نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

ساختار کارآمد، مهم‌ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام‌ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران بود. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی بود که با روش پژوهش اسنادی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌های موردنیاز با هدف تحلیل مسئولیت‌های نهادهای آموزشی در ورزش، اسناد بالادستی و مبانی قانونی ناظر بر تشکیلات ورزش در ایران مطالعه شدند. داده‌های موردنیاز برای تحلیل سازمان‌های مسئول در ورزش تربیتی و نهادهای آموزشی فعال در سایر حوزه‌های ورزش (همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای) نیز با مطالعة قانون اهداف، وظایف و تشکیلات سازمان‌های مختلفی که در عرصة ورزش فعال هستند، جمع‌آوری شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که وزارت ورزش‌وجوانان، کمیتة ملی المپیک، وزارت آموزش‌وپرورش، فدراسیون ورزش دانشآموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزشهای دانشگاهی، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح و باشگاه‌های ورزشی در حوزة ورزش تربیتی مسئولیت دارند. دراین‌بین، نهادهای آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، فدراسیون ورزش دانشآموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزة ورزش همگانی مسئولیت دارند و نهادهای آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، فدراسیون ورزش دانشآموزی، وزارت علوم، فدراسیون ورزشهای دانشگاهی، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در حوزة ورزش قهرمانی مسئولیت دارند.دانشگاه آزاد نیز تنها نهاد آموزشی است که در حوزةورزش حرفه‌ای مسئولیت دارد؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی،توزیع متوازن اختیارات، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن‌ها از مهم‌ترین اصولی است که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش تربیتی ایران باید رعایت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Ahmed, J. U. (2010). Documentary research method: New dimension. Indus Jornal of Management & Social Scinces, 4, 1-14.
 2. Ajorlo, M. (2012). Designing the structure and organization of sport in Iran. (Doctoral dissertation). Imam Hossein University, Tehran. (Persian).
 3. Dastoom, S., Ramezaninezhad, R., Benar, N., & Rasouli, R. (2013). Study of the interaction between academia and industry based on analysis of documents and structured. Applied Research in Sport Management, 2(2), 93-110. (Persian).
 4. Departmant of Resource Development and Support ministry of Sport and Youth. (2015). Report of the sixth development program. Departmant of the sixth development program. (Persian).
 5. Ghalibaf, M. (2010). Strategic approach to the sport in the country. Tehran: Negarestan Hamed Publication. (Persian).
 6. Ghasemi, H., Tojari, F., Brojerdi, M., Emami, H., & Amiri, M. (2012). Content analysis of the physical education organization chief's ideas about the components of the sports 1357- 1388. Sport Management, (13), 137-152. (Persian).
 7. Gowthorp, L., Toohey, K., & Skinner, J. (2017). Government involvement in high performance sport: An Australian national sporting organisation perspective. International Journal of Sport Policy, 9 (1), 1-19.
 8. Hamidi, M., Elahi, A., & Akbari, H. (2010). Provide strategies Iranian student sports structure development. Sport Management Review, 5(26), 27- 40. (Persian).
 9. Javadipoor, M. (2015). Management challenges championship in Iran. Sport Management Studies, 7(30), 13-34. (Persian).
 10. Keith M. Drakea; Meghan R. Longacre; Todd MacKenzie; Linda J. Titus; Michael L. Beach; Andrew G. Rundle; Madeline A. Dalton. (2015). High school, sports programs differentially impact participation by sex. Sport and Health Science, 4 (3), 1­-7.
 11.  Loup, J., & Bayle, E. (2012). Strategic and performance management of Olympics sport organizations. (2nd ed.). Champaign: Human Kinetics.
 12. Mahmoudi, V. (2002). Review of the organizational structure bill of the social security Organization. House and Strategy (Parliament and Research), 9(33), 335-352. (Persian).
 13. Mozaferi, S. A. A., & Elahi, A. (2009). Development comprehensive system of champion sport in Islamic Republic of Iran. Research Projects of Sports Sciences Research Institute of Iran, Ministry of Science, Research and Technology. (Persian).
 14. Nushiranzadeh, F. (2012). The relationship between sport participation with sport and medical expenses for among academic staff of Universities of Tabriz. (Unpublished masterʼs thesis). Tabriz University, Tabriz.
 15. Office for Cultural Studies of Islamic Parliament Research Center of IRI. (2015). Investigation and analysis of physical education and sports with emphasis on five key principles of development programs. http://rc.majlis.ir, 270(14519), 1­-31. (Persian).
 16. Ramazaninezhad, R., Eidi, H., & Reihani, M. (2011). Analysis of sport development models and elite athletes’ education. Paper presented at Conference Planning and Mmanagement at the Grassroots. Iran National Football Academy, Tehran, Iran. (Persian).
 17. Ramazaninezhad, R., Hojabri, K., Eidi, H., Reihani, M., & Asgari, B. (2015). Elite sport management. Amol: Shomalpaydar Publication. (Persian).
 18. Sadeghi, S., & Erfanmanesh, I. (2015). Methodological foundations documentary research in the social sciences. Rahbordfarhang, 8(29), 61-91.
 19. Sajjadi, S. A. (2017). Designing structural pattern for sport in Iran. (Doctoral dissertation). Mazandaran University, Babolsar. (Persian).
 20. Shabani, A. (2015). Iran sport structured environment analysis based on hierarchical model sport. (Doctoral dissertation). Payam Noor University (PNU), Tehran. (Persian).
 21. Shahbazi, M., Shabanimoghadam, K., & Safari, M. (2014). Sport for All (needs, barriers and solutions). House and Strategy, 20(76), 69-97. (Persian).
 22. Shokri, N. (2010). Set of rules and regulations in sport. Tehran: Nashreshahr Publication. (Persian).
 23. Taslimi, Z. (2016). Providing a framework of sport federation financing with a focus of self-sufficiency. Case study: Gymnastics, Track and Field, Swimming federations. (Doctoral dissertation). Guilan University, Guilan. (Persian).
 24. Teodor, C., & Caludiu, M. (2013). The role of motivation in education through sport. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 1054- 1058.
 25. Veselina, K. (2010). The Bulgarian model of sports governance. International Sports Law Review Pandektis, 4, 103-117.
 26. Weed, M. (2001). Towards a model of cross-sectoral policy development in leisure: The case of sport and tourism. Leisure Studies, 20, 125–141.
 27. Youth and Sport Section, UNESCO. (2014). World-wide survey of school physical education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.