دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، پاییز و زمستان 1398 
10. تحلیل خوشه‌ای اثرات فعالیت بدنی براضطراب مرگ و معنای زندگی سالمندان شهر تهران

صفحه 207-228

10.22089/res.2018.6187.1503

سید ولی اله موسوی؛ المیرا حومنی؛ سجاد رضائی؛ امیر قربان‌پور لفمجانی


13. شناسایی و تدوین الگوی ارزش های اخلاقی در ورزش ایران

صفحه 277-304

10.22089/res.2018.5239.1398

محمدحسین قربانی؛ مرجان امیری مقدم؛ حسین زارعیان