مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکترابراهیم علیدوست قهفرخی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • e.alidoustut.ac.ir
  • h-index: 1

دبیر تخصصی


دکتر بهنام نقی پور گیوی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران

مدیریت ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا اندام دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جوادی‌پور دانشیار دانشگاه تهران، تهران،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرزاد حمیدی دانشیار دانشگاه تهران، تهران،ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی رحمتی دانشیار دانشگاه گیلان، گیلان،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین رضوی استاد دانشگاه مازندران، مازندران،ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید نصرالله سجادی استاد دانشگاه تهران، تهران،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی طالب پور استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل فراهانی استاد دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • afarahanipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد کاشف استاد دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرعلی همتی نژاد استاد دانشگاه گیلان، گیلان،ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب هنری استاد دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پاتریزیا زاگنولی استاد دانشگاه، فلورانس ایتالیا

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جیم پری دانشگاه پراگ

Philosophy of Sport