الگوی توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی (مطالعه موردی دانشگاه جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیارمدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارایه الگوی کیفی برای توسعه عدالت آموزشی در رشته علوم ورزشی بود که بصورت موردی در مورد رشته علوم ورزشی دانشگاه جهرم ارایه گردید. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از نظر روش اجرای تحقیق، از رهیافت سیستماتیک گرندد تئوری در تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. با مرور پیشینه و مبانی نظری، فهرست مقدماتی به عنوان سؤالات مصاحبه و ابزار اولیة جمع‌آوری داده‌ها مدنظر و راهنمای مصاحبه تدوین گردید. سپس سه جلسه با 21 نفر از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته علوم ورزشی به عنوان گروه های کانونی دانشگاه برگزار گردید. سعی شد که در انتخاب نمونه رعایت سهم مساوی (حدود7 نفر) دانشجویان خوب، متوسط و ضعیف مد نظر قرار گیرد. همچنین 12 مصاحبه با اساتید گروه و نخبگان عدالت آموزشی در دانشگاه جهرم صورت گرفت تا اینکه داده‌ها به اشباع نظری رسید و به عبارتی داده ها، تکرار داده های قبلی بودند. در تحلیل داده ها پس از فرآیند کدگذاری باز و محوری و با استناد به تحلیل عوامل به دست آمده، فرآیند کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج در دو بعد کلی بسترهای بی عدالتی آموزشی و راهبردهای عدالت آموزشی، الگوی نهایی تحقیق را شکل داد. مفاهیم کلی بدست آمده در بستر‌های بی عدالتی شامل امکانات، منابع آموزشی، تبعیض تحصیلی، قوانین، ویژگیهای فردی، اساتید، محتوای درسی و مکان جفرافیایی است و راهبردهای عدالت آموزشی شامل شفافیت، توسعه ارزیابی ها، آموزش، توسعه محلی و تعامل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. Ahanchian, N., Shabani Varaki, B., Mehrmohammadi, M., Amin Khandaghi, M. (2015). Heuristics and Professors’ Professional Portfolios: An Alternative for Higher Education Curriculum. Journal of higher education curriculum studies, 5(10): 114-152. (Persian)
  2. Akasheh Z, Sharif S, Jamshidian A. (2010) Providing and Extending Equal Opportunity and Educational Justice in Education in Isfahan. refahj. 10 (37): 287-305 (Persian)
  3. Bennett, C., Booth, C., Yeandle, S., & Reeves, D. (2001). Mainstreaming equality in the committees of the Scottish parliament. Sheffield: Centre for Regional Economic and Social Research.
  4. Bennett, C., Both, C. & Yeadle, S. (2001). Mainstreaming equality in the committees of the Scottish parliament. University of strathclyde.
  5. Bogotch, I. E. (2002). Educational leadership and social justice: Practice into theory. Journal of School Leadership, 12(2): 138-156.
  6. Brighouse, H. (2007). Educational justice and socio‐economic segregation in schools. Journal of Philosophy of education, 41(4): 575-590.
  7. Danaee Fard, H, Torabzadeh Jahromi, M S. (2017). An Analysis of the Coherence of the Theory of Justice in Educational Policies of the Islamic Republic of Iran Appraisal Appraisal Approach. Strategic Management Thought Research, 11 (1): 73-108. (Persian)
  8. Devine, C. (2016). Sex, sport and justice: reframing the ‘who’of citizenship and the ‘what’of justice in European and UK sport policy. Sport, Education and Society, 21(8): 1193-1212.
  9. Dolan, G. (2003). Assessing student nurse clinical competency: Will we ever get it right? Journal of Clinical Nursing, 12(1): 132-141.
  10. Dum, J. (2017). Ends, principles, and causal explanation in educational justice. Ethics and Education, 12(2): 184-200.
  11. Fanaei, A (1995). balance in ethics and Religion. Tehran: Sarat.
  12. Harvey, S., Kirk, D., & O'Donovan, T. M. (2014). Sport education as a pedagogical application for ethical development in physical education and youth sport. Sport, Education and Society, 19(1): 41-62.
  13. Ishimaru, A. M., & Takahashi, S. (2017). Disrupting Racialized Institutional Scripts: Toward Parent–Teacher Transformative Agency for Educational Justice. Peabody Journal of Education, 92(3): 343-362.
  14. Joyce, K. E., & Cartwright, N. (2018). Meeting our standards for educational justice: Doing our best with the evidence. Theory and Research in Education, 16(1): 3-22.
  15. Kinloch, V., & Dixon, K. (2018). Professional development as publicly engaged scholarship in urban schools: implications for educational justice, equity, and humanization. English Education, 50(2): 147-171.
  16. Lalas, J., & Valle, E. (2007). Social justice lenses and authentic student voices: Enhancing leadership for educational justice. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 19: 75-102.
  17. Leinonen, T. (2001). Equality of Education-A Comparative Study of Educational Ideologies of the World Bank and the Governments of Zambia in 1971-1996. Master's thesis. University of Tampere: Department of Education.
  18. Levin, H. M. (2017). The economic payoff to investing in educational justice. In Schools in Transition (pp. 161-188). Brill Sense.
  19. Macleod, C. M. (2018). Just schools and good childhoods: Non‐preparatory dimensions of educational justice. Journal of Applied Philosophy35, 76-89.
  20. Mampadi.F, Chen.S, Ghinea.G,Chen.M-P (2011). Design of adaptive hypermedia learning systems: A cognitive style approach. Computer & Education,56,1003 - 1011.
  21. Marshall, C. (2004). Social justice challenges to educational administration: Introduction to a special issue. Educational Administration Quarterly, 40(1): 3-13.
  22. Merry, M. S. (2008). Educational justice and the gifted. School Field, 6(1): 47-70.
  23. Mohammadi M A, Dehghan H. (2003). Education and New Discourses. Tehran: Research Institute of Education. (Persian)
  24. Motahari, M. (1991). Justice of God. Tehran: Sadra. (Persian)
  25. Salehi, M., & Chari Sarasty, F. (2014). A study of ICT role on educational justice from the view point ofsecondary school managers in Mazandaran Province. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 5(1): 43-57. (Persian).
  26. Sango, A. Noomeli, M. Mahasti Jouibari, L. (2011). Explaining Educational Justice in Medical Students: A Viewpoint and Experiences of Medical Students. Journal of Horiz Medical Education Development, 4 (3): 44-33. (Persian)
  27. Sayari, H., Lotfipour, P., & Kazempour, S. (2012). The study of effects of education of IT on developing of educational justice. Educational Psychology, 8(23): 2-28. (Persian).
  28. Shafiepour Motlagh, F., & Nazari, H. (2013). Proposing a model for influencing e-learning on students' academic achievement. Educational Technology, 8(1): 31- 37. (Persian).
  29. Taylor, A. (2017). Expanding the Frame: Building Transnational Alliances for Racial and Educational Justice. Peabody Journal of Education, 92(3): 405-424.
  30. Warren, M. R. (2014). Transforming public education: The need for an educational justice movement. New England Journal of Public Policy, 26(1): 11.
  31. Yazdani, H.R., Kazemi, M.R., Salimi, G. R., (2010). Investigating the mediating role of spirituality in the relationship between the dimensions of organizational justice and the consequences of spirituality. Journal of Business Management Perspective, 9(3):  117-133 (Persian).
  32. ShirKarami, J., Bakhtiarpour, S. (2014). Evaluating educational inequalities in attaining educational opportunities: A case study of Dehloran`s elementary schools in the academic year 2011-2012. Journal of Instruction and Evaluation, 7(26), 41-58.