مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

  • salmanatu.ac.ir

سردبیر


دکترابراهیم علیدوست قهفرخی دانشیار دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • e.alidoustut.ac.ir
  • h-index: 1

دبیر تخصصی


دکتر بهنام نقی پور گیوی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران

مدیریت ورزشی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرزاد حمیدی دانشیار دانشگاه تهران، تهران،ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحیم رمضانی‌نژاد استاد گروه مدیریت دانشگاه گیلان

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • rramzaniguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مرتضی دوستی استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه مازندران

  • dostiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد کاشف استاد دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن اسمعیلی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

  • m_smaeili2006yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد کشتی دار استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • keshtidarum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پاتریزیا زاگنولی استاد دانشگاه، فلورانس ایتالیا

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جیم پری دانشگاه پراگ

Philosophy of Sport