نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ﺍﺷﺎﻋﻪ ارزشهای اخلاقی ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ، امری ضروری است. ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ رویکرد ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ توسعه اخلاقی و ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻳﺪ. از اینرو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ارزش های اخلاقی متناسب با ورزش ایران پرداخته است. با عنایت به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نمونه پژوهش را 25 نفر از نخبگان که در زمینه ارزشهای اخلاقی در ورزش دارای تخصص بودند تشکیل داد و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت تدوین الگوی پژوهش، نخست از طریق مطالعات اولیه کتابخانه ای، فهرست مقدماتی عوامل شناسایی گردید. سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های کیفی لازم گردآوری شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 58 ارزش می تواند در طراحی الگوی ارزش‌های اخلاقی موثر باشد. در مرحله کدگذاری محوری، ارزش ها در 7 مفهوم طبقه بندی شد. در نهایت این مفاهیم، در سه مقوله رفتاری فردی، میان فردی (تعاملی و بین فردی) و ساختاری (سازمانی و ملی) ترکیب و الگوی نهایی ترسیم گردید. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت توسعه ارزشهای اخلاقی در ورزش مورد استفاده نهادهای سیاست گذار امور فرهنگی و همچنین سازمانهای اجرایی ورزش کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Bazargan, A., (2015). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches to Behavioral Sciences, Third Edition, Visiting Publishing.
 2. Beauchamp, T. L (2005). The nature of applied ethics, in a companion to applied ethics. Blackwell publishing.
 3. Boxill, J. (2003). The Ethics of Competition, Jon Boxill “Sport Ethics”, Publisher: Black well, First Edition.
 4. Bruno, A. R. (2015). Ethics in Sport - Guidelines for Teacher, Luso-Illyrian Institute for Human Development (iLIDH).
 5. Butcher, R., Schneider, A. J., (2001). Fair play as respect for the game. In: Morgan WJ, Meier KV, Schneider AJ, editors. Ethics in sport. Champaign (IL): Human Kinetics; 21-48.
 6. Canadian Index of Wellbeing. (2012). Refl ecting Canadian values. https://uwaterloo.ca/ canadianin dex - wellbeing/about-canadian-index-wellbeing/refl ecting-canadian-values. Accessed 11 June 2013.
 7. Ehsani, M and Shajie, R (2013). Ethics in Exercise with Practical Approach, Tehran. Publications of the Institute of Physical Education and Sport Sciences.
 8. Fetter, S.E. (2011). Socioeconomic Determinants of Win Maximization at the FIFA World Cup, Bachlor of Arts thesis. The faculty of the Department of Economics and Business. The Colorado College.
 9. Gharamaleki, Ah. F, (2009), Organizational Ethics, Tehran, Saramad Publishing, First Edition.
 10. Ghorbani, M. H. (2014). The role of sport in Cultural development of the Society, E-Journal of Physical Education Research Institute of Sport Sciences, No. 1.
 11. Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 12. Halbian, S. (2012). Identifying and Prioritizing Ethical Criteria in Professional Sports in Iran. Master Degree, University of Tehran.
 13. Hallmann, K., Petry, K. (2013). Comparative Sport Development, Springer New York Heidelberg Dordrecht London.
 14. Hassandra M, Bekiari A, Sakellariou K (2007). Physical education teacher’s verbal aggression and student’s fair play behaviors. Phys. Educ. 64(2):94-101.
 15. Josephson, M (2006). A training program for coaches on ethics, sportsmanship and character building in sport. Available at: count.org4.htm.
 16. Kleiber, D.A. Roberts, G.C. (2016).  "The effects of sport experience in the development of social character:A preliminary investigation". Journal of Sport and Exercise Psychology, 3: pp: 114-122.
 17. Murray, T. H (2010). Preserving Sporting Values and Ethics: The relationship between anti-doping and sport values and ethics United national educational, scientific and cultural organization.
 18. Naderian Jahromi, M (2011). Ethics in sport. Nisima Publishing, ordered by the Institute of Physical Education and Sport Sciences, first edition.
 19. 81ای، 2010شد(اریو ()Ramezani Nejad, R., Daneshmandi, H,. Nekooi, A R. BahramiPour, B (2006). Comparison of the main attributes of the sportsmanship in Shahnameh. Volume 14, Number 36, Pages 83-90.
 20. Rosa, B. Avelar. (2015). Ethics in Sport - Guidelines for Coaches, unoBate-Desig Institute for Human Development (iLIDH).
 21. Salehnia, M and Tavakoli, Z (2009). Organizational Ethics with Emphasis on Ethical Charter, Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 4, No. 3. Pa: 66 – 78.
 22. Simon, R. (2003). The Ethics of Strategic Fouling, Jan Boxill, Sport Ethics, Publisher: Black well First Edition
 23. U.S. Anti-Doping Agency. (2011). What Sport Means in America: A Study of Sport’s Role in Society. Discovery education.
 24. World Anti-Doping Agency. (2003) World Anti-Doping Code. Montreal: World Anti-Doping Agency.
 25. Zareiyan, H. and Barancheshmeh M. A (2015). Establishment of the Ethics Code for Physical Education Officers of the Armed Forces of Iran, Research Project, Physical Education Organization of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran.
 26. Razzaghi, M.E and Mehrabi, GH (2016). Ethics in Sport (Concepts, Challenges, Solutions), Neda Karavarin Publications, Tehran.
 27. Caplan A, L.and Parent, B (2017). The Ethics of Sport: Essential Readings, New York: Oxford University Press.