دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، بهار 1400، صفحه 17-304 
7. راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش آموزی

صفحه 163-186

10.22089/res.2019.7548.1695

سعید پاکدلان؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمن مهدی پور


8. الگوی توسعة ورزش تفریحی زنان در ایران

صفحه 187-216

10.22089/res.2019.6565.1565

الهه سعادتی فرد؛ محمد جوادی پور؛ حبیب هنری؛ مرجان صفاری؛ حسین زارعیان