دوره و شماره: دوره 8، شماره 20، پاییز 1399، صفحه 1-248 
2. تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران

صفحه 33-50

10.22089/res.2019.6547.1559

امین کلانی؛ علیرضا الهی؛ سید نصرالله سجادی؛ حسین زارعیان


8. طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانش‌آموزی

صفحه 179-204

10.22089/res.2020.7838.1732

علیرضا قنبری فیروزآبادی؛ امین امانی؛ محمد ریحانی؛ مهتا سردرودیان