ها، تأثیرات و مضرات. چاپ اول، نشر سالمی و جامعه‌نگر، تهران: 1388. ص 42-67.