دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، زمستان 1396 (پاییز و زمستان 1396) 
9. مقایسة عوامل مؤثر بر توسعة ورزش همگانی در خوابگاه‏ های دانشجویی

صفحه 175-192

10.22089/res.2017.3512.1241

امیرحسام رحیمی؛ زهره خیامیان؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان