نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت خدمات دانشکدة تربیت ‏بدنی و مقایسة آن با دیگر دانشکده‏ های دانشگاه گیلان و تأثیر آن بر خوشنامی آنها بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بود و جامعة آماری پژوهش را تمام دانشجویان دانشگاه گیلان در سال‏ های تحصیلی 93-94 و 94-95 (3834 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از نمونه ‏گیریِ نسبتی ـ تصادفی ساده، تعداد 460 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ ها، دو پرسش‌نامة سنجش خوشنامی (فوم‏بران، 1996) و ‌ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت خدمات ارائه‌شده بر اساس مدل سروکوال (1985) بودند. روایی پرسش‌نامه‏‏ ها را 15 نفر از استادان دانشگاه‏ تأیید کردند و اعتبار آن‏ با استفاده از آلفای کرونباخ به‏ترتیب 0/86 و 0/85 محاسبه شد. از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و معادلات ساختاری برای تجزیه‏ و‌تحلیل داده ‏ها استفاده شد. یافته‏ های این مطالعه نشان داد اختلاف معنا‏داری بین دانشکده‏ های دانشگاه گیلان در کیفیت خدمات وجود نداشت، اما دانشکدة تربیت ‏بدنی در بُعد اعتبار، نسبت به دیگر دانشکده ‏ها جایگاه بالاتر و در دو بُعد پاسخ‌گویی و تضمین، جایگاهی پائین ‏تر داشت. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات، اثر مثبت و مؤثری بر خوشنامی دانشکده ‏ها دارد. به نظر می ‏رسد برای بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده و در نتیجه افزایش خوشنامی دانشکده‏های دانشگاه گیلان، به‌ویژه دانشکدة تربیت‏بدنی، لازم است تا مسئولان به کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی در دانشکده‏، تسهیل و بهبود روابط کارکنان و استادان با دانشجویان، توجه به تجهیزات، امکانات و فضاهای دانشکده‏ و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در دانشجویان توجه ویژه‏ ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abassian, M., Chaman, R., Mousavi, S.A., Amiri, M., Gholami Taramsari, M., Maleki, F., & Raei, M. (2013). Analysis of the gap between students' perceptions and expectations of the quality of educational services using SERVQUAL model. Journal of Ghom University of Medical Sciences, 2: 2-9.
 2. Abd-El-Salam, E.M., Shawky, A.Y., & El-Nahas, T. (2013). The impact of corporate image and reputation on service quality, customer satisfaction and customer loyalty: testing the mediating role. Case analysis in an international service company. The Business & Management Review, 3(2): 177-96.
 3. Akhlaghi, E., Amini, SH., & Akhlaghi, H. (2012). Evaluating Educational Service Quality in Technical and Vocational Colleges Using SERVQUAL Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 5285 –9.
 4. Alvani, M., & Riahi, B. (2003). Quality measurement in public service. Tehran: Iranian Education and Research Center. (Persian)
 5. Atghia, N. (2012). Study of Physical Education and Sports Science Graduate Courses Quality in Public Universities of the Country from the Perspective of Students, Faculty and Administrators of These Courses. Sport Management Review, 16: 13-36. (Persian)
 6. Bontis, N., & Booker, L.D. (2007). The Mediating Effect of Organizational Reputation on Customer Loyalty and Service Recommendation in the Banking Industry. Management Decision, (45)9: 1426-45.
 7. Butt, B. Z., & Rehman, K. (2010). A Study Examining the Students Satisfaction in Higher Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2(2): 5446-50.
 8. Duygan, A.S., Mentes, A., & Kubas, A. (2014). The Relationship between Corporate Reputation and Service Quality: A Study on Fast-Moving Consumer Goods Market. International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS). 2(3): 105-7.
 9. Fang, L. H. (2005). Investment Bank Reputation and the Price and Quality of Underwriting Services. The Journal of Finance, 60(6): 2729-61.
 10. Fares, D., Achour, M., & Kachkar, O. (2013). The Impact of Service Quality, Student Satisfaction, and University Reputation on Student Loyalty: A Case Study of International Students in IIUM, Malaysia. Information Management and Business Review, 5(12): 584-90.
 11. Firdaus, A. (2006). Measuring Service Quality in Higher Education: Three Instruments Compared. International Journal of Research and Method in Education, 29(1): 71-89.
 12. Foroughi Abari, A.A., Yarmohammadian, M.H., & Esteki, M. (2011). Assessment of Quality of Education A Non-Governmental University via SERVQUAL Model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15: 2299-304.
 13. Ghalavadi, H., Beheshtirad, R., & Ghaleei, A.R. (2012). The Study of the Condition of Educational Service Quality in Ouromieh University based on SERVQAL Model. Management and Development Process, 3(25): 49-66. (Persian)
 14. Ghasemi, H., Kashkar, S., & Ghaleh, N. (2011). Public Relations in Sport (Management of Organizational Relations). Second edition. Tehran: Science and Movement Publication. (Persian)
 15. Ghofrani, M. (2015). Relationship between social responsibility and reputation of Fitness clubs in Sistan-Baluchistan province. Journal of Sport Management and Development, 2(7): 71-81. (Persian)
 16. Gibson, D., Gonzales, J.L., & Castanon, J. (2006). The Importance of Reputation and the Role of Public Relations. Public Relations Quarterly, 51(3): 15–8.
 17. Hemati-nejhad, Z., & Hemati-nejhad, M.A. (2014). Evaluation of Educational Service Quality in Physical Education and Sport Science Facualty of University of Guilan Based on SERVQUAL Model. Foundations of Management Studies in Sports, 3: 11-28. (Persian)
 18. Khatibi, A., Sajjadi, S.N., & Seif-Panahi, J. (2011). The Study of Quality of Educational Service of Physical Education Facualty of Tehran University from the Perspective of Bachlor Students. Sport Management Review, 9(3): 77-94. (Persian)
 19. Kim, J. (2010). The Link between Service Quality, Corporate Reputation and Customer Responses. A thesis of Degree of Doctor of Philosophy University of Manchester. Faculty of Humanities.
 20. Lange, D., Lee, P.M., & Dai, Y. (2011). Organizational Reputation: A Review. Journal of Management, 37(1): 153-84.
 21. Manukian, R. (2015). Corporate reputation Evaluation and Service Quality, Case Study Hotel Astor. Doctor of Philosophy thesis. University of Applied scinces. Vaasan Ammattikorkeakoulu.
 22. Pitpreecha, R. (2014). Indicator for Measuring University Reputation in Thailand. ASBBS Annual Conference: Las Vegas: 600-9.
 23. Rahnavard, F., & Abass-poor, R. (2009). QFD application in providing the demands of customers from Education. Management Studies. 41 & 42: 209-22. (Persian)
 24. Ramzanian, M.R., Faraji, R., Khoshnevis, F., & Danesh-sani, K. (2013). Assessment of service quality of sport facilities of universities based on Servqual Model: (Case Study of University of Guilan). Journal of Sport Management and Development, 1(2): 65-83. (Persian)
 25. Rasool-Abadi, M.m Shafieian, M., & Gharibi, F. (2013). Evaluation of Quality of Educational Service with SERVQUAL Model from the Perspective of Students of Kurdistan University of Medical Sciences. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 18: 92-104. (Persian)
 26. Rezaeian, S., Rezaeian, A., Abolhasanzadeh, F., & Rezaeian, M. (2011). Restrictions in the Use of SERVQUAL Service Quality Academic Centers: The Case of the Payam-E-Nur University. Fifth congress of Evaluation of quality in the university system. Tehran: College of Technical Facualties. (Persian)
 27. Shabani, S. (2015). The Evaluation of the Services Quality of the Physical Education and Sports Science Faculty of the Guilan University Trough KANO- QFD. (Unpublished M.A dissertation). University of Guilan. Sport Management. (Persian).
 28. Tofighi, Sh., Sadeghifar, J., Amoozadeh, P., Afshari, S., Froozanfar, F., & Taghavi-Shahri, S.M. (2011). Quality of Educational Service from the Perspective of Students, SERVQUAL Model. Quarterly Education Strategies, 1(4):21-6. (Persian)
 29. Zahedi, S. (2011). Criticism of SERVQUAL in the Evaluation of Educational Services: The Department of Electrical and Computer ُShahid Beheshti University. Fifth congress of Evaluation of quality in the university system. Tehran: College of Technical Facualties. (Persian)
 30. Zolaktaf, V., Kargarfard, M., & Karami, H.R. (2004). Updating Physical Education Curriculum from the Perspective of Faculties. Journal of Olympics, 12(2): 7-20. (Persian)
 31. Ravichandran, K., Tamil Mani, B., Arun Kumar, S., & Prabhakaran, S. (2010). Influence of Service Quality on Customer Satisfaction Application of Servqual Model. International Journal of Business and Management, 5(4): 117-24.
 32. Wurjaningrum, F. (2008). Design of Education Service Quality Improvement of Airlangga University by Applying Quality Function Deployment (QFD) Model. International Conference on Service Systems and Service Management. 12(2):      38-51.
 33. Yousapronpaiboon, K. (2014). SERVQUAL: Measuring Higher Education Service Quality in Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116: 1088 – 95.