نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و تدوین برنامة راهبردی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور بود. روش پژوهش حاضر برمبنای فرایند مطالعات راهبردی با رویکرد سوات و با استفاده از روش‌های کیفی و کمی انجام شد. مدیران و متخصصان آشنا با ورزش دانش‌آموزی به تعداد 65 نفر، به‌عنوان جامعه و نمونة آماری انتخاب شدند و از آن‌ها نظرسنجی شد. روش جمع‌آوری اطلاعات، پیمایشی بود و با استفاده از دو پرسش‌نامة باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه با هدف احصای بیانیة رسالت، چشم‌انداز، ارزش‌های محوری، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و به روش دلفی انجام شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با نکته‌نظر شورای راهبری در پنج قوت، هفت ضعف، هفت فرصت و شش تهدید، نهایی شد. همچنین، با استفاده از جدول ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و محاسبات لازم، موقعیت راهبردی فدراسیون در وضعیت محافظه‌کارانه شناسایی شد. سپس، با بهره‌مندی از تحلیل ماتریس سوات تعداد شش راهبرد تهاجمی ، دو راهبرد محافظه کارانه، سه راهبرد رقابتی و یک راهبرد تدافعی و درمجموع، 12 راهبرد شناسایی شدند. راهبردهای شناسایی‌شده با ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1-Abdollahzadeh Barfaroush, A. (2010). Content analysis of sports journals in the 3rd quarter of 2009, Office of Media Studies and Development, Deputy Director of Press and Information Affairs, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Persian).
2- Badri Azin, Y., Goudarzi, M., Khaybari, M., & Asadi, H. (2008). Examinin Gymnastics condition in Iran with codifying a general manpower system in nation’s Gymnastics. Harkat Journal, (32), 97-116. (Persian).
3- British Olampic Ossociation. (2004) .Faster, higer, stronger. Available at: www.olympic.org.uk [Accessed 10 Desember 2016]    
4- Decorum Sport Trust Delivery Plan. (2008-2011). Available at: www.dacorum.gov. uk/pdf/dac-sport-quart-report [Accessed 8 November 2016]  
5- Goodarzi, M.(2007). Design and Development of a Comprehensive Sports System of the Country, Research Project of the Institute for Physical Education (Persian).
6- Ghafouri, F. (2003). Determination of effective factors on people's tendency to public sport and hero to determine the strategies of sport in the country, PhD thesis of sport management at Tarbiat Modares University. (Persian).
7-Ghanbari Arbastan, M., Zarei, A., & Tojjari, F. (2014). Design and development of strategic plan of women’s sport for all. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, vol 4, No S3. (Persian)
8- Hanger J. D., Willen Thomas, L.( 2010).Strategic Management Basics, Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Dr. Hamid Reza Rezvani, Cultural Research Center Publications, First Edition.
9- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). The balanced scorecard translating strategy into action: Boston: Harvard Business School Press.
10- Khosravizadeh, E. ( 2008). Study design and strategic plan of the national Olympic committee of the Islamic republic of Iran .(Doctoral dissertation). Tehran University, Tehran. (Persian).
11- Khosravizadeh, E., Hamidi, M., Yadollahi, J., & Khabiri, M. (2009). The identification of threats, strengths/ weakness, opportunities (SWOT) in I.R Iran Olympic national committee and challenges. Sport Management Journal, 1(1), 19-35. (Persian).
12- Kriemadis, A. (2002). Strategic sport Management. International Sports Law Review, l3.
13- Loup, J. Strategic and performance management of Olympic sport organizations (1 thed). IL: Human Kinetics; 2005. P. 27-31.
14- Malayssia National Olympic Committee. (2007). Available at: www.olympic.org.my
15- Mihaela, P. (2014). Strategies of optimizing the elements of Romanian university
16-Nation Sport and Physical Education Development System Formal Document. (2008). Physical education organization. Tehran: Sabz Publications.
17- Nasirzadeh, A.m., Goodarzi ,M.,& Farahani, A.( 2014). Designing and explaining the executive model of the strategy of the wrestling federation of the Islamic Republic of Iran with the approach of the BSC Scientific-Research Journal, Applied Research on Sport Management, No. 4, pp. 42-31 . (Persian).
18- Rezaian ,A. (2005). Principles of Organization and Management, Seventh Print, Tehran, Samt. (Persian).
19- Seif panahi Shaabani, J. (2009). Design and development strategy athletics kurdistan province (Unpublished master's thesis). Tehran University, Tehran. (Persian).
20- Singapore Sepaktakraw Federation Parses: 10 Years Strategic Plan: 2004 to 2013. (2006). Avaliable at: www.Sepactakraw.org/Archived Sites [Accessed 20 April 2015].
21- Strategic Plan (2012-2015). Australian Sports Commission. [Accessed 20 July 2015].
22- Strategic Plan (2012-2017). Ministry of education, republic of Namibia. [Accessed 10 April 2016].
23- Strategic Plan, School Sport Australia (2011-2014). [Accessed 10 Agust 2016 ].
24- Strategic Plan Kentucky High School Athletic Association (2007-2011). [Accessed 20 April 2016].
25- Stredwick, J. (2005). An introduction to human resource management.Elsevier.
26- US Olympic Committee. (2007). US Olympic committee programs. Avaliable at: www.us olympicetam.com [Accessed12 June 2015].
27- Vinther, P. (2001). No money no sport. Olympic Message, 42, 65-68.
28- Wolanska, T. (1990). Changing society-changing values of sport for all and sports policy in Poland. Proceedings of the World Congress on Sport for all (pp. 407-412). Tampere, Finland, 3-7 June 1990: Elsevier Science Publishers BV.