نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمام مدیران، مشاوران و کارشناسان خبرة وزارت ورزش و جوانان و اعضای هیئت‌علمی مطلع از حوزة مدیریتِ دانش در این وزارتخانه بود. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد، جمع‌آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده‌ها ادامه یافت و تعداد 19 مصاحبة فردی نیمه‌ساختاریافته انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه‌مرحله‌ای باز، محوری و انتخابیِ استراس و کوربین با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا (MAXQDA 10) استفاده شد. با کمک نرم‌افزار در مرحلة کدگذاری باز تعداد 172 کد مستقل باز اولیه (مفاهیم)، 32 کد باز ثانویه (مقوله‌های فرعی) و در نهایت بر اساس کدهای باز ثانویه، 12 مقولة اصلی ایجاد شد. نتایج این پژوهش نشان داد به‌منظور توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان، باید 12 عامل یادشده به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی مد نظر قرار گیرند که ارتباط بین آنها در قالب الگوی نهایی پژوهش ارائه شده است. در این الگو، توسعة مدیریت دانش با مقولات فرعیِ سطح مشارکت کارکنان در برنامه‌های دانشی و فرهنگ سازمانیِ دانش‌مدار، به‌عنوان مقولة اصلی یا پدیدة محوری انتخاب شد که به‌عنوان یک متغیر وابسته تحت تأثیر شرایط گوناگونی مانند ارادة سازمانی، تدوین برنامة استراتژیک مدیریت دانش، تشویق و انگیزش کارکنان، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بسترهای اجرایی و بسترهای نرم‌افزاری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abdolmaleki, H., Mirzazadeh, Z., Alidoust Ghahfarokhi, A. (2015). Evaluate and prioritize relationships influencing factors of knowledge management system in the Ministry of Youth and Sport. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(5): 97-104. (Persian)
 2. Akhavan, A., Owlia. M. S., Jafari, M., Zare, Y. (2012). Knowledge management strategies, critical Success factors, practices and universities performance. Iranian journal of management sciences (IAMS), 7 (27): 115-46. (Persian)
 3. Alvani, S. M., Nategh, T., Farahi, M. M. (2007). The Role of Social Capital in Knowledge Management Development. Iranian journal of management sciences (IAMS), 2 (5): 35-70. (Persian)
 4. Anggia, P., Sensuse, Y. Sucahyo, G., Rohajawati, S. (2013). Identifying Critical Success Factors for knowledge management implementation in organization: A survey paper. Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS), International Conference on, Bali, 2013, pp. 83-88. Doi: 10.1109/ICACSIS.2013.6761556.
 5. Arora, R. (2002). Implementing KM-a Balanced Scorecard Approach. Journal of Knowledge Management, 6 (3): 240-9.
 6. Bhatt, F.D. (2001). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies techniques, and people. Journal of knowledge management, 27: 68-75.
 7. Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 8. Duffy, J. (2000). Knowledge management: to be or not to be, Information Management Journal, 34)1:( 64-7.
 9. Flick, Uwe (2008). Introduction to qualitative research. Translated by Hadi Jalili, Ney publications, Tehran. (Persian)
 10. Giudice, V.D., Evangelista, P., De Paola P., Forte F. (2016). Knowledge Management and Intellectual Capital in the Logistics Service Industry. Knowledge Science, Engineering and Management, Volume 9983 of the series Lecture Notes in Computer Science, 376-87.
 11. Gogan, L.M., Artene A., Sarca I., Draghici, A. (2016). The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221: 194 – 202.
 12. Grover, V., Davenport, T.H. (2001). General perspectives on knowledge management: fostering a research agenda. Journal of Management Information Systems, 18 (1): 5-22.
 13. Hafezi, H., Ekrami, M., Nadergholi Ghoorchiyan, N., Sarmadi, M. (2015). Designing a conceptual pattern of knowledge commercialization in Distance Higher Education System: the case of Payame Noor University. Journal of Education, 22 (1): 215-40. (Persian)
 14. Halbwirth S., Toohey K. (2001) The Olympic Games and knowledge management: A case study of the Sydney organizing committee of the Olympic Games, European Sport Management Quarterly, 1 (2): 91-111.
 15. Handzic, M., Lagumdzija, A., Celjo, A. (2007). Auditing Knowledge Management Practices: Model and Application. Knowledge Management Research & Practice, 6: 90–9.
 16. Hashemi, S., Mohammady Moghaddam, Y., Mohammady Moghadam, E. (2011). Knowledge management, requirements and challenges. Journal of Human Resource Management, 6 (19): 101-30. (Persian)
 17. Hashim, M.J., Osman, I., Alhabshi, S.M. (2015). Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences 211: 207–14.
 18. Honari, H. (2012). The Planning structural equation model of social capital and knowledge management in sport organizations. Contemporary Studies on sport management, 1 (1): 85-105. (Persian)
 19. Hosseini, M. H., Akbari, M. (2014). Designing a Knowledge Management Excellence Model Based on Interpretive Structural Modeling. Journal of Information Technology Management, 6(3): 351-74. (Persian)
 20. Huang, C.F., Hsueh, S.L. (2007). A Study on the Relationship between Intellectual Capital and Business Performance in the Engineering Consulting Industry: A Path Analysis. Journal of Civil Engineering and Management, 4: 265-71.
 21. Hussain, I., Ahmed, S., Si S. (2010). Personal Knowledge Abilities and Knowledge Management Success. Journal of Information & Knowledge Management, 9 (4): 319-27.
 22. Jaberi, A., Salami, M., Khazai pool, J. (2013). The Study of the Effect of Intrinsic and Extrinsic Motivations on Knowledge Sharing in Sport Organizations (Case Study: Isfahan Physical Education Organization Employees). Journal of sport management, 5 (16): 55-75. (Persian)
 23. Jonsson, A. (2008). A transnational perspective on knowledge sharing: lessons learned from IKEA‟s entry into Russia, China and Japan‟, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18 (1): 17-44.
 24. Kamali, M. J. (2008). Knowledge management and barriers in government organizations: A Case Study in Police Department. Journal of Karagah, 3 (2): 17-39. (Persian)
 25. Kamukama, N., Ahiauzu, A., Ntayi, J. M. (2010). Intellectual capital and performance: testing interaction effects, Journal of Intellectual Capital, 11 (4): 554-74.
 26. Khastar, H. (2009). A Method for Calculating Coding Reliability in Qualitative Research Interviews. Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(58): 161-74. (Persian)
 27. Lincoln, Y., Guba, E. (1985). Nathuralistic Inquiry. Newbury Park, sage publication
 28. Mao H., Liu S., Zhang J., Deng Z. (2016). Information technology resource, knowledge management capability and competitive advantage: The moderating role of resource commitment. International Journal of Information Management 36: 1062–74.
 29. Mráček P., Mucha M. (2015). The Use of Knowledge Management in Marketing Communication of Small and Medium-Sized Companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 175: 185 –92.
 30. Musivand, M., Amraee, M., Siavashi, M. (2015). Assessment of level of knowledge management system and its regression equation with the quality of work life in employees of Ministry of Sport and Youth. Journal Management System, 4(1): 85-101. (Persian)
 31. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. United Kingdom: Oxford University Press.
 32. O'Reilly, N.O., Knigh, P. (2007). Knowledge management best practices in national sport organizations. International journal of sport management and marketing Issue, 2 (3): 264-80.
 33. Orlikowski, W.J. (2002). Knowing in practice: Enacting a collective capability in distributed organizing. Organization Science, 13 (3): 249-73.
 34. Paulin, D., Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers–Three Blurry Terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management, 10(1): 81-91.
 35. Raesi, M., Hosseini, E., Talebpoor, M., Nazari, V. (2014). The Fit of Regression Equation of Knowledge Management and Organizational Effectivenss in Iran Selected Sport Organizations. Journal of sport management, 5(4): 47-65. (Persian)
 36. Rezaeian, A. (2006). Fundamentals of Organization and Management, Samt publisher, Tehran, ninth edition. (Persian)
 37. Saffari, M., Shahrzad, N. (2010). The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Establishment in Physical Education Organization from Its Experts' Viewpoint. Journal of sport management, 2 (4): 83-98. (Persian)
 38. Salman, Y.W. (2016). Knowledge Management Practices in Sport Institutions: Prospects, International Journal of Sports Science, 6(3): 96-9. DOI: 10.5923/j.sports.20160603.05.
 39. Strauss, A., Corbin, J. (2011). Basics of qualitative research Grounded Theory (procedures and techniques). Translated by Buick Mohammadi, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Third Edition. (Persian)
 40. Tseng, Shu-Mei., Lee, Pei-Shan. (2014). the effect of knowledge management capability and dynamic capability on organizational performance, Journal of Enterprise Information Management, 27 (2): 158 – 79.
 41. Weatherly, L.A. (2003). The value of people: the challenges and opportunities of human capital measurement and reporting, SHRM Research quarterly, 3: 1-11.
 42. Wong, K. Y. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management and Data Systems, 105 (3): 261-79.