نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جامع برای استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران بود. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌ها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه و مرور سیستماتیک منابع مرتبط، فهرست مقدماتی نشان‌های مؤثر شناسایی شدند. در ادامه به‌صورت هدفمند و به روش گلوله برفی 23 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با صاحب‌نظران آگاه به موضوع پژوهش انجام شد، مصاحبه‌ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نتایج کدگذاری باز حاکی از استخراج 296 نشان اولیه و 38 نشان نهایی بود. در کدگذاری محوری، نشان‌های نهایی در 12 مفهوم و چهار مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. درنهایت مقوله‌های شناسایی‌شده حاصل از کدگذاری انتخابی، به ترتیب شامل فرآیند استعدادیابی، مدیریت الگو، عوامل مؤثر محیطی و ذینفعان کلیدی تعیین شدند. الگوی نظری برخاسته از یافته‌های مطالعه حاضر می‌تواند به مدیران و سیاست‌گذاران ورزش قهرمانی کمک نماید تا با بهره‌گیری مناسب از ذینفعان و تعیین نقش برای هر یک از سازمان‌های متولی به رفع عوامل مداخله‌گر پرداخته و توسعه استعدادیابی در ورزش قهرمانی را تسریع بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Abbott, A., Button, C., Pepping, G.J., Collins, D. (2005). Unnatural selection: Talent identification and development in sport. Nonlinear dynamics, psychology, and life sciences, 9(1), 61-88. ‌
 2. Abdi, H., Sajjadi, S.N. (2009). Comparison of continental results and medals in the Summer Olympics (2004-1896). Olympics Quarterly, 17 (1) (451th), 93-81. (Persian).
 3. AghaAli Nejad, H. (2000). Sport Talent. A Paper presented at the First International Congress of Physical Education and Sport Sciences of Female Students. Tehran. 47-48. (Persian).
 4. Ahmaditabatabai, R., Mohammadrezaie, B. (2015). Talent Identification Achievements. The Office of Detection and Development of Championship and Professional Sports. (Persian).
 5. AliyanAtaabadi, H., Heydarian, M. (2009). Talent and talent; methods of discovery and prosperity of talents. Tehran: Omid Majd Publications. (Persian).
 6. Asadi N, Goodarzi M, Sajjadi S.N, Ali DostQahfarhi I. (2018). Examining barriers of talent identification in Iranian sport. New Approaches to Sport Management, 5 (18), 23-32. (Persian).
 7. Barforoosh, A. (2009). The content analysis of sports publications in winter of 2009. Office of Media Development Studies, Deputy Director of Press and Information Affairs, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Persian)
  1. Benar, N. (2015). Design of a system for the managing of talent identification process until athlete’s retirment in Guilan province. Youth and Sports Administration, Guilan Province. 19-26. (Persian).
 8. Bergkamp, T.L, Niessen, A.S.M, den Hartigh, R.J, Frencken, W.G, Meijer, R.R. (2018). Comment on: “Talent Identification in Sport: A Systematic Review”. Sports Medicine, 48(6), 1517-1519.
 9. Bompa, T. (1985). Talent identification. Sport Science Periodical on Research and Technology in Sport. GN1, Ottawa: Coaching Association of Canada.
 10. Brown, J. (2011). Exercise Exercise: How to Identify and Grow Out Prominent Athletes. Translation by Saeed Arsham and Elham Radnia, 1st ed. Tehran: Science and Motion. (Persian).
 11. Danaiifard, H., Emami, M. (2007). The strategies of qualitative research, thinking on grounded theories. Management Thought. 1 (2), 97-69. (In Persian).
 12. Digel, H. (2002). Organization of High-performance Athletics in Selected Countries: Final Report for the International Athletics Foundation. University of Tubingen.
 13. Doostdari, S., AshrafGanjavi, F., Soheili, B. (2015). Studying the problems of football scouting. Sports Management Journal, 7 (4), 621-635. (Persian)
 14. Ghasemzadeh Mirkolaee, E., Razavi, S.M.H., Amirnejad, S. (2013). A mini-review of track and field’s talent-identification models in Iran and some designated countries. Annals of Applied Sport Science, 1(3), 17-28.‌
 15. Hadavi, F. (2011). The necessity of utilization talent identification process of developed countries in the country's sports. The First National Conference on Sport’s Talent Identification. Tehran. 46-48.
 16. Hirose, N., Fukubayashi, T. (2008). Possible predictor of talent identification in professional soccer players. Sports Science Research, 5, 1-9.
 17. Hoare, D.G, Warr, C.R. (2000). Talent identification and women's soccer: an Australian experience. Journal of sports sciences, 18(9), 751-758
 18. Hosseini, S.h, Hamidi, M., GhorbanianRajabi A, Sajjadi SN. (2013). Identify the strengths. Weaknesses, opportunities and threats of talent identification in Iranian championship sport and its bottlenecks and challenges. Sports Management Quarterly, 17, 29-54. (Persian).
 19. Khosravi Zade, E., Khosravi Zadeh A. (2015). Talent Identification in Sports. 1st ed. Tehran. Samt’s publishing. (Persian)
 20. Krasilshchikov, O. (2011). Talent Recognition and Development: Elaborating on a Principle Model. International Journal of Developmental Sport Management, 1(1), 1-11
 21. Man, N. (1996). Principles of Psychology. Translation by Mahmoud Saatchi, 12th ed. Tehran: Agah’s publishing. (Persian).
 22. Peltola, E. (1992). Talent Identification. New Studies in Athletics. 7(3): 7-12.
 23. The Organization of Physical Education I.R.I. (2005). National Center for Exercise Management and Development. Detailed Studies on the Development of Championship Sports. 1st ed, Sib's publishing. (Persian)
 24. Reilly, T., Gilbourne, D. (2003). Science and football: a review of applied research in the football codes. Journal of sports sciences,21(9), 693-705.
 25. RezaiSufi, M., Shabani, A. (2018). Analysis of the national championship by SWOT method. Management and development of sports, 6 (1), 87-103. (Persian).
 26. Sebera, M., & Sedlacek, J. (2012). Analyze of sport talent selection systems. Publicatio LII/I, 13.
 27. Wolstencroft, E. (2002). Talent identification and development: An academic review. Edinburgh: Sport Scotland.